Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

III przetarg ustny nieograniczony) na sprzedaż dwóch nieruchomości gruntowych Centralnego Ośrodka Sportu - Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem położonych w Zakopanem


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Małopolskie » Powiat tatrzański » Gmina Gmina miejska - Zakopane »
Miejscowość: Zakopane
Ogłaszający: Dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu - Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem

Dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu - Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem (KRS: 0000374033) ogłasza:

 

III Aukcję

(III przetarg ustny nieograniczony)

 

na sprzedaż dwóch nieruchomości gruntowych Centralnego Ośrodka Sportu - Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem położonych w Zakopanem
(ul. Balzera 1, 34-500 Zakopane).

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie zarządzenia Dyrektora COS nr 23/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad  gospodarowania mieniem COS,  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 j.t.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1224 z późn. zm.).

 

Przedmiotem sprzedaży są dwie nieruchomości gruntowe zabudowane, z których jedna zabudowana jest budynkiem internatu sportowego Imperial i budowlą w postaci parkingu utwardzonego, natomiast druga zabudowana jest budowlą - parkingiem utwardzonym, służącym jako miejsca postojowe dla gości korzystających z internatu.

 

Szczegółowy opis nieruchomości:

1) nieruchomość gruntowa zabudowana, objęta księgą wieczystą nr NS1Z/00016163/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Zakopanem, składająca się z działki o numerze ewidencyjnym 80/7, obręb 144, o powierzchni 867 m2;

2) nieruchomość gruntowa zabudowana, objęta księgą wieczystą nr NS1Z/00009756/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Zakopanem, składająca się z działki o numerze ewidencyjnym 81, obręb 144, zabudowana budynkiem internatu sportowego Imperial oraz pozostałymi składnikami zagospodarowania terenu, o powierzchni: 4062 m2.

 

Oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów i księgach wieczystych:

1) Nazwa lub numer jednostki ewidencyjnej: Zakopane [121701_1];

2) Obręb: Zakopane, [Nr 144];

3) Działka nr  80/7, powierzchnia łączna działki: 0,0867 ha, nr KW NS1Z/00016163/3;

4) Działka nr 81, powierzchnia łączna działki 0,4062 ha, nr KW NS1Z/00009756/5.

 

Zgodnie z uchwałą nr LIX/946/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 9 września 2009 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego dla obszaru nazwanego Pardałówka, Balzera:

1) Działka nr 80/7 zlokalizowana w Zakopanem, przy ul. Oswalda Balzera 1, położona jest na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług hotelarstwa;

2) Działka nr 81 zlokalizowana w Zakopanem, przy ul. Oswalda Balzera 1, położona jest na terenach zabudowy usług turystyki.

 

Opis nieruchomości zlokalizowanej na działce nr 80/7:

1)  powierzchnia łączna nieruchomości wynosi 867 m2;

2)  powierzchnia parkingów wraz z drogami dojazdowymi ok. 360 m?.

 

Nieruchomość położona jest w Zakopanem, przy ul. Oswalda Balzera 1. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej bezpośrednio z nieruchomości. Nieruchomość jest zabudowana parkingiem i posiada nawierzchnię utwardzoną (częściowo asfaltową i częściowo betonową).

 

Opis nieruchomości zlokalizowanej na działce nr 81:

1)    powierzchnia zabudowy 1.674,33 m?;

2)    całkowita powierzchnia użytkowa budynku 5.622,10 m?;

3)    kubatura całkowita obiektu 24.813,00 m?;

4)    powierzchnia parkingów wraz z drogami dojazdowymi ok. 1110,00 m?.

 

Nieruchomość położona jest w Zakopanem, przy ul. Oswalda Balzera 1.
Budynek internatu sportowego Imperial składa się z części czterokondygnacyjnej wybudowanej w latach dwudziestych XX wieku oraz dobudowanym do niej budynkiem kuchni oraz części czterokondygnacyjnej powstałej w latach osiemdziesiątych XX wieku.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Zakopane obiekt ?Imperial? położony jest na terenach zabudowy usług turystyki, jest w części wpisany do gminnej ewidencji zabytków.

 

Stan techniczny budynku: obiekt jest wyłączony z użytku (świadczenia usług hotelarskich i usług gastronomicznych) od marca 2013 r. W budynku internatu sportowego Imperial zamieszkuje rodzina 5-osobowa. W stosunku do zamieszkujących osób (zajmujących 2 lokale użytkowe) uzyskano prawomocny wyrok nakazujący opróżnienie lokali (eksmisyjny), przyznający im prawo do lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Zakopane. Wszczęcie komorniczego postępowania egzekucyjnego (eksmisyjnego) wstrzymane jest do czasu zaoferowania ww. osobom przez Gminę Miasta Zakopane lokalu socjalnego. Poza wskazanym przypadkiem nieruchomość jest wolna od innych obciążeń i zobowiązań.

 

Cena wywoławcza: 12.000.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów złotych 00/100).

Cena wywoławcza obejmuje łączny koszt dwóch nieruchomości, tj.: działki nr 80/7 oraz działki nr 81. Sprzedaż nieruchomości zwolniona z podatku VAT.

Przedmiot sprzedaży obejmuje wyłącznie dwie nieruchomości wraz ze znajdującymi się na nich budynkami i budowlami.

 

Aukcja odbędzie się w siedzibie organizatora aukcji (ul. Bronisława Czecha 1, 34-500 Zakopane) w internacie sportowym Zakopane w sali konferencyjnej na III piętrze w dniu 1 października 2014 r., o godz. 10.00. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy aukcji, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę, do pełnych dziesiątek złotych (1% = 120.000,00 zł, słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

 

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wniesienie wadium w pieniądzu, w wysokości 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych i 00/100) przelewem na rachunek bankowy Bank Pekao S.A. nr 49 1240 5918 1111 0010 3717 2610 (rachunek bankowy organizatora) z dopiskiem WADIUM  IMPERIAL, w terminie do dnia 27 września 2014 r. do godz. 12.00 (wadium zostanie uznane za wniesione z chwilą uznania rachunku bankowego organizatora aukcji).

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra aukcję, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium zostanie zwrócone osobom, które nie wygrały aukcji niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu aukcji, jednak nie później niż trzy dni od dnia odwołania lub zamknięcia aukcji.  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu
i w terminie podanych w zawiadomieniu lub w inny sposób uchyla się od zawarcia umowy, organizator aukcji może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium zatrzymać.

Na 5 dni przed aukcją zaleca się, a bezpośrednio przed rozpoczęciem aukcji wymaga się, dostarczenia (okazania) organizatorowi aukcji niżej wymienione dokumenty w oryginale:

1) w przypadku osoby fizycznej - dokument potwierdzający tożsamość uczestnika aukcji (dowód osobisty, paszport). Ponadto w przypadku przystąpienia do aukcji przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie zgody drugiego małżonka z notarialnie poświadczonym podpisem tego małżonka (art. 37 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy - Dz. U. z 2012 r., poz. 788 z późn. zm.).

2) w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport) oraz pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy;

3) w pozostałych przypadkach dokumenty świadczące zgodnie z przepisami prawa o reprezentowaniu osoby lub jednostki organizacyjnej uczestniczącej w aukcji oraz dokument potwierdzający tożsamość osoby przystępującej w jej imieniu do aukcji (dowód osobisty, paszport), w przypadku pełnomocnika takiej osoby lub jednostki organizacyjnej również pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy;

4) w przypadku osoby prawnej aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed aukcją) odpis z rejestru sądowego (lub pobrany samodzielnie wydruk komputerowy z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego) lub w przypadku osoby fizycznej zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej (lub pobrany samodzielnie wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);

5) cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomości w wyniku niniejszej aukcji, po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z późn. zm.). Cudzoziemiec jest zobowiązany do przedłożenia, w tłumaczeniu na język polski, dokumentów rejestrowych z kraju jego pochodzenia, potwierdzonych za zgodność z miejscem wystawienia, przez odpowiedni polski konsulat.

 

Umowa sprzedaży nieruchomości, tj.: działki nr 80/7 oraz działki nr 81 zostanie zawarta pod warunkiem uzyskania przez organizatora aukcji zgody na jej zawarcie, wydanej przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, wyrażonej w trybie ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 1224, z późn. zm.).

Wszystkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności pokrywa nabywca nieruchomości. Nabywca ponosi ponadto wszystkie koszty ewentualnego rozgraniczenia nieruchomości i ustalenia granic przedmiotu sprzedaży.

Pełna cena nabycia podlega zapłacie przez nabywcę, co najmniej na 3 dni przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości (za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego organizatora aukcji). Podatki, opłaty i koszty zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości (w tym koszty notarialne i sądowe) ponosi nabywca.

 

Informuje się o braku możliwości rozłożenia ceny na raty. Uczestnik aukcji zobowiązany jest przed przystąpieniem do aukcji złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego ogłoszenia i zaakceptowaniu warunków podanych w jego treści oraz zapoznaniu się z przedmiotem sprzedaży.

 

Ogłoszony aukcja może zostać odwołana z ważnych powodów. Organizator aukcji zastrzega sobie prawo do unieważnienia aukcji bez podania przyczyn. Ogłoszenie, a także warunki aukcji mogą być zmienione lub odwołane.

 

Przedmiot sprzedaży można oglądać pod wskazanym adresem, po uprzednim uzgodnieniu  z organizatorem aukcji.

 

Dodatkowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać u organizatora aukcji, przy ul. Bronisława Czecha 1, 34-500 Zakopane, lub telefonicznie pod numerem tel. (18) 263 26 60, (18) 263 26 77.

 

 
 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl