Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Byczynie


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Opolskie » Powiat kluczborski » Gmina Gmina miejsko-wiejska Byczyna »
Miejscowość: Byczyna
Ogłaszający: Burmistrz Byczyny
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 20.10.2014


 Burmistrz Byczyny

o g ł a s z a    p r z e t a r g 

ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości 

 

Lp.

Nr działki  i opis

Powierzchnia

m2

Księga wieczysta

 Cena w zł netto

 VAT %

Wadium / zł

Przeznaczenie w planie zagospodarowania

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Wg ewidencji

gruntów

Dobiercice

-budynek byłej świetlicy wiejskiej wg ewidencji gruntów :

Dz. nr  39

ark. mapy 1

-  Nr ewidencyjny budynku 119 i 120

- rok budowy 1945

powierzchnia użytkowa ogółem 149 m2

wg księgi wieczystej KW OP1U/00077811/8

 

 

200

 

 

KW OP1U/00077811/8

 

 

65.716,00 zł

        

 

 

 

wycena z dnia : 31.01.2014

 

 

 

zw

 

 

6.571,60 zł

 

Ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003r., wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Byczyna strefa zabudowy mieszkaniowej i usług.

Nieruchomość zabudowana dwoma budynkami w zabudowie półzwartej . Budynek byłej  świetlicy wiejskiej w Dobiercicach oraz budynek w.c. Obiekt parterowy , dach dwuspadowy, kryty  dachówką. Ściany murowane z cegły. Budynek wyposażony w instalację wodociągową, kanalizacyjną do szamba, energetyczną

 

Forma zbycia - na własność.
Obciążenia nieruchomości - brak.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 24 października 2014 roku w Urzędzie Miejskim w Byczynie  w sali. nr 9 , wg  następującego harmonogramu;


Godzina przetargu

Nr działki

Koszty związane ze zbyciem  / zł brutto

900

39

371,4

 

W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne , które wpłacą  wadium (w pieniądzu) w wysokości 10% ceny nieruchomości  nie później niż do dnia  20 października  2014 roku . Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy prowadzony w Banku Spółdzielczym Namysłów Oddział w Byczynie nr 568890 1040 0000 1818 2005 0004 (liczy się data wpływu na konto) Na dowodzie wpłaty należy podać numer działki, której wpłata dotyczy
Wpłacone wadium  zostanie:

  • zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra  przetarg,
  • zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu,
  • wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika wygrywającego przetarg  od  zawarcia umowy.


Cena nieruchomości równa się  cenie osiągniętej w przetargu . Należność płatna przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S Namysłów O/ Byczyna 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003  lub w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie, najpóźniej  na dzień  przed zawarciem umowy notarialnej.
Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o  rozstrzygnięciu przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca  nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejsc i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętym  przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywca nieruchomości  ponosi koszty  związane ze zbyciem; geodezyjno - szacunkowe (wymienione w tabeli powyżej) przed zawarciem umowy notarialnej,  oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej. Nabywca ponosi również koszty wskazania punktów granicznych.
Nabywca przyjmuje  nieruchomość  w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.
Przetarg ustny nieograniczony  na zbycie w/w nieruchomości odbędzie się na podstawie zarządzenia nr  64/2014 Burmistrza Byczyny z dnia 24. kwietnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu - wywieszonego na tablicy ogłoszeń od dnia 28 kwietnia do  9 czerwca  2014 roku.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, 46-220 Byczyna,
ul. Rynek 1, pokój. nr 23  tel. 77 413 41 50 wew. 29
Burmistrz Byczyny  może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu        

 

Burmistrz Byczyny

 

(-) Ryszard Grüner

 

 

Więcej o oferencie http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=160401


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl