Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Byczynie


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Opolskie » Powiat kluczborski » Gmina Gmina miejsko-wiejska Byczyna »
Miejscowość: Byczyna
Ogłaszający: Burmistrz Byczyny
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 20.10.2014


 Burmistrz Byczyny

 

o g ł a s z a    p r z e t a r g 

 

ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości ;

 

Lp.

Nr działki  i opis

Powierzchnia

m2

Księga wieczysta

 Cena w zł netto

 VAT %

Wadium

Przeznaczenie w planie zagospodarowania

1

2

3

4

5

6

7

8

1

dz. nr  234/13

Łączna powierzchnia działki

2531 m2

 

w tym  udział  boksu w gruncie wynosi 1/34  

 

OP1U/00070743/1

 

 

3.047,00

 

uwaga : cena dotyczy pojedynczego gruntu pod boks garażowy.

 

wycena : 
z dnia 5.06.2014

 

23%

 

347,00 zł

 

Zgodnie z decyzja Burmistrza Byczyny z dnia 16.010.2003roku nr Bk.I-7331/14/2002 teren działki przeznaczony został na  budowę łącznie 34 sztuk garaży samochodowych.

BYCZYNA, w obrębie ulic; Polna i Zamojskiego

 

Grunt pod boks garażowy oznaczony numerem;

33.

 

Forma zbycia - na własność.

Obciążenia nieruchomości  brak.

 

Przetarg odbędzie się w dniu  24 października  2014 roku  w Urzędzie Miejskim w Byczynie  w sali. nr 9, wg  następującego harmonogramu;

 

Godzina przetargu

Nr gruntu pod boks garażowy

11.00

33


 

W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne , które wpłacą  wadium (w pieniądzu) w wysokości 10% ceny nieruchomości  nie później niż do dnia 20.10.2014 roku. Wadium należy wpłacić  na rachunek bankowy prowadzony w Banku Spółdzielczym Namysłów Oddział w Byczynie nr 568890 1040 0000 1818 2005 0004 (liczy się data wpływu na konto) Na dowodzie wpłaty należy podać numer boksu garażowego, której wpłata dotyczy .
Wpłacone wadium  zostanie:

  •  zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra  przetarg,
  • zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu,
  • wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika wygrywającego przetarg  od  zawarcia umowy.


Cena nieruchomości równa się  cenie osiągniętej w przetargu . Należność płatna przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S Namysłów O/ Byczyna 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie, najpóźniej  na dzień  przed zawarciem umowy notarialnej.
Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o  rozstrzygnięciu przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca  nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejsc i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętym  przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywca nieruchomości  ponosi koszty  związane ze zbyciem; geodezyjno - szacunkowe w kwocie  - 183,06 zł przed zawarciem umowy notarialnej,  oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej. Nabywca ponosi również koszty wskazania punktów granicznych.
Nabywca przyjmuje  nieruchomość  w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.
Przetarg ustny nieograniczony  na zbycie w/w nieruchomości odbędzie się na podstawie zarządzenia nr  109/2014 Burmistrza Byczyny z dnia 11 lipca 2014  roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu - wywieszonego na tablicy ogłoszeń od dnia 17 lipca  do 28 sierpnia  2012 roku.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój. nr 23  tel. 77 413 41 50 wew. 29
Burmistrz Byczyny  może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

                                                                                                                                

                                                                                 

                                                                                                                                                                      Burmistrz Byczyny

(-) mgr inż Ryszard Grüner

           

Więcej o oferencie http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=160401


 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl