Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sobkowie


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Informacje Obwieszczenia
Rodzaj ogłoszenia: komunikat
Region: Świętokrzyskie » Powiat jędrzejowski » Gmina Gmina wiejska - Sobków »
Miejscowość: Sobków
Ogłaszający: Wójt Gminy Sobków
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 24.09.2014

Ogłoszenie  o konkursie na stanowisko

Kierownika Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Sobkowie

 

Wójt Gminy Sobków

ogłasza konkurs na stanowisko

Kierownika Gminnego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sobkowie

z siedzibą przy ulicy Źródłowej 3,  28-305 Sobków.

 

1. Kandydaci ubiegający się o stanowisko objęte konkursem powinni spełniać

    wymogi określone w art.  46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności

    leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz.217 ze zmianami) tj.:
 1) posiadać wykształcenie wyższe,
 2) posiadać wiedzę i umiejętności dające rękojmię prawidłowego wykonywania 

     obowiązków kierownika,
 3) posiadać co najmniej 5 - letni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo

     ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej 3 - letni staż

     pracy,
 4) być nieskazanymi prawomocnie za przestępstwo popełnione umyślnie.
2. Zainteresowanych prosimy o składanie pisemnych ofert zawierających:
 1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 2) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane
     do zajmowania stanowiska objętego  konkursem,
 3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
 4) inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
 5) zaświadczenie o niekaralności,
 6) świadectwa pracy,
 7) kserokopie dowodu osobistego,
 8) świadectwa pracy  potwierdzające spełnienie wymogów określonych w pkt. 1 

    ppkt. 3 lub zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu z podaniem stanowiska

    pracy,
 9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb

   konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.  o ochronie danych

   osobowych  ( Dz. U. z 2002r. Nr 101,poz. 926, ze zm. ).
3. Wymagane dokumenty kandydaci składają w zamkniętej kopercie, na której  należy

   zamieścić adnotację o treści: "Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego

   Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sobkowie" . Dokumenty należy składać osobiście w

   sekretariacie Urzędu Gminy  w Sobkowie Plac Wolności 12, 28 - 305 Sobków 

   lub  listownie na adres Urzędu Gminy w Sobkowie w terminie do dnia

   24 września 2014 roku do godz. 14:00 ( decyduje data i godzina wpływu

   dokumentów do Urzędu Gminy ). Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i

   nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego.
4. Dokumenty,  które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty

   przedłożone w kserokopiach winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

   Na wniosek Komisji konkursowej kandydat obowiązany jest okazać do wglądu

   oryginał dokumentu.
5. Termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur:
   Ustala się termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur na dzień 25 września 2014 r.

   Rozmowy indywidualne zostaną przeprowadzone w tym samym dniu od godziny 

  13 00. W przypadku zmiany tego terminu kandydaci zostaną  poinformowani o nowym

  terminie telefonicznie na co najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia

 Komisji.                                                                                                                         

6. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Gminnego

   Zakładu Opieki Zdrowotnej dostępne są w Urzędzie Gminy w Sobkowie Plac Wolności

  12, 28-305 Sobków,   pok. Nr 19, w godzinach 8.00-14.00.
7. Wójt Gminy Sobków nie jest związany stanowiskiem komisji konkursowej i decyduje

  o nawiązaniu stosunku pracy z kandydatem wskazanym przez Komisję albo

  o odmowie  nawiązania stosunku pracy.
  Wskazanie kandydata przez Komisje konkursową nie może stanowić podstawy

  roszczenia o nawiązanie stosunku pracy na stanowisku kierownika GZOZ.
8. Z kandydatem wybranym przez Komisję konkursową i zaakceptowanym przez Wójta 

  Gminy Sobków zostanie nawiązany stosunek pracy na podstawie powołania w

  wymiarze 1/2 etatu na okres 6 lat, w trybie art. 49 ust.6 ustawy o działalności

  leczniczej.
9. Informacja o wyniku konkursu i wyborze kandydata zostanie podana do publicznej

  wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Sobkowie oraz na

  tablicy informacyjnej GZOZ w Sobkowie.
10. Wynagrodzenie na stanowisku kierownika podmiotu leczniczego podlega

  ograniczeniom wynikającym z ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób

  kierujących niektórymi podmiotami prawnymi ( Dz. U. Nr 26, poz. 306 z późn. zm.)

11. Konkurs prowadzony jest w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia

   6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre

   stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą (Dz. U.

   z 2012 r. poz. 182) oraz w oparciu o przyjęty przez Komisję konkursową Regulamin

  przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Zakładu  Opieki

  Zdrowotnej w Sobkowie.

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl