Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na wyłonienie podmiotu leczniczego celem udzielania świadczeń zdrowotnych użytkowym przy ul. Długiej 50 w Łojkach


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: wynajem
Region: Śląskie » Powiat częstochowski » Gmina Gmina miejsko - wiejska Blachownia »
Miejscowość: Blachownia
Ogłaszający: Burmistrz Blachowni
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 14.08.2014

 

 

PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

na wyłonienie  podmiotu leczniczego  celem udzielania świadczeń zdrowotnych - podstawowej opieki zdrowotnej, świadczeń specjalistycznych oraz rehabilitacyjnych w lokalu użytkowym przy ul. Długiej 50 w Łojkach.

  Burmistrz  Blachowni z siedzibą -  ul. Sienkiewicza 22 w Blachowni :

o g ł a s z a

 pisemny przetarg nieograniczony

I. na najem lokalu użytkowego na czas nieokreślony w celu:
1, zapewnienia osobom korzystającym u poprzedniego najemcy  ze świadczeń finansowanych ze środków publicznych,  nieprzerwane udzielanie  tych świadczeń, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków  i jakości.
2. Udzielania świadczeń zdrowotnych :

 • podstawowej opieki zdrowotnej,
 • świadczeń specjalistycznych w tym co najmniej z zakresu : ginekologii i chirurgii ,
 • świadczeń  rehabilitacyjnych na rzecz osób uprawnionych do nieodpłatnej opieki zdrowotnej w zakresie  i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej , finansowanych ze środków publicznych  (Dz.U. z 2008 roku  Nr 164  poz. 1027 z późn. zm.)  w oparciu o umowy o udzielanie świadczeń, zawierane z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 • świadczenie całodobowej podstawowej opieki pielęgniarskiej (bez udziału opiekunek  MOPS).

3. Udzielania dodatkowych  świadczeń  specjalistycznych w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, dodatkowo punktowanych  nie wymienionych w pkt.2.
4. Dostosowania  wynajmowanych pomieszczeń do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca  2012 roku, w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia  podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U z 2012 roku  poz. 739).

II. Przedmiot najmu składa się z:

 1. Lokalu użytkowego o powierzchni 148,84 m znajdującego się na parterze budynku  Publicznego Przedszkola przy ul. Długiej nr 50 w Łojkach, posadowionego na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obręb Łojki k.m. 5 jako działka nr 453/3, oraz 1/3 nieruchomości,  oznaczonych w ewidencji gruntów obręb Łojki k.m. 5 jako działka nr 456/2  o powierzchni 0,1181 ha i działki nr 453/3 o powierzchni 0,1493 ha, służących jako dojście  i dojazd do przedmiotowego lokalu użytkowego.
 2. Każdoczesny najemca zobowiązany jest zapewnić przejazd przez działki nr 456/2 i 453/3 do działki nr 452/3 na rzecz najemcy części tej działki tj. Orange Polska S.A. w celu dostępu do urządzeń telekomunikacyjnych.
 3. Nieruchomość opisana w pkt. 1 ujawniona  jest  w księdze wieczystej  Nr CZ1C/ 00161699/4, prowadzonej  przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Ksiąg Wieczystych.
 4. Przedmiotowy  lokal użytkowy  przeznaczony do najmu nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich.
 5. Przedmiot najmu  posiada uzbrojenie  techniczne w postaci energii elektrycznej, dostępu o sieci wodociągowej  oraz telefonu.

III.  Oferent wyłoniony w drodze przetargu zobowiązany jest do:

1. Udzielania świadczeń zdrowotnych:

 • podstawowej opieki zdrowotnej,
 • świadczeń specjalistycznych  w tym co najmniej z zakresu: ginekologii i  chirurgii,
 • świadczeń rehabilitacyjnych,  na rzecz osób uprawnionych do nieodpłatnej opieki  zdrowotnej w zakresie  i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku  o świadczeniach opieki zdrowotnej , finansowanych ze środków publicznych  (Dz.U. z 2008 roku Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.)  w oparciu o umowy o udzielanie świadczeń zawierane z Narodowym Funduszem Zdrowia, jego następcą lub innym płatnikiem tych świadczeń.
 • świadczenie całodobowej podstawowej opieki pielęgniarskiej ( bez udziału opiekunek  MOPS).

2. Zawarcia umów dotyczących dostawy energii elektrycznej, wody , usług telekomunikacyjnych bezpośrednio  z dostarczycielami  tych usług, oraz  na wywóz nieczystości stałych.

3. Najemcy nie przysługuje prawo żądania zwrotu poniesionych nakładów na przedmiot najmu.

4. Zatrudniania personelu  zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów.

5. Nieodpłatnego   świadczenia usług podstawowej opieki  zdrowotnej   od poniedziałku do piątku  w godzinach od 8,00 do 18,00  natomiast  świadczeń specjalistycznych  i rehabilitacyjnych  w sposób dostosowany do potrzeb mieszkańców co najmniej raz  w miesiącu każda z usług specjalistycznych. Nieodpłatnego, codziennego świadczenia całodobowej podstawowej opieki pielęgniarskiej.


IV. Najemca  zobowiązany jest do ponoszenia kosztów utrzymania  w tym podatku od nieruchomości

V. Warunki uczestnictwa w przetargu

 1. Złożenie aktualnego wypisu  KRS  lub  wydruku z CEIDG ,
 2. Złożenie zaświadczenia o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą , prowadzonego  przez Wojewodę wystawionego  nie później niż trzy miesiące przed terminem przetargu.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia  14 sierpnia 2014 roku na rachunek Urzędu Miejskiego w Blachowni   PKO  bp O/B-nia 50 1020 1664 0000 3202 0028 4638 wadium w wysokości 1.500,00 zł. Za termin wpłaty wadium przyjmuje się datę wpływu wadium na w.w. rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet przyszłego czynszu z tytułu najmu. Umowa najmu powinna być zawarta  w terminie i miejscu wyznaczonym przez Wynajmującego. Wadium przepada na rzecz  Wynajmującego , jeżeli oferent , którego  oferta  została wybrana uchyla się od zawarcia stosownej umowy najmu w wyznaczonym terminie. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone na wskazany przez nich rachunek bankowy w terminie 3 dni od zamknięcia przetargu bądź jego odwołania, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym.

4. Świadczenie nieodpłatnych usług w zakresie :

 • podstawowej opieki zdrowotnej  na podstawie ważnej umowy NFZ od poniedziałku  do piątku w godz. od 8,00 do 18,00 ,
 • świadczenie nieodpłatnych usług z zakresu świadczeń specjalistycznych, w tym co  najmniej  z zakresu ginekologii i chirurgii  -przynamniej raz  w miesiącu każda  z usług  specjalistycznych.
 • Świadczeń rehabilitacyjnych w sposób dogodny dla mieszkańców przynamniej raz  w miesiącu.
 • świadczenie całodobowej podstawowej opieki pielęgniarskiej (bez udziału opiekunek  MOPS). Pomoc świadczona codziennie.

5. Posiadanie osób  i podmiotów , które będą świadczyły usługi w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, świadczeń specjalistycznych i  rehabilitacyjnych.

6. Nie posiadanie zadłużeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaległości z tytułu podatków.

7. Posiadanie sprzętu niezbędnego do świadczenia usług rehabilitacyjnych.

8. Posiadanie koncepcji i środków finansowych do zagospodarowania i adaptacji pomieszczeń przedmiotu najmu.

 VI. Ogłaszający przetarg ustala następujące wymogi i zakres przedmiotowej oferty, która

powinna zawierać:

 1. Imię i nazwisko oraz dokładny adres oferenta, lub nazwę firmy i jej siedzibę, jeżeli oferent to osoba prawna lub inny podmiot.
 2. Datę sporządzenia oferty.
 3. Oferowaną wysokość czynszu miesięcznego z tytułu najmu. Podana wielkość powinna zawierać wartość netto + podatek VAT.
 4. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu i ze wzorem  umowy najmu oraz przyjęciu ustalonych tam warunków bez zastrzeżeń.
 5. Dowód wniesienia wadium na kwotę 1.500,00 zł.
 6. Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami , wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty.
 7. Aktualne zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu ze składkami wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty.
 8. Aktualny wypis  KRS lub  wydruk z CEIDG , zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego  przez Wojewodę, wystawione nie później niż trzy miesiące przed terminem składania oferty.
 9. Szczegółowy opis  proponowanej działalności  w zakresie świadczeń zdrowotnych  w tym: planowane dni i godziny przyjęć w ramach podstawowej opieki zdrowotnej , świadczeń specjalistycznych i rehabilitacyjnych , opieki lekarskiej oraz całodobowej opieki pielęgniarskiej.
 10. Wykaz specjalistycznych świadczeń zdrowotnych.
 11. Wykaz osób i podmiotów, które będą świadczyły usługi w ramach podstawowej opieki zdrowotnej,, całodobowej opieki pielęgniarskiej, świadczeń specjalistycznych i rehabilitacyjnych, oraz ich kwalifikacje zawodowe, doświadczenie  i wykształcenie niezbędne do  wykonywania  usług.
 12. Wykaz sprzętu rehabilitacyjnego.
 13. Opis sposobu adaptacji i zagospodarowania pomieszczeń w tym wskazanie terminu i  kwoty jaką oferent  zamierza przeznaczyć na ten cel.

Oferty przygotowane w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu należy złożyć w zamkniętej

kopercie  posiadającej następujące oznaczenie Przetarg pisemny nieograniczony - Najem lokalu użytkowego przy ul. Długiej 50 w Łojkach.

 

VII. Termin składania ofert:

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Blachowni ul. Sienkiewicza 22  w terminie do dnia 20 sierpnia  2014 roku do godz. 10,00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Blachowni.

Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 10,15 (sala posiedzeń I piętro tut. urzędu).

Oferty złożone po w.w. terminie nie zostaną uwzględnione.

 

VIII Wybrana zostanie oferta, która będzie najkorzystniejsza pod względem :

 

1.  wysokości miesięcznego czynszu ? 34% ,
2. zakresu świadczonych specjalistycznych usługmedycznych, rehabilitacyjnych,całodobowej podstawowej opieki pielęgniarskiej  - 34 %,
3.  dodatkowe specjalistyczne świadczenia specjalistyczne nie wymienione w rozdz. I pkt.2 ogłoszenia  -20%.
4.  kwoty jaką oferent zamierza przeznaczyć na  adaptacje , zagospodarowanie  i wyposażenie przedmiotu najmu ? 12%.

 

VII. Inne informacje:

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy najmu w miejscu i terminie wskazanym przez Wynajmującego pod rygorem zatrzymania wadium.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu, umowy najmu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Blachowni w Referacie Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Ochrony Środowiska - pokój nr 10 - telef. 34 32 70 461 wewn. 111  lub 112.

Ogłaszającemu przetarg,  przysługuje prawo wyboru ofert lub uznania, że przetarg nie dał rezultatu oraz możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów.

Przetarg na najem przedmiotowego  lokalu użytkowego przeprowadzony w dniu 06 grudnia 2012 roku został unieważniony.

Przetargi przeprowadzone w dniu 15 lutego i 07 maja i  06 września 2013 roku,  wobec nie spełnienia wymogów formalnych oferentów,  zostały zakończone wynikiem negatywnym.

Zastrzega się  możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl