Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego położonego na parterze (pierwszej kondygnacji) w budynku wielolokalowym przy ul. Strumykowej 1/1 w Głogowie


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat Głogowski » Gmina Gmina Miejska Głogów »
Miejscowość: Głogów
Ogłaszający: PREZYDENT MIASTA GŁOGOWA
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 10.09.2014

PREZYDENT MIASTA GŁOGOWA

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego położonego na parterze (pierwszej kondygnacji) w budynku wielolokalowym przy ul. Strumykowej 1/1 w Głogowie, o powierzchni użytkowej 58,76 m2 wraz  z udziałem wynoszącym 1/4 części w nieruchomości wspólnej i w prawie własności działki gruntu oznaczonej nr geod. 195 o powierzchni 572 m2, położonej j/w, w obrębie 6 Hutnik - AM 3, ujawnionej  w księdze wieczystej KW Nr LE1G/00022110/5.

 

Działy III i IV powołanej księgi wieczystej nie zawierają wpisów obciążających zbywany udział w nieruchomości gruntowej.
 
W skład lokalu wchodzą: dwa pokoje, kuchnia, weranda, przedpokój, łazienka z wc, skrytka. Łazienka i skrytka znajdują się poza lokalem mieszkalnym, na parterze budynku, po przeciwnej stronie wspólnego korytarza.  Lokal wyposażony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, gazową i telefoniczną. Ciepła woda użytkowa i centralne ogrzewanie poprzez piec gazowy dwufunkcyjny. Mieszkanie do remontu.
 
Budynek, w którym położony jest w/w lokal, to budynek mieszkalny, wielolokalowy, dwukondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, podpiwniczony, jednoklatkowy, zawierający 4 lokale mieszkalne.
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Osiedla Hutnik I - Hutnik II - Słoneczne - Sportowe w Głogowie, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIX/419/98 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 19 maja 1998 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Legnickiego Nr 13, poz. 101 z dnia 5 czerwca 1998 roku) nieruchomość, na której posadowiony jest budynek mieszkalny zawiera się w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem 8 MW/MN, dla którego ustala się użytkowanie podstawowe - ieszkalnictwo wielorodzinne z towarzyszącymi usługami w parterach oraz mieszkalnictwo jednorodzinne.
 
Cena wywoławcza 88.000,00 zł ( 21.302,35 euro)
Wadium 10.000,00 zł
Minimalne postąpienie 880,00 zł
 
Cena lokalu w euro ustalona została wg średniego kursu NBP ogłoszonego na dzień 16 lipca 2014 roku (1 EUR = 4,1310).
 

1. Przetarg odbędzie się w dniu 16 września 2014 roku o godz. 12:00 w sali nr 122 Urzędu Miejskiego w Głogowie, Rynek 10.
2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które w wyznaczonym terminie wniosą wadium i przedłożą Komisji Przetargowej w dniu przetargu:
   1) w przypadku osób fizycznych dowód tożsamości;
  2) w przypadku osób prawnych: odpis aktualny (ważny 3 miesiące) z Krajowego Rejestru Sądowego, uchwałę wyrażającą zgodę na nabycie lokalu, dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot;
   3) pełnomocnicy winni przedstawić poświadczone pełnomocnictwo.


3. Nabycie lokalu przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku  o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.). Cudzoziemca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie lokalu wymaga uzyskania zezwolenia.
4. Wadium w podanej wysokości należy wnieść w pieniądzu, tj. wpłacić na rachunek Gminy Miejskiej Głogów: Bank BGŻ S. A. Oddział w Głogowie, Plac Jana z Głogowa 2 Nr 65 2030 0045 1110 0000 0192 9720 z dopiskiem przetarg na lokal mieszkalny przy ul. Strumykowej 1/1, w terminie  nie później niż do dnia 10 września 2014 roku. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Miejskiej Głogów.
   1) Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni, po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
   2) Wadium zwraca się przelewem na rachunek podany przez uczestnika przetargu.
   3) Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia lokalu.
  4) Zaliczenie wadium na poczet ceny nabycia lokalu nastąpi w dniu wpłaty pozostałej części należności.
  5) Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia aktu notarialnego.


5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
6.   Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca lokalu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca lokalu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy,                 a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
7. Termin uiszczenia ceny sprzedaży lokalu, pomniejszonej o wpłacone wadium, upływa w dniu zawarcia aktu notarialnego. O dotrzymaniu terminu płatności decyduje data wpływu wymaganej należności na rachunek Gminy Miejskiej Głogów.
8.  Nabywca ponosi w całości koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty sądowe.
9. Właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu, jest obowiązany utrzymywać swój lokal w należytym stanie, przestrzegać porządku domowego, uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej ? stosownie do nabytego udziału, korzystać z niej w sposób nie utrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra.
10.  Właściciel lokalu ma prawo do współkorzystania z nieruchomości wspólnej zgodnie z jej przeznaczeniem.
11. Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej utrzymaniem, a w części przekraczającej te potrzeby przypadają właścicielom lokali w stosunku do ich udziałów. W takim samym stosunku właściciele lokali ponoszą wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w części nie znajdującej pokrycia w pożytkach i innych przychodach.
12.   Na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności:
     1) Wydatki na remonty i bieżącą konserwację.
   2) Opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorcza i windę.
    3) Ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali.
     4) Wydatki na utrzymanie porządku i czystości.
     5) Wynagrodzenie członków zarządu i zarządcy.


13. Na pokrycie kosztów zarządu właściciele lokali uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, płatnych z góry do dnia 10-tego każdego miesiąca.
14.   Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.), do zarządu nieruchomością wspólną mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego o współwłasności.
15.  Sposób zarządu nieruchomością wspólną określa rozdział IV w/w ustawy.
16. Wydanie lokalu nastąpi po zawarciu aktu notarialnego, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego spisanego pomiędzy Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej a nabywcą lokalu.
17.  Nabywca przejmuje lokal w stanie istniejącym.
18. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą lokalu oraz z warunkami przetargu podanymi w ogłoszeniu o przetargu.
19. Oględzin lokalu można dokonać po uprzednim uzgodnieniu z ADM Hutnik w Głogowie, ul. Norwida 1, tel. 76/ 853 11 90.

20.  Prezydent Miasta Głogowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu i podając przyczynę odwołania przetargu. 

21. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowego lokalu mieszkalnego odbył się w dniu 13 maja 2014 roku.

 
 
Dodatkowych informacji udziela:
Wydział Rozwoju Miasta Dział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Urzędu Miejskiego w Głogowie, Rynek 10
Pokój 230 tel. 76/ 7265 453
 
 

Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=020301

 

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl