Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ


Kategoria: Praca » Sektor publiczny
Rodzaj ogłoszenia: konkurs ofert
Region: Mazowieckie » Powiat sochaczewski » Gmina Gmina wiejska - Rybno »
Miejscowość: Rybno
Ogłaszający: WÓJT GMINY RYBNO
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 05.06.2012

WÓJT GMINY RYBNO

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W RYBNIE

 

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która  spełnia wymagania określone w  przepisach w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora  oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.

2. Zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz tryb pracy  komisji konkursowej (Dz. U.  Nr 100, poz. 642 ) , oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać :

 •  uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły;
 • poświadczenie przez kandydata za zgodność z oryginałem kopi dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości  oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
 • życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej;
 • oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy pedagogicznej;
 • oryginał lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
 • oryginał lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia;
 • oryginał lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopi dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
 • oryginał lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub  oceny dorobku zawodowego;
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 • oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie  toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 • oświadczenie, że kandydat nie był  karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r- Karta nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanej z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o  odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114,  z późn. zm. )
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o dopełnieniu  obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji    o dokumentach organów  bezpieczeństwa  państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm. )
 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych         (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 , z późn. zm. )

 

3. Kandydaci obowiązani są przedłożyć komisji konkursowej oryginały dokumentów  oraz kopie, które zawiera oferta.

4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem  "Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Rybnie" w terminie do  05.06.2012 roku do godz. 12:00  na adres: Urząd Gminy Rybno,  ul. Długa 20, 96-514 Rybno

 

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Rybno.

O terminie  i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl