Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasta Nowy Dwór Mazowiecki.


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Mazowieckie » Powiat nowodworski » Gmina Gmina miejska - Nowy Dwór Mazowiecki »
Miejscowość: Nowy Dwór Mazowiecki
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 31.07.2014

Ogłoszenie o przetargu

Działając na podstawie     przepisów Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2014, poz. 518) oraz  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.  z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)     w wykonaniu    Uchwały Nr   XXXVIII/454/14    Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 04 marca 2014  r.

Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

ogłasza,

że  w  dniu 6 sierpnia 2014  roku o godz. 12.00 w sali 410 Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim przy  ul. Zakroczymskiej 30  odbędzie się    przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności  nieruchomości  stanowiącej własność gminy - miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

 

Lp

Nr ewid.

Obręb

Powierzchnia w ha

Numer KW

Cena wywoławcza w zł  brutto

Minimalne  postąpienie w zł

1

69/5, 71/3, udział  3/4  części w dz. 73/3, 75/3, udział 1/2 części w dz.  78/3,    80/3, 82/2, 85/2, 84/5, 86/5, 87, 77/29     

59 14-05

 

 

1,9816

 

 

WA1N/00044761/7,

WA1N/00040048/5,

WA1N/00074832/5,

WA1N/00066869/4

 3 000 000,00  (stawka VAT - 23%)   

30 000,00

 

Opis nieruchomości

Nieruchomość  niezabudowana, położona  przy ul. Przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim  na terenie o podstawowym przeznaczeniu jako tereny produkcyjno-składowe, drobnej wytwórczości, przetwórstwa, magazynów, składów, baz. Uwaga:  łączna  powierzchnia przeznaczona do zbycia  dla dz. 73/3 i 78/3 obejmuje powierzchnię odpowiadającą udziałom .

 

Ceną sprzedaży nieruchomości jest cena  uzyskana w wyniku przetargu. Należność winna być wniesiona na konto Urzędu Miejskiego nr  35 8009 1062 0016 4119 2007 0001  Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Za datę dokonania wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego gminy - Miasta  Nowy Dwór Mazowiecki.


Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu  w terminie do dnia    31 lipca  2014  roku  w wysokości 20% ceny wywoławczej  brutto na  konto Urzędu Miejskiego nr  34 8009 1062 0016 4106 2007 0005  Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach  oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

  • dowodu wniesienia wadium;
  • dowodu tożsamości i stosownych pełnomocnictw ? w przypadku osób fizycznych;
  • dowodu tożsamości i zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;
  • aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot - w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. 

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego gminy ? Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Wadium winno być wpłacone w pieniądzu. Wadium podlega zwrotowi  po odwołaniu albo zamknięciu przetargu    nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Burmistrz  Miasta jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży  najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony  termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa powyżej, Burmistrz Miasta  może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Uwaga:   koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

Uczestnikowi przetargu  przysługuje prawo do złożenia skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta w terminie 7 dni od  ogłoszenia wyniku przetargu, tj. do dnia  13.08.2014   r.  

 

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. Informacji udziela  Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego  Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Zakroczymska 30, p. 319, tel. (22) 51 22 216.  

 

Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=141401

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl