Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż używanych maszyn


Kategoria: Ruchomości » Maszyny, urządzenia
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat Wałbrzyski » Gmina Gmina miejska Wałbrzych »
Miejscowość: Wałbrzych
Ogłaszający: KOPEX MACHINERY SA
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 06.06.2014

KOPEX MACHINERY SA Zakład Wałbrzych

ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 1  58-309 Wałbrzych,

(dawniej ?WAMAG" S.A.)

ogłasza z dniem 23.05.2014  r.

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż używanych maszyn


Lp.

NAZWA URZĄDZENIA

TYP

NR FABRYCZNY

NR INW.

ROK 
PROD.

CENA 
WYWOŁAWCZA

WADIUM

1

TOKARKA NUMERYCZNA

TKX50N

204

400WN00016

1979

8 000,00 zł

800,00 zł

2

TOKARKA PORĘBA

TCCa 125x6000

1123-043

400WN00018

1968

45 000,00 zł

4 500,00 zł

3

TOKARKA UNIWERSALNA

TUC-40x1500

-

400WN00010

1960

5 000,00 zł

650,00 zł

4

WIERTARKA WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWA

2D450

395

401WN00044

1976

18 000,00 zł

1 800,00 zł

5

FREZARKA UNIWERSALNA

XB132A

0136

402WN00060

1989

13 000,00 zł

1 300,00 zł

6

FREZARKA

FKrS 500

-

402WN00069

1976

13 000,00 zł

1 300,00 zł

7

WIERTARKA STOŁOWA

WSD-16A2

2490

401WN00048

1987

500,00 zł

50,00 zł

8

WIERTARKA Z PODST. MAGNETYCZNĄ

-

-

401WN00057

-

2 000,00 zł

200,00 zł

9

PRZECINARKA ŚCIERNA

BSA-5

2238

403WN00071

-

500,00 zł

50,00 zł

10

PRZECINARKA ŚCIERNA

BSA-5

483

403WN00073

-

500,00 zł

50,00 zł

11

PRZECINARKA ŚCIERNA

BSA-5

493

403WN00078

-

500,00 zł

50,00 zł

12

PIŁA RAMOWA

-

-

403WN00079

-

2 000,00 zł

200,00 zł

13

PIŁA TARCZOWA

8B 66A (ZSRR)

2784

403WN00080

1973

2 500,00 zł

250,00 zł

14

SZLIFIERKA DO PŁASZCZYZN

SPD-30

321

405WN00089

-

5 500,00 zł

550,00 zł

15

SZLIFIERKA DO PŁASZCZYZN

SAC-30

203

405WN00086

-

12 000,00 zł

1 200,00 zł

16

WIERTARKA  MAGNETYCZNA

KBM650

727029

411WN00095

2004

6 000,00 zł

600,00 zł

17

WIERTARKA  MAGNETYCZNA

BMY

D-13/450180

411WN00096

2006

6 000,00 zł

600,00 zł

18

FREZARKO-GRAWERKA

FKG-6

7726/85

412WN00100

1985

2 000,00 zł

200,00 zł

19

SZLIFIERKA DO PIŁ TARCZOWYCH

3D692

88479

415WN00106

1988

7 500,00 zł

750,00 zł

20

SZLIFIERKA DO PIŁ TARCZOWYCH

3D692

87146

415WN00108

1987

6 500,00 zł

650,00 zł

21

OSTRZAŁKA DO PIŁ TARCZOWYCH

3G92

77019

415WN00122

1984

1 000,00 zł

100,00 zł

22

SZLIFIERKO-OSTRZAŁKA

OND-2500

244

415WN00123

1984

350,00 zł

35,00 zł

23

NOŻYCE

SCTP-16

391368

424WN00168

1971

6 500,00 zł

650,00 zł

24

PRZECINARKA TLENOWA

YC8-2500

89009

484WN00073

1989

23 000,00 zł

2 300,00 zł

 

Podane wyżej ceny wywoławcze, są cenami netto.

Miejscem przetargu jest siedziba Kopex Machinery S.A. Zakład Wałbrzych, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 1, 58-309 Wałbrzych.

Przystępujący do przetargu winien złożyć ofertę i wnieść wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej pozycji, której oferta dotyczy, przelewem na konto:ING  Bank Śląski S.A. 45 1050 1588 1000 0002 0324 6400 z dopiskiem wadium na sprzedaż środków trwałych,  poz..... . Przy wpłacie wadium należy podać pełne dane kontaktowe oraz nr NIP.

W ofercie pisemnej powinny być zamieszczone następujące dane:

  1. dokładne oznaczenie oferenta - imię i nazwisko lub pełna nazwa firmy, adres
  2. zaoferowana cena nabycia,
  3. numer inwentarzowy środka trwałego lub nr porządkowy zawarty w obwieszczeniu wraz z prawidłową nazwą środka trwałego,
  4. warunki płatności,
  5. oświadczenie oferenta, że zapoznał się on z warunkami przetargu w ogłoszeniu,
  6. oświadczenie oferenta, że zapoznał się on z aktualnym stanem technicznym i prawnym oraz że nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń w tym względzie i zrzeka się roszczeń z tytułu rękojmi;
  7. oferta winna być opatrzona datą oraz pełnym podpisem oferenta lub osób go reprezentujących,
  8. dowód wpłaty wadium(kserokopia)

Termin wpłacania wadium oraz składania ofert upływa  w dniu 06.06.2014 r. o godzinie 15:00.

Zamknięte koperty z ofertami z napisem ?Przetarg na sprzedaż używanych maszyn" należy składać  w Sekretariacie Kopex Machinery S.A. - Zakład Wałbrzych, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 1, 58-309 Wałbrzych lub wysłać pocztą.

Rozpatrzenie ofert nastąpi do 7 dni  roboczych od daty zamknięcia przetargu. Sprzedający zawiadomi pisemnie oferenta o przyjęciu oferty, co oznacza zawarcie umowy sprzedaży środka trwałego.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie będą przyjęte, zostanie zwrócone po dokonaniu wyboru ofert. Wadium zwraca się w wartości nominalnej.

Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia danej maszyny.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli:

- przesłana oferta na maszynę zostanie przyjęta przez spółkę, a oferent uchyli się od nabycia środka trwałego,

- nabycie środka trwałego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika przetargu, którego oferta została wybrana,

- oferent wpłacił wadium, a w ofercie nie zaoferował ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.

Uczestnik przetargu, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest wpłacić pełną kwotę nabycia środka trwałego  na wskazany przez Spółkę rachunek bankowy  do 7 dni od powiadomienia o wynikach przetargu.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w terminie do 7 dni od zapłacenia ceny nabycia.

Demontaż maszyn po stronie kupującego.

Sprzedający zastrzega sobie prawo swobodnego wybrania oferenta, odstąpienia od przetargu oraz unieważnienia przetargu  bez podania przyczyn.

Złożenie oferty na zakup maszyn jest jednoznaczne z potwierdzeniem znajomości stanu technicznego i jego akceptacji. Reklamacji po nabyciu maszyn nie uwzględnia się. Braków wyposażenia i dokumentacji po odbiorze maszyn nie uzupełnia się.

Maszyny można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. od 7?? 13?? -  po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Osoby do kontaktu:

Inspektor ds. Utrzymania Ruchu  - tel nr 74 846 80 81 w. 188 w godz. 8??  - 13??.

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl