Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat m. Legnica » Gmina Miasto na prawach powiatu Legnica »
Miejscowość: Legnica
Ogłaszający: Prezydent Miasta Legnicy
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 30.06.2014

Prezydent Miasta Legnicy
Ogłasza przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej.
 
Przedmiotem oferty przetargowej jest nieruchomość: Legnica ul. Masarska 11 , działka nr 73 o powierzchni 0,0241 ha , obręb Piątnica. KW LE1L/00041618/0.

Przeznaczenie nieruchomości - Brak ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy działka znajduje się w strefach gospodarczych:
  • GII - nieuciążliwa produkcja, handel hurtowy i giełdowy, transport, składy,
  • GIII - rzemiosło i inne działalności gospodarcze z możliwą funkcją mieszkaniową,
  • GIV - tereny o różnej działalności gospodarczej oraz biura, handel detaliczny i usługi komercyjne.
Opis nieruchomości:  Nieruchomość położona  w północnej, peryferyjnej części miasta. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się zabudowania o funkcji oświatowej (Zespół Szkół Budowlanych) oraz baza PKN ORLEN. Działka o kształcie regularnym, częściowo ogrodzona, przylega bezpośrednio do ul. Masarskiej. W ul. Masarskiej pełne uzbrojenie w sieci: wodociągową, sanitarną, gazową, energetyczną i telekomunikacyjną.

Uwaga!
1. Warunki dostawy w media i techniczne warunki przyłączenia do istniejących sieci uzbrojenia należy uzgodnić odpowiednio z administratorami sieci i urządzeń w przewidywanym zakresie zaopatrzenia w poszczególne media.
2.  W dniu 8 lipca 2013 r. została wydana decyzja nr PAB.6730.31.2013.IV Prezydenta Miasta Legnicy o warunkach zabudowy, zgodnie z którą nieruchomość może być przeznaczona pod zabudowę zespołem garaży blaszanych. 
3.  Podana w tabeli cena nie obejmuje podatku od towarów i usług VAT.
4.  Koszty przygotowania nieruchomości do zbycia wynoszące 1.575,40 zł brutto wliczono w cenę nieruchomości. 
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął z dniem  31.10.2013 r. 

Cena wywoławcza 50.000,00 zł + pod. VAT. Wadium 5.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 03.07.2014 r. o godz.11.00  w  Urzędzie Miasta Legnicy, 
Pl. Słowiański  8, pokój nr 201.
 
Zainteresowani winni wpłacać wadium do dnia 30.06.2014 r. na konto: PEKAO S.A. I O/Legnica 20124014731111000025212109. 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości oraz potwierdzenie wniesienia wadium, osoby posiadające wpis do Krajowego Rejestru Sądowego - oryginał i  kserokopię aktualnego odpisu z KRS, ewentualnie zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba, która nabyła przedmiot przetargu uchyli się od podpisania umowy notarialnej, traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 
Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami tel.7672-12-292, pokój 321 III p. oraz warunków przetargu 7672-12-310 pokój 318 III p.
 
Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu.
 
Więcej o oferencie -http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=026201
 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl