Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej w Brwinowie


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Mazowieckie » Powiat pruszkowski » Gmina Gmina miejsko - wiejska Brwinów »
Miejscowość: Brwinów
Ogłaszający: Burmistrz Gminy Brwinów
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 24.07.2014

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy Brwinów

zaprasza do uczestnictwa w czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej w Brwinowie

 

 

położenie nieruchomości nr księgi wieczystej

 

nr  ew. działki

 

pow. działki w ha

 

 

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.

 

cena

działki wraz
z budynkami
w złotych

 

 

 

Brwinów

ul. Żwirowa 7

obręb 14

Księga Wieczysta

WA1P/00106636/7

 

 

 

 

179

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3981

 

Teren obejmujący działkę nie posiada obecnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Plan taki jest w trakcie opracowania.
W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Brwinów, działka położona jest na terenie urbanizowanym ? obszary o wiodącej funkcji mieszkaniowej: strefa mieszkaniowa zainwestowana. Na nieruchomości znajdują się pozostałości budynku mieszkalnego i budynek gospodarczy. Pozostałe fragmenty budynku mieszkalnego na działce nie znajdują się
w Gminnej Ewidencji Zabytków zatwierdzonej protokołem z dnia 17.11.2010 r. przez komisję  w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków, a następnie zaakceptowane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pismem z dnia 30.05.2011 r.

 

 

 

 

882.368

wartość działki

 

  17. 632

wartość budynków

 

razem

900.000

 

W związku z tym, że działka stanowi nieruchomość zabudowaną jej zbycie jest czynnością zwolnioną z podatku VAT. Wylicytowana cena nie jest zatem powiększona o podatek VAT w stawce 23%.


Przetarg  odbędzie się w dniu 30 lipca 2014 r. o godz. 1200 w budynku Urzędu  Gminy w Brwinowie przy ul. Grodziskiej 12, w sali konferencyjnej.

 

Warunkiem   przystąpienia  do  przetargu  jest  wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej  w gotówce,   do  dnia 24 lipca 2014 r.  włącznie,  w kasie Urzędu lub na konto Urzędu  54 1140 1010 0000 4770 4500 1018.


Biorący udział w przetargu zobowiązany jest do zapoznania  się z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania przestrzennego i  złożenia w tym względzie oświadczenia przed przystąpieniem  do przetargu. Osoby prawne i prowadzące działalność gospodarczą, przystępujące  do przetargu, zobowiązane są do przedstawienia wypisu z KRS lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.


Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Termin  podania do publicznej wiadomości - termin wywieszenia ogłoszenia w dniu 27.05.2014 r. Data zdjęcia ogłoszenia w dniu 30.07.2014 r. Pierwszy przetarg odbył się - 16.10.2013 r., drugi przetarg - 31.01.2014 r., trzeci przetarg - 9.05.2014 r. - nie wpłacono wadium w terminie. Informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Brwinów ul. Grodziska 12, pokój 204. Telefony (22) 738-26-13 lub (22) 738-26-53  fax (22) 729-56-64.

Na działce będącej przedmiotem sprzedaży znajdują się pozostałości budynku. Gmina informuje, że posiada inwentaryzację architektoniczno-budowlaną tego budynku o ciekawej formie architektonicznej, co ułatwi możliwość jego odtworzenia.

 

 

Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=142103


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl