Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Pyrzyckiego


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Zachodniopomorskie » Powiat pyrzycki » Gmina Gmina miejsko-wiejska Pyrzyce »
Miejscowość: Pyrzyce
Ogłaszający: Zarząd Powiatu Pyrzyckiego
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 30.06.2014

OGŁOSZENIE

 Zarząd Powiatu Pyrzyckiego

ogłasza pierwszy ustny przetarg

nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej  własność Powiatu Pyrzyckiego

 

Nieruchomość gruntowa, zabudowana, pn. Dom Dziecka w Czernicach oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 66 o pow. 0,8723 ha  położona w obrębie Czernice, gmina Pyrzyce, dla której  w Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzona  jest  Księga  Wieczysta  KW SZ2T/00026689/1. Nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego pod numerem rejestru A-145.

 

Cena nieruchomości 2 410 000,00 złotych

Wadium - 250 000,00 złotych

 

Na podstawie przepisu art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, nabywcy przysługuje bonifikata w wysokości 50% ceny z tytułu wpisania nieruchomości do rejestru zabytków.


Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką ani innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi.


Działka nr 66 o kształcie regularnym, symbol użytku B, z lekkim spadkiem w kierunku południowym, z nasadzeniami: trawniki, krzewy ozdobne, jarzębiny, brzozy i świerki przy drodze głównej. Nieruchomość zabudowana jest dworem dawnego folwarku o pow. zabudowy 525 m kw., pow. użytkowej 1178,90 m kw. i obiektami towarzyszącymi: budynkiem piwnic o pow. 51 m kw., budynkiem gospodarczym o pow. 19,5 m kw., budynkiem garaży o pow. 73 m kw..


Budynek dworu z 1913 r., wolnostojący, 2-kondygnacyjny, wykonany w technologii tradycyjnej, całkowicie podpiwniczony, przykryty dachem konstrukcji mansardowej. W okresie gdy obiekt pełnił funkcję Domu Dziecka pomieszczenia były remontowane i przystosowane do pełnionej funkcji. W budynku mieściły się biura, pokoje mieszkalne z zapleczem sanitarnym, pomieszczeniami socjalnymi, kuchnią, stołówką, urządzoną w piwnicy kotłownią z piecem olejowym. Do budynku od strony południowej w okresie powojennym dobudowana została weranda z wykonanym zejściem na urządzone boisko. Budynki gospodarcze zostały wzniesione współcześnie na potrzeby prowadzonej działalności. Południowa część działki zagospodarowana jest jako teren rekreacyjny. Na działce znajduje się droga wewnętrzna (utwardzona) i sieci uzbrojenia terenu: instalacja wodociągowa, kanalizacyjna (z oczyszczalnią przydomową BIO-CLERE), telefoniczna, elektroenergetyczna, gazowa (instalacja gazowa zewnętrzna).


Zgodnie z zaświadczeniem  wydanym przez Urząd Miejski w Pyrzycach nieruchomość położona jest na terenie który nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na obszarze zainwestowanym do zachowania - tereny zabudowane (usługi oświatowe). W kierunkach polityki przestrzennej - tereny wyznaczone do objęcia ochroną przyrody, działka położona jest na obszarze chronionego krajobrazu. W uwarunkowaniach - degradacja i zagrożenia środowiska, ww. nieruchomość położona jest w obszarze ważnych barier ekologicznych.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 04 lipca  2014 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, przy ul. Lipiańskiej 4, w sali nr 209, o godzinie 1000

 

Warunkiem    przystąpienia    do   przetargu  jest   wpłacenie  wadium  w pieniądzu (PLN), na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Pyrzycach w  terminie  do dnia 30 czerwca 2014 r.  nr konta:  85203000451110000000549050 BGŻ Oddział w Pyrzycach,  ze wskazaniem nieruchomości której dotyczy. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.


Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.


O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.


Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków udzielił pozwolenia na sprzedaż nieruchomości decyzją nr 693/2012.


Przyszły właściciel obiektu przyjmuje zobowiązanie użytkowania nieruchomości w sposób zgodny z zasadami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.). Wszelkie późniejsze zamierzenia inwestycyjne prowadzone będą w porozumieniu z Zachodniopomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Szczecinie.


Informacja o wpisie do rejestru zabytków, budynku dworu wraz z otoczeniem zostanie ujawniona w akcie sprzedaży.  


Przed przystąpieniem do przetargu zainteresowany winien przedłożyć program użytkowy oraz harmonogram prac z określeniem czasu realizacji wyszczególnionych zadań, do zaopiniowania przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie. Program użytkowy zaopiniowany pozytywnie przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.


Osoby fizyczne zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość. W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielczości majątkowej, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków. Osoby prawne przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru handlowego wraz z ważnymi pełnomocnictwami - w oryginałach.


Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się ze stanem nieruchomości oraz regulaminem przetargu.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Bartosza Głowackiego 22 lub telefonicznie pod nr 915704260 w godzinach od 730 do 1530 .


Ogłoszenie o przetargu dostępne jest na stronie internetowej www.bip.pyrzyce.pl.

 

/files/dokumenty/DD.pdf


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl