Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego w Gubinie


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Lubuskie » Powiat krośnieński » Gmina Gmina miejska Gubin »
Miejscowość: Gubin
Ogłaszający: BURMISTRZ MIASTA GUBINA
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 05.05.2014

BURMISTRZ MIASTA GUBINA

O G Ł A S Z A

I  publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu użytkowego.

 

Lokal użytkowy nr 32 o powierzchni użytkowej 8,30 m? położony w budynku mieszkalno-użytkowym  nr 1 - 1A  przy ulicy Roosevelta w Gubinie wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 10/2380 części we wspólnych częściach budynku i  urządzeniach, które  nie  służą do wyłącznego  użytku  właścicieli lokali oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu do dnia 18 września 2095 roku, oznaczonego jako działka nr 16/1 o powierzchni 630 m?,  położonego w obrębie  nr 5.  Opłatę roczną z tytułu  użytkowania wieczystego  gruntu ustala się w wysokości 3% wartości ceny wylicytowanej, płatną do 31 marca każdego roku, z wyjątkiem pierwszej opłaty, która będzie wynosiła 25% w/w ceny.  Do ceny wylicytowanej ustanowienia udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu i opłat rocznych zostanie doliczona kwota podatku VAT w wysokości 23%.


Lokal użytkowy położony jest w piwnicy budynku pięciokondygnacyjnego, składającego się z 60  lokali mieszkalnych i 2 użytkowych. Budynek o kubaturze 4186 m? i powierzchni użytkowej 2380,00 m?.


Lokal składa się z jednego pomieszczenia. Wejście do lokalu niezależnymi schodami. Przedmiotowy lokal wolny jest od obciążeń i zobowiązań. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW numer ZG2K/00008715/0.

 

Cena lokalu użytkowego  - 1.500,00 zł

Cena udziału w gruncie      - 200,00 zł

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1.700,00 zł

Wadium wynosi: 170,00 zł.


Przetarg odbędzie  się dnia 8 maja 2014 roku  o godz.  10??  w sali  narad nr 102  Urzędu  Miejskiego w Gubinie, ul. Piastowska 24.


Nieruchomość stanowi własność Gminy Gubin o statusie miejskim.


W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w formie pieniądza, przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Gminy Gubin o statusie miejskim, na konto  PKO BP 0/Zielona Góra nr 13102054020000050200278747 ,  w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 5 maja 2014r.  wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Gubin o statusie miejskim.


Przetarg przeprowadzi komisja w składzie wyznaczonym w § 1 Zarządzenia nr I/2010 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 5 stycznia 2010r.


Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości a osoba reprezentująca w przetargu musi okazać się stosownym pełnomocnictwem. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który  przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.


Wylicytowana cena nabycia nieruchomości  podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.


Koszty przygotowania dokumentacji, sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe w całości ponosi nabywca. 


Sprzedaż lokalu użytkowego zwolniona jest z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaru i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.).


Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości   (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) i przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( j. t. Dz. U.  z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ).


Nabywca przyjmuje przedmiot przetargu w stanie istniejącym. Uprzątnięcie rzeczy pozostawionych w lokalu, będącym przedmiotem przetargu, odbędzie się staraniem i na koszt przyszłego nabywcy.


Ogłaszający ma prawo do odwołania przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia.


Szczegółowych informacji odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Gubinie, ul. Piastowska 24 - pokój nr 104 tel. 684558141, w godzinach pracy urzędu.

 

Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gubinie www.bip.gubin.pl


Przedmiotowy lokal oglądać można w dniu 5 maja 2014 r.,  pod powyższym adresem, w godz.            14?? - 14??.  

 

 

 

Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=080201


 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl