Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

przetargi nieograniczone gmina miejska Gubin


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Lubuskie » Powiat krośnieński » Gmina Gmina miejska Gubin »
Miejscowość: Gubin
Ogłaszający: BURMISTRZ MIASTA GUBINA
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 05.05.2014

 

        BURMISTRZ MIASTA GUBINA

OGŁASZA

 

I przetarg ustny nieograniczony

na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe.

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia (m?)

Położenie

Cena wywoławcza

(netto złotych)

Wysokość wadium

Termin  przetargów  odbytych

 

 

Uwagi

 

1

59/15

1524

ul.Partyzantów

obręb 2

63.600,00

6.360,00

------------------

Wydana decyzja o warunkach zabudowy nr                  GB.6730.98.2012.W z dnia 05.12.2012 r. określająca warunki zabudowy pod budownictwo mieszkaniowe. Pierwsza opłata 25% kwoty wylicytowanej, opłaty roczne 1% płatne do 31 marca każdego roku, aktualizowane nie częściej niż raz na trzy lata. Teren działki porośnięty wysokimi drzewami i krzewami. Na działce znajdują się pozostałości po byłym ogrodzeniu.

2

59/16

1475

ul.Partyzantów

obręb 2

61.500,00

6.150,00

------------------

Wydana decyzja o warunkach zabudowy nr                  GB.6730.98.2012.W z dnia 05.12.2012 r. określająca warunki zabudowy pod budownictwo mieszkaniowe. Pierwsza opłata 25% kwoty wylicytowanej, opłaty roczne 1% płatne do 31 marca każdego roku, aktualizowane nie częściej niż raz na trzy lata. Teren działki porośnięty wysokimi drzewami i krzewami. Na działce znajdują się pozostałości po byłym ogrodzeniu.

3

59/17

1146

ul. Batalionów Chłopskich

obręb 2

49.200,00

4.920,00

------------------

Wydana decyzja o warunkach zabudowy nr                  GB.6730.97.2012.W z dnia 20.12.2012 r. określająca warunki zabudowy pod budownictwo mieszkaniowe. Pierwsza opłata 25% kwoty wylicytowanej, opłaty roczne 1% płatne do 31 marca każdego roku, aktualizowane nie częściej niż raz na trzy lata. Teren działki porośnięty wysokimi drzewami i krzewami. Na działce znajdują się pozostałości po byłym ogrodzeniu.

4

59/18

1449

ul. Batalionów Chłopskich

obręb 2

60.400,00

6.040,00

------------------

Wydana decyzja o warunkach zabudowy nr                  GB.6730.97.2012.W z dnia 20.12.2012 r. określająca warunki zabudowy pod budownictwo mieszkaniowe. Pierwsza opłata 25% kwoty wylicytowanej, opłaty roczne 1% płatne do 31 marca każdego roku, aktualizowane nie częściej niż raz na trzy lata. Teren działki porośnięty wysokimi drzewami i krzewami. Na działce znajdują się pozostałości po byłym ogrodzeniu.

 

 

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe.

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia (m?)

Położenie

Cena wywoławcza

(netto złotych)

Wysokość wadium

Termin  przetargów  odbytych.

 

 

Uwagi

 

5

332/68

1427

ul. Kaliska

obręb 7

45.100,00

4.510,00

------------------

Wydana decyzja o warunkach zabudowy nr                GB-7331/24/2009- W z dnia 29.05.2009 r. polegająca na zagospodarowaniu terenu jako autokomis wraz z budową pawilonu biurowo-usługowego. Teren działki znajduje się w pasie przebiegu linii wysokiego napięcia WN 110kW. Teren działki ogrodzony, objęty umową najmu do dnia 30.04.2014 r.

 

 II przetarg ustny nieograniczony

na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe.

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia (m?)

Położenie

Cena wywoławcza

(netto złotych)

Wysokość wadium

Termin  przetargów  odbytych.

 

 

Uwagi

 

6

28/42

1460

ul. Kwiatowa

obręb 3

69.900,00

6.990,00

06.03.2014 r.

Działka objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Pierwsza opłata 25% kwoty wylicytowanej, opłaty roczne 1% płatne do 31 marca każdego roku, aktualizowane nie częściej niż raz na trzy lata. Teren działki porośnięty drzewami i krzewami.

 

II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe.

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia (m?)

Położenie

Cena wywoławcza

(netto złotych)

Wysokość wadium

Termin  przetargów  odbytych.

 

 

Uwagi

 

7

83/30

1849

ul. Generała Sikorskiego

obręb 2

69.700,00

6.970,00

06.03.2014 r.

Wydana decyzja o warunkach zabudowy                           nr GB-7331/114/2010-W z dnia 12.01.2011 r. określająca warunki zabudowy pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

 

II przetarg ustny nieograniczony

na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe.

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia (m?)

Położenie

Cena wywoławcza

(netto złotych)

Wysokość wadium

Termin  przetargów  odbytych

 

 

Uwagi

 

8

20/2

1660

ul. Generała Sikorskiego

obręb 2

71.300,00

7.130,00

12.12.2013 r.

06.03.2014 r.

Wydana decyzja o warunkach zabudowy nr        GB.6730.80.2011.W z dnia 04.11.2011 r. określająca warunki zabudowy pod budownictwo mieszkaniowe. Pierwsza opłata 25% kwoty wylicytowanej, opłaty roczne 1% płatne do 31 marca każdego roku, aktualizowane nie częściej niż raz na trzy lata.

9

20/3

1759

ul. Generała Sikorskiego

obręb 2

75.500,00

7.550,00

12.12.2013 r.

06.03.2014 r.

Wydana decyzja o warunkach zabudowy nr  GB.6730.80.2011.W z dnia 04.11.2011 r. określająca warunki zabudowy pod budownictwo mieszkaniowe. Pierwsza opłata 25% kwoty wylicytowanej, opłaty roczne 1% płatne do 31 marca każdego roku, aktualizowane nie częściej niż raz na trzy lata.

 

IV przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe.

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia (m?)

Położenie

Cena wywoławcza

(netto złotych)

Wysokość wadium

Termin  przetargów  odbytych.

 

 

Uwagi

 

10

326/33

836

ul. Poleska

obręb 7

30.000,00

3.000,00

25.10.2013 r.

12.12.2013 r.

06.03.2014 r.

Wydana decyzja o warunkach zabudowy nr GB.6730.80.2012.W z dnia 16.11.2012 r. określająca warunki zabudowy pod budownictwo mieszkaniowe. Teren działki porośnięty wysokimi drzewami i krzewami. Przy granicy działki (od ul. Poleskiej) przebiega napowietrzna linia energetyczna. Teren działki nierówny.

        

IV przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod budownictwo usługowo-handlowe.

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia (m?)

Położenie

Cena wywoławcza

(netto złotych)

Wysokość wadium

 

Termin  przetargów 

odbytych

 

 

Uwagi

 

11

206

4068

ul. Legnicka-Wieniawskiego

obręb 5

300.000,00

30.000,00

25.10.2013 r.

12.12.2013 r.

06.03.2014 r.

Wydana decyzja o warunkach zabudowy nr GB.6730.31.2012.W z dnia 14.05.2013 r. określająca warunki zabudowy pod budownictwo usługowo-handlowe.. Przez teren działki przebiega linia kablowa nn 0,4 kV do usunięcia przez właściciela sieci. Teren działki porośnięty drzewami i krzewami, częściowo ogrodzony. Na działce znajdują się pozostałości po byłych użytkownikach działek ogrodowych.

 

Nieruchomości stanowią własność Gminy Gubin o statusie miejskim.

 

Przetarg odbędzie się dnia 08 maja 2014 r. o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Gubinie ul. Piastowska 24.


Wadium w pieniądzu, w wysokości 10% ceny wywoławczej, należy wpłacić najpóźniej do dnia 05 maja 2014 r. na konto PKO BP S.A. o/Zielona Góra nr  131020 5402 0000 0502 0027 8747 (w tytule wpłaty wskazać nieruchomość, której dotyczy).

 

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Gubinie. W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub banków wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wadium wpłynęła na konto sprzedającego w określonym w ogłoszeniu terminie. Za uczestnika przetargu uznaje się osobę dokonującą wpłatę wadium, tj. właściciela konta bankowego bądź pełnomocnika tego konta, z którego dokonano wpłaty wadium lub osobę wskazaną jako wpłacający w tytule wpłaty wadium.


Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do zapoznania się ze stanem faktycznym nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu poprzez dokonanie oględzin terenu oraz do zapoznania się z dokumentacją formalno-prawną.


Zbycie przedmiotowych nieruchomości odbędzie się w stanie istniejącego zainwestowania i istniejącej infrastruktury, w związku z czym nabywający przejmie nieruchomość w stanie faktycznym i prawnym. W przypadku ewentualnych kolizji infrastruktury nabywca dokona wszelkich zmian na własny koszt, po dokonaniu przewidzianych prawem uzgodnień i uzyskaniu stosownych pozwoleń.


W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia drzew i krzewów rosnących na w/w działkach, ewentualnego przełożenia istniejącej infrastruktury technicznej (w uzgodnieniu z właścicielem sieci technicznej), nabywca nieruchomości wykona wymienione prace we własnym zakresie i na własny koszt. Nabywca zobowiązany jest na własny koszt uporządkować teren i przygotować go do zabudowy, a także do realizacji niezbędnego dla zamierzonej inwestycji uzbrojenia technicznego. Przyłącza do istniejących sieci nabywca działki dokona własnym staraniem i na własny koszt, po uzgodnieniu z zarządcami sieci. Na nabywcy nieruchomości ciąży obowiązek wykonania własnym staraniem i na własny koszt wjazdu na nieruchomość za zgodą zarządcy drogi.


Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za złożone warunki geotechniczne gruntu. Nie wyklucza się istnienia na nieruchomości kamieni i przedmiotów niewidocznych wizualnie. W przypadku wystąpienia w obrębie nieruchomości sieci kolidujących z zabudową, nabywca dokona ich przełożenia na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielem sieci.


Nabywca nieruchomości przejmuje wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu wszystkich bezumownych użytkowników.


Przetarg przeprowadzi komisja w składzie wyznaczonym w § 1 Zarządzenia nr I/2010 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 5 stycznia 2010 r.


Wadium osoby wygrywającej przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie wypłacone, na wniosek, w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.


Koszty przygotowania dokumentacji, sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe w całości ponosi nabywca. 


Do ceny nieruchomości zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień transakcji.


Dotyczy nieruchomości oddawanej w użytkowanie wieczyste:

Pierwsza opłata roczna z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu wynosi 25% ceny nabycia nieruchomości (do której należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%) uzyskanej w przetargu i płatna jest przed zawarciem umowy notarialnej. Pozostałe opłaty roczne za użytkowanie wieczyste wynosić będą 1 % ceny wylicytowanej działki (plus VAT 23%) i są płatne do 31 marca każdego roku. Opłaty te mogą być aktualizowane w okresie trwania użytkowania wieczystego na skutek zmiany wartości rynkowej gruntów, nie częściej niż raz na 3 lata. Termin rozpoczęcia zabudowy tj. wybudowania fundamentów, ustala się w terminie dwóch lat, licząc od zawarcia umowy notarialnej oraz zakończenie zabudowy tj. wybudowanie  przynajmniej w stanie surowym  zamkniętym, w terminie pięciu lat, licząc od daty zawarcia umowy notarialnej.


Uczestnicy przetargu zobowiązani będą przed przystąpieniem do przetargu do złożenia komisji pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do przetargu.


Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są okazać komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz:

- w przypadku osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy),

- w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy,

- w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz aktualne (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej, działając również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna ponadto zostać przedstawiona uchwała potwierdzająca zgodę wspólników na nabycie nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do nabywania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników,

-  w przypadku przedstawiciela/przedstawicieli osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) odpis z rejestru sądowego lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;

-  w przypadku pełnomocnika osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem ustawowego przedstawiciela mocodawcy oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) odpis z rejestru sądowego lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;

-  w pozostałych przypadkach dokumenty świadczące zgodnie z obowiązującymi przepisami o reprezentowaniu osoby lub jednostki organizacyjnej uczestniczącej w przetargu oraz dokument potwierdzający tożsamość osoby przystępującej w jej imieniu do przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy); w przypadku pełnomocnika takiej osoby lub jednostki, również pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem (zapis dotyczy np. wspólnot mieszkaniowych, gminy, pełnomocników tych jednostek/osób);

- osoby będące cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zobowiązane są dostarczyć przed podpisaniem aktu notarialnego, zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach gdy zgoda taka jest wymagana.


Niedotrzymanie terminu zawarcia umowy notarialnej bez usprawiedliwienia przez uczestnika, który przetarg wygra, powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.


Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji gruntów. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Gubin o statusie miejskim nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Gmina Gubin na koszt kupującego. Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.


Zbycie nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.). Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).


Ogłaszający ma prawo do odwołania ogłoszonego przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia.


Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres jednego miesiąca, począwszy od dnia 25 marca 2014 r.


Szczegółowych informacji odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Gubinie, ul. Piastowska 24, tel. (68) 4558141, w godzinach pracy urzędu.

Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gubinie www.bip.gubin.pl.

 

 

 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl