Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości w Byczynie


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Opolskie » Powiat kluczborski » Gmina Gmina miejsko-wiejska Byczyna »
Miejscowość: Byczyna
Ogłaszający: Burmistrz Byczyny
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 07.04.2014

Burmistrz Byczyny

o g ł a s z a   p r z e t a r g 

ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości;

 

Lp.

Nr działki  i opis

Powierzchnia

m2

Księga wieczysta

 Cena w zł netto

 VAT %

Wadium / zł

Przeznaczenie w planie zagospodarowania

2

Roszkowice ; Mieszkanie o powierzchni 54,59 m2 składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Lokal wyposażony jest w instalacje; sieci wodno-kanalizacyjnej i energetycznej. Lokal posiada ogrzewanie cieplne -etażowe. Posadzki wyłożone płytkami PCV. Stolarka okienna drewniana do wymiany. Sufity posiadają zacieki, na ścianach wilgoć. 

Lokal mieszkalny nr 35/1

Dz. nr 162/4 arkusz mapy 1

Powierzchnia lokalu  mieszkalnego

 

54,59m2

Udział w gruncie o pow. 0,1987ha

15/100

 

KW OP1U/00078956/3

 

 

64.034 zł

 

wycena z dnia : 30.10.2012r.,

 

 

zw

 

 

6.403,40

Ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003r.

Wg .studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Byczyna

to teren zabudowy mieszkaniowej i usług nieuciążliwych

 

2.      Forma zbycia - na własność.
3.      Obciążenia nieruchomości - brak.
4.      Zobowiązania  - brak


Przetarg odbędzie się w dniu  18 kwietnia 2014 roku w Urzędzie Miejskim w Byczynie  w sali. nr 9 , wg  następującego harmonogramu


Godzina przetargu

Nr działki

Koszty związane ze zbyciem  / zł brutto

12.00

162/4 ? Roszkowice - lokal nr 35/3

300

 

W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne , które wpłacą  wadium  (w pieniądzu) w wysokości 10% ceny nieruchomości  nie później niż do dnia 7.04.2014 roku. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy prowadzony w Banku Spółdzielczym Namysłów Oddział w Byczynie  nr 568890 1040 0000 1818 2005 0004 (liczy się data wpływu na konto) Na dowodzie wpłaty należy podać numer działki, której wpłata dotyczy


Wpłacone wadium  zostanie:
- zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra  przetarg,
- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu,
- wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika wygrywającego przetarg  od  zawarcia umowy.


Cena nieruchomości równa się  cenie osiągniętej w przetargu. Należność płatna przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S Namysłów O/ Byczyna 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003, najpóźniej  na trzy dni przed zawarciem umowy notarialnej.


Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o  rozstrzygnięciu przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.


Jeżeli osoba ustalona jako nabywca  nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejsc i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętym  przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


Nabywca nieruchomości  ponosi koszty  związane ze zbyciem; geodezyjno -szacunkowe (wymienione w tabeli powyżej) przed zawarciem umowy notarialnej,  oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej. Nabywca ponosi również koszty wskazania punktów granicznych.


Nabywca przyjmuje  nieruchomość  w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.


Przetarg ustny nieograniczony  na zbycie w/w nieruchomości odbędzie się na podstawie zarządzenia nr  13 /2014 Burmistrza Byczyny z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu - wywieszonego na tablicy ogłoszeń  od dnia 27 stycznia 2014r.,  do 11 marca 2014 roku.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, 46-220 Byczyna,ul. Rynek 1, pokój. nr 23  tel. 77 413 41 50 wew. 29.


Burmistrz Byczyny  może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.                                                                                              
                             

Burmistrz Byczyny

Ryszard Güner

 

Więcej o oferencie http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=160401Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl