Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w gminie Brwinów


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Mazowieckie » Powiat pruszkowski » Gmina Gmina miejsko - wiejska Brwinów »
Miejscowość: Brwinów
Ogłaszający: Burmistrz Gminy Brwinów
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 05.05.2014

O G  Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy Brwinów zaprasza do uczestnictwa w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w gminie Brwinów

 

Nieruchomość zabudowana o nr ew. 140/1 o pow. 0,3594 ha, położona w obrębie Kanie, uregulowana w księdze wieczystej WA1P/00047925/8

 

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie  zagospodarowania przestrzennego.


Teren oznaczony symbolem 13-AU ustala następujące przeznaczenie:

- teren usług nieuciążliwych

Ustalenia szczegółowe:

  • Teren położony: w obszarze chronionego krajobrazu, w zewnętrznej strefie ochrony pośredniej projektowanego ujęcia wód Kanie, częściowo na obszarze stanowiska archeologicznego nr 59-64/16, w obrębie konserwatorskiej strefy ochrony archeologicznej
  • Teren oznaczony symbolem 14-KW
  • Teren ciągu pieszo-jezdnego (stanowiącego dojazd do działki nr ew. 142/5)
  • Teren położony: w obszarze chronionego krajobrazu, w zewnętrznej strefie ochrony pośredniej projektowanego ujęcia wód Kanie, częściowo na obszarze stanowiska archeologicznego nr 59-64/16, w obrębie konserwatorskiej strefy ochrony archeologicznej.

 

Działka nr ew. 140/1 położona pomiędzy drogą wojewódzką 719 - ul. Warszawska oznaczona symbolem 1KGPw, a ul. Szkolną o funkcji drogi lokalnej gminnej, oznaczona symbolem 12-TWK/3-KLg, (linie rozgraniczające ulic wskazano na rysunku planu).

 

Ponadto dla terenu obowiązują ustalenia ogólne  miejscowego planu.

 

Opis nieruchomości.

Na działce będącej przedmiotem sprzedaży znajdują się pozostałości budynku gospodarczego o pow. zabudowy 30 m2 .

 

Cena działki  1 039 137 zł  + wartość budynku gospodarczego 863 zł = razem 1 040 000 zł


W związku z tym, że działka stanowi nieruchomość zabudowaną jej zbycie jest czynnością zwolnioną z podatku VAT. Wylicytowana cena nie jest zatem powiększona o podatek VAT
w stawce 23%.

 

Przetarg  odbędzie się w dniu 9 maja 2014r. o godz. 1300 w budynku Urzędu  Gminy
w Brwinowie przy ul. Grodziskiej 12, w sali konferencyjnej.

 

Warunkiem przystąpienia  do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej  w gotówce, do  dnia 5 maja 2014 r.  włącznie,  w kasie Urzędu lub na konto Urzędu  54 1140 1010 0000 4770 4500 1018.


Biorący udział w przetargu zobowiązany jest do zapoznania  się z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania przestrzennego i  złożenia w tym względzie oświadczenia przed przystąpieniem  do przetargu. Osoby prawne i prowadzące działalność gospodarczą, przystępujące  do przetargu, zobowiązane są do przedstawienia wypisu z KRS lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


Termin  podania do publicznej wiadomości - termin wywieszenia ogłoszenia w dniu 7.03.2014r. Data zdjęcia ogłoszenia w dniu 9.05.2014 r. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 16.10.2013 r., drugi przetarg odbył się w dniu 31.01.2014 r. - nie wpłacono wadium w terminie.

 

Informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Brwinów ul. Grodziska 12, pokój 204.

 

Telefony (22) 738-26-13 lub (22) 738-26-53  fax (22) 729-56-64.

 

 

Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=142103

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl