Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w gminie Brwinów


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Mazowieckie » Powiat pruszkowski » Gmina Gmina miejsko - wiejska Brwinów »
Miejscowość: Brwinów
Ogłaszający: Burmistrz Gminy Brwinów
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 05.05.2014

O G  Ł O S Z E N I E

 Burmistrz Gminy Brwinów zaprasza do uczestnictwa
w czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej  nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w gminie Brwinów

 

Nieruchomość niezabudowana o nr ew. 91/30 o pow. 0,9697 ha, położona w obrębie Parzniew, uregulowana w księdze wieczystej WA1P/00047756/2

 

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

 

Teren oznaczony symbolem 23-MWW ustala następujące przeznaczenie:

-  teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych

Ustalenia szczegółowe:

-  Teren jest położony w konserwatorskiej strefie  archeologicznej,

-  Na terenie należy zachować minimum 40% powierzchni biologicznie czynnej,

- Obsługa dojazdowa do powstających nieruchomości winna być zapewniona od strony projektowanej ulicy 3-KL.

 

Ponadto dla terenu obowiązują ustalenia ogólne  miejscowego planu.

 

Opis nieruchomości.

Działka będąca przedmiotem sprzedaży jest nieruchomością narożną przy dwóch drogach publicznych asfaltowych, bezpośrednio sąsiaduje z osiedlem wielorodzinnym znajdującym się od strony północnej.

 

Cena brutto działki  3 600 000 zł 

Wylicytowana cena brutto składa się ceny netto i podatku VAT w stawce 23%.

 

Przetarg  odbędzie się w dniu 9 maja 2014r. o godz. 1100 w budynku Urzędu  Gminy
w Brwinowie przy ul. Grodziskiej 12, w sali konferencyjnej.

 

Warunkiem przystąpienia  do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej  w gotówce, do  dnia 5 maja 2014 r.  włącznie,  w kasie Urzędu lub na konto Urzędu  54 1140 1010 0000 4770 4500 1018.


Biorący udział w przetargu zobowiązany jest do zapoznania  się z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania przestrzennego i  złożenia w tym względzie oświadczenia przed przystąpieniem  do przetargu. Osoby prawne i prowadzące działalność gospodarczą, przystępujące  do przetargu, zobowiązane są do przedstawienia wypisu z KRS lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


Termin podania do publicznej wiadomości - termin wywieszenia ogłoszenia w dniu 7.03.2014 r.


Data zdjęcia ogłoszenia w dniu 9.05.2014 r. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 24.07.2013 r., drugi przetarg w dniu 16.10.2013 r., trzeci przetarg w dniu 31.01.2014 - nie wpłacono wadium w terminie.

 

Informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Brwinów ul. Grodziska 12, pokój 204.

Telefony (22) 738-26-13 lub (22) 738-26-53  fax (22) 729-56-64.

 

 

Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=142103


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl