Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

przetarg nieograniczony Na dzierżawę przez okres nieoznaczony nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym położonym na terenie gminy Jordanów Śląski - obręb Tomice


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: dzierżawa
Region: Dolnośląskie » Powiat Wrocławski » Gmina Gmina wiejska Jordanów Śląski »
Miejscowość: Jordanów Śląski
Ogłaszający: Wójt Gminy Jordanów Śląski
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 28.02.2014

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 WÓJT GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI

               ul. Wrocławska 55

           55-065 Jordanów Śląski           ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

O I PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 i 4 oraz art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651) i § 6 i § 16 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zm),

 

Wójt Gminy Jordanów Śląski

ogłasza przetarg nieograniczony

Na dzierżawę przez okres nieoznaczony nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym  położonym na terenie gminy Jordanów Śląski - obręb Tomice

 

Podstawowe informacje o przedmiocie dzierżawy:

Nieruchomość zabudowana budynkiem usługowym o powierzchni użytkowej 34,04 m2 składający się z dwóch pomieszczeń, położony w Tomicach na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 37/3 o pow.0,02 ha, dla którego założona jest Księga Wieczysta Nr WR1T/00016135/3, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych w Strzelinie. Nieruchomość nie posiada żadnych obciążeń. Przedmiotowa nieruchomość w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod usługi handlu.

Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Jordanów Śląski pok. Nr  3.

Wywoławcza wartość czynszu  z tytułu dzierżawy stanowi kwotę 5,00 zł/m2 netto (słownie: pięć złotych 00/100 gr.) + obowiązująca stawka podatku VAT. Minimalne postąpienie ustala się na kwotę jednego złotego.

Wadium: 30,00 zł.

 

Oprócz czynszu Dzierżawca będzie ponosił opłaty za odprowadzanie ścieków, zimną wodę oraz energię elektryczną na podstawie odrębnych umów lub porozumień. Z tytułu prowadzenia działalności dzierżawca będzie zobowiązany do opłacania podatku od nieruchomości na podstawie złożonej deklaracji, w wysokości zgodnej z uchwałą rady Gminy Jordanów Śląski na dany rok podatkowy. Czynsz dzierżawny płatny będzie do 30-ego dnia każdego miesiąca kalendarzowego przez okres trwania umowy.

 

WARUNKI  UDZIAŁU W PRZETARGU:

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne. Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Jordanów Śląski ul. Wrocławska 55 pok. Nr  3.

 

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 28 lutego 2014 r. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Jordanów Śląski (pok. Nr 7). Pisemną ofertę w zaklejonej kopercie zainteresowani składają w sekretariacie Urzędu Gminy (pok. Nr 8) do dnia 28.02.2014 r. do godz. 9.45 z napisem Przetarg na budynek usługowy w Tomicach na działce nr 37/3 - prowadzenie działalności usługi handlu.

 

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

1)  imię nazwisko, adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest  osoba prawna,

2)  Nr NIP/REGON oraz datę sporządzenia oferty,

3)  dowód wpłaty wadium w kwocie, na konto BS Kobierzyce O/Łagiewniki Nr 16 95751014 0030 1774 2000 0030 oraz nr konta bankowego, na który ma być dokonany ewentualny zwrot wadium,

4) proponowaną stawkę czynszu dzierżawnego netto za 1m2 powierzchni użytkowej,

5) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym lokalu oraz projektem umowy dzierżawy nieruchomości (załącznik nr 1 do ogłoszenia) i że przyjmuje je bez zastrzeżeń,

6) oświadczenie oferenta, że nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych lub w rejestrze dłużników prowadzonym przez biura informacji gospodarczych oraz, że podmiot składający ofertę nie jest w stanie likwidacji lub upadłości,

7) aktualny odpis z KRS-u lub z innego właściwego organu rejestrowego, ewentualnie zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

8) oferta wraz z załącznikami ma być sporządzona w języku polskim i podpisana przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta,

9) w przypadku, gdy oferent jako załącznik do oferty załączy kopię dokumentu, kopia ta powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta; poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu,

10) upoważnienie do podpisywania oferty ma być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez oferenta,

11)  oferta ma zawierać spis oświadczeń i dokumentów stanowiących załączniki do oferty.

 

Kryteria wyboru ofert:

1) zakres świadczonych usług handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem godzin otwarcia lokalu usługowego - 20%

2) stawka czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej - 80 %


Po rozstrzygnięciu, o wyborze oferty Wójt Gminy Jordanów Śląski zawiadomi niezwłocznie pisemnie wszystkich oferentów, wskazując oferenta którego ofertę wybrano.


Umowa najmu z uczestnikiem, który przetarg wygrał  zostanie podpisana w terminie do 7 dni od dnia rozstrzygnięcia na jego rzecz przetargu W/w umowa dzierżawy obowiązywać będzie od 1 marca 2014 r.


Termin zagospodarowania nieruchomości: od 1 marca 2014 r.


Zapytania dotyczące przetargu prosimy kierować pisemnie na adres Urzędu Gminy Jordanów Śląski ul. Wrocławska 55 55-065 Jordanów Śląski lub przesłać faksem na nr 71 39 11 590. Odpowiedzi umieszczone będą na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej bez podania źródła zapytania.


Istnieje możliwość obejrzenia nieruchomości po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.


Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej:

1) część jawna przetargu odbywa się w obecności oferentów; w części jawnej Przewodniczący komisji przetargowej:

a) otwiera przetarg;

b) ustala liczbę otrzymanych ofert;

c)  otwiera koperty z ofertami;

d) kwalifikuje oferty do części niejawnej przetargu;

e) przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez Oferentów;

f) zawiadamia obecnych Oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.

2) w części niejawnej Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz wyboru oferty, która będzie najkorzystniejsza.

 

Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu przez Wójta Gminy Jordanów Śląski.

 

Ogłoszenie o przetargu zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jordanów Śląski oraz zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Jordanów Śląski.

P O U C Z E N I E:

Uchylenie się od zawarcia umowy dzierżawy w wyznaczonym terminie przez oferenta, który przetarg wygrał spowoduje utratę wpłaconego wadium i unieważnienie przetargu.

                                                                  

Ogłoszenie podano do publicznej

wiadomości w dniu 28.01.2014 r.                                                                   Wójt Gminy Jordanów Śląski

a/ tablica ogłoszeń

b/ strona internetowa www.bip.jordanowslaski.pl                                                  /-/ Henryk Kuriata

c/ druk w prasie o zasięgu regionalnym

 

 

fax 71 39-11-590

tel. 71  39-11-580, 39-11-583

e-mail: ug@jordanowslaski.pl 

www.jordanowslaski.pl

 

 

Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=022303Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl