Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

kolejne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości w Sulęcinie


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Lubuskie » Powiat sulęciński » Gmina Gmina miejsko-wiejska Sulęcin »
Miejscowość: Sulęcin
Ogłaszający: Burmistrz Sulęcina
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 06.03.2014

 B U R M I S T R Z    S U L Ę C I N A

o g ł a s z a      

kolejne   przetargi  ustne  nieograniczone

w dniu 10 marca  2014 r. od  godz. 1000  do 1100  (co 15 minut)  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sulęcinie

 ul. Lipowa 18,  na sprzedaż  poniższych nieruchomości.


Nr przetargu

Położenie

Nr działki

Pow. działki

ha

Opis nieruchomości

Cena  wywoławcza

 

Wadium

11/2012/X

Sulęcin

 obręb 47

410/7

411/2

0.0888

0.0156

łącznie

0.1044

Odbyte przetargi : pierwszy 17.12.2012 r  drugi ,18.02.2013 r , trzeci  03.04.2013 r., czwarty 13.05.2013 r. , piąty 18.06.2013 r. , szósty 29.07.2013 r., siódmy  09.09.2013 r. , ósmy 28.10.2013 r., dziewiąty 16.12.2013 r. Teren nie posiada miejscowego planu zagospodarowania i Gmina nie ogłosiła o przystąpieniu do jego sporządzenia. Nie była wydana decyzja o warunkach  zabudowy i zagospodarowania terenu. W wypisie z rejestru gruntów  działka  oznaczona jest  symbolem  Bp.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Sulęcin zatwierdzonym uchwałą nr XXI/165/2000 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 19.06.2000 roku ze zmianami- działka zapisana jest jako tereny mieszkalnictwa i usług towarzyszących. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa  jednorodzinna oraz  tereny leśne.

Uzbrojenie terenu w sieć wodociągową, kanalizacji sanitarnej i elektrycznej znajduje się w ul. Leśnej natomiast sieć  gazowa  przebiega  w  ul. Ostrówek.

Dostęp do drogi publicznej zapewniony będzie poprzez drogę  wewnętrzną składającą się z działki nr 410/6 na której ustanowiona zostanie służebność przechodu i przejazdu na rzecz  każdoczesnego  właściciela nabywanej działki .

Księga wieczysta nr GW1U/00025210/3.

60.200,-

7.000,-

12/2012/X

Sulęcin

 obręb 47

410/8

0.1004

Odbyte przetargi :pierwszy  17.12.2012 r  drugi ,18.02.2013 r , trzeci 03.04.2013 r ,czwarty 13.05.2013 r., piąty  18.06.2013 r. , szósty 29.07.2013 r., siódmy  09.09.2013 r., ósmy 28.10.2013 r. , dziewiąty 16.12.2013 r.Teren nie posiada miejscowego planu zagospodarowania i Gmina nie ogłosiła o przystąpieniu do jego sporządzenia. Nie była wydana decyzja o warunkach  zabudowy i zagospodarowania terenu. W wypisie z rejestru gruntów  działka  oznaczona jest  symbolem  Bp.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Sulęcin zatwierdzonym uchwałą nr XXI/165/2000 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 19.06.2000 roku ze zmianami- działka zapisana jest jako tereny mieszkalnictwa i usług towarzyszących. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa  jednorodzinna oraz  tereny leśne.

Uzbrojenie terenu w sieć wodociągową, kanalizacji sanitarnej i elektrycznej znajduje się w ul. Leśnej natomiast sieć  gazowa  przebiega  w  ul. Ostrówek.

Dostęp do drogi publicznej zapewniony będzie poprzez drogę  wewnętrzną  składającą się z działki nr 410/6 na  której  ustanowiona zostanie służebność przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela nabywanej działki .

Księga wieczysta nr GW1U/00025211/0.

58.500,-

6.000,-

13/2012/X

Sulęcin

 obręb 47

410/9

0.1004

Odbyte przetargi :  pierwszy  17.12.2012 r  drugi ,18.02.2013 r , trzeci 03.04.2013 r., czwarty 13.05.2013 r., piąty 18.06.2013 r., szósty 29.07.2013 r., siódmy  09.09.2013 r. , ósmy 28.10.2013 r., dziewiąty 16.12.2013 r.  Teren nie posiada miejscowego planu zagospodarowania i Gmina nie ogłosiła o przystąpieniu do jego sporządzenia. Nie była wydana decyzja o warunkach  zabudowy i zagospodarowania terenu. W wypisie z rejestru gruntów  działka  oznaczona jest  symbolem  Bp.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Sulęcin zatwierdzonym uchwałą nr XXI/165/2000 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 19.06.2000 roku ze zmianami- działka zapisana jest jako tereny mieszkalnictwa i usług towarzyszących. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa  jednorodzinna oraz  tereny leśne.

Uzbrojenie terenu w sieć wodociągową, kanalizacji sanitarnej i elektrycznej znajduje się w ul. Leśnej natomiast sieć  gazowa  przebiega  w  ul. Ostrówek.

Dostęp do drogi publicznej zapewniony będzie poprzez drogę  wewnętrzną składającą się z działki nr 410/6  na której ustanowiona zostanie służebność przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego  właściciela nabywanej działki .

Księga wieczysta nr GW1U/00025207/9.

58.500,-

6.000,-

14/2012/X

Sulęcin

 obręb 47

410/10

0.1043

Odbyte przetargi : pierwszy 17.12.2012 r  drugi ,18.02.2013 r, trzeci  03.04.2013 r., czwarty 13.05.2013 r. , piąty 18.06.2013 r. ,szósty  29.07.2013 r., siódmy  09.09.2013 r., ósmy 28.10.2013 r., dziewiąty 16.12.2013 r.   Teren nie posiada miejscowego planu zagospodarowania i Gmina nie ogłosiła o przystąpieniu do jego sporządzenia. Nie była wydana decyzja o warunkach  zabudowy i zagospodarowania terenu. W wypisie z rejestru gruntów  działka  oznaczona jest  symbolem  Bp.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Sulęcin zatwierdzonym uchwałą nr XXI/165/2000 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 19.06.2000 roku ze zmianami- działka zapisana jest jako tereny mieszkalnictwa i usług towarzyszących. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa  jednorodzinna oraz  tereny leśne.

Uzbrojenie terenu w sieć wodociągową, kanalizacji sanitarnej i elektrycznej znajduje się w ul. Leśnej natomiast sieć  gazowa  przebiega  w  ul. Ostrówek.

Dostęp do drogi publicznej zapewniony będzie poprzez drogę  wewnętrzną składającą  się działki nr 410/6 na której ustanowiona zostanie służebność przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela  nabywanej działki .

Księga  wieczysta  nr GW1U/00025208/6 .

60.200,-

7.000,-

 

Przyłącza do nabywanej nieruchomości należy wykonać na własny koszt i we własnym zakresie, na  warunkach  uzgodnionych  z  właścicielami  lub  zarządcami  sieci.  Sprzedaż  zwolniona jest  z  podatku VAT  zgodnie z  art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy  o podatku od  towarów i usług  z 11  marca 2004 r. (Dz. U . z  2011 r. Nr 177, poz.1054 ze  zm.). W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, jeżeli  wpłacą  wadium, w gotówce, w kasie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie ul. Lipowa 18 lub na konto Gminy Sulęcin - Bank PEKAO S.A. O/Sulęcin nr 79124036241111000030633166 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu  06  marca   2014 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Miejskiego.


O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości gruntowej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.


Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu : dowodu wniesienia wadium  oraz dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport)  osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną  upoważnienia  udzielonego  przez organ przedstawicielski, pełnomocnicy - pełnomocnictwo do uczestnictwa w przetargu, aktualnego wypisu z właściwego rejestru, małżonek  zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną  do majątku  wspólnego - pisemną  zgodę  współmałżonka.   

 

Wylicytowana cena sprzedaży pomniejszona o wpłacone wadium podlega zapłacie przed zawarciem aktu notarialnego.  


Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości  w terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu  zawiadomiona  zostanie pisemnie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Koszty notarialne i sądowe ponosi Nabywca.


Jeżeli osoba ustalona Nabywcą nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów  oraz rokowań na  zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zmianami) .  


Z  uzasadnionej  przyczyny przetarg  może  być  odwołany.


Wszelkich dodatkowych informacji udziela Wydział Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Sulęcinie ul. Lipowa 18, pokój nr 6, telefon  ( 95)  755 36- 01  wew. 136. Ogłoszenie  dostępne  na  stronie  internetowej  urzędu  www.sulecin.pl  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej   www.bip.sulecin.pl   

 

 


więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=080704Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl