Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

I pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej zabytkowym budynkiem dawnego dworu, położonej w miejscowości Januszkowice


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat Wrocławski » Gmina Gmina wiejska Długołęka »
Miejscowość: Długołęka
Ogłaszający: Wójt Gminy Długołęka
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 04.03.2014

Wójt Gminy Długołęka
Długołęka, ul. Robotnicza 12, 55 - 095 Mirków

ogłasza I pisemny przetarg nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej
zabudowanej zabytkowym budynkiem dawnego dworu, położonej w miejscowości Januszkowice


1. Oznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa o pow. 0,1720 ha położona w obrębie wsi Januszkowice, oznaczona geodezyjnie numerem 208/5, zabudowana zabytkowym budynkiem dawnego dworu. Księga wieczysta jest prowadzona przez Sąd Rejonowy w Oleśnicy pod nr WR1E/00088363.

2. Opis nieruchomości:

Działka jest położona przy ul. Brzozowej (droga gruntowa), ok. 50m. od ul. Klonowej (główna droga wiejska z nawierzchnią asfaltową). Nieruchomość ma kształt prostokątny i położona jest na terenie opadającym w kierunku północnym. Nieruchomość zabudowana zabytkowym budynkiem dawnego dworu, który został wzniesiony w XVI wieku i przebudowany w XIX i XX wieku. Budynek dawnego dworu wpisany jest do rejestru zabytków pod nr A/3799/644/W. Obiekt podpiwniczony, dwukondygnacyjny. Obiekt użytkowany był jako budynek mieszkalny wielorodzinny, od kilku lat nie jest użytkowany. Budynek w bardzo złym stanie technicznym, do kapitalnego remontu. Budynek nie posiada instalacji wewnętrznych, ale zgodnie z opinią rzeczoznawcy zawartą w operacie szacunkowym istnieje możliwość podłączenia do sieci energetycznej.

3. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

1) Teren, na którym położona jest nieruchomość jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Dodatkowo działka znajduje się w granicy strefy B ochrony konserwatorskiej oraz w granicy strefy OW obserwacji archeologicznej. Zasady i standardy urządzania terenu: wszelkie działania inwestycyjne wymagają uzgodnienia Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu.

2) Szczegółowe ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość zostały określone w Uchwale nr XXII/431/2004 Rady Gminy Długołęka z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Januszkowice (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 143, poz. 2448 z dnia 30 lipca 2004r).

4. Cena nieruchomości:

1) Cena nieruchomości: 76 422,76zł netto +VAT - 94 000zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych), którą zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami obniża się o 50 %.

2) Cena wywoławcza nieruchomości: 38 211,38zł netto +VAT - 47 000zł brutto (słownie: czterdzieści siedem tysięcy złotych).

3) Sprzedaż następuje za cenę osiągniętą w przetargu, która płatna jest przed podpisaniem umowy sprzedaży.

5. Wadium:

1) Wadium w wysokości 7 642,27zł netto +VAT - 9 400zł brutto (słownie: dziewięć tysięcy czterysta złotych) płatne jest do dnia: 04.03.2014r. na rachunek: Bank Spółdzielczy w Oleśnicy Oddział w Długołęce, Nr 11 9584 1021 2003 0300 0101 0004.
Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na konto Gminy Długołęka.

W przypadku, gdy oferentem jest osoba pozostająca w związku małżeńskim na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej, wadium musi zostać wniesione przez oboje małżonków lub w przetargu należy okazać (w oryginale) pełnomocnictwo współmałżonka do wniesienia wadium.

2) Wadium wpłacone przez zwycięzcę przetargu zalicza się na poczet ceny zakupu nieruchomości, a wadia pozostałych uczestników przetargu zwraca się w terminie 3 dni od dnia zakończenia przetargu.

3) Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się Oferenta, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży.

6. Nieruchomość jest bez zobowiązań i obciążeń.

7. Sposób sporządzania oferty:

1) Oferta winna zawierać:

a) dokument potwierdzający spełnienie warunków udziału w przetargu:

? w przypadku, gdy oferentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna - oryginał bądź kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby do tego uprawnione - aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

? w przypadku, gdy oferentem jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej - kserokopia dowodu osobistego, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez oferenta;

? w przypadku, gdy oferentem jest osoba pozostająca w związku małżeńskim na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej (w tym prowadząca działalność gospodarczą), do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków; W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać (w oryginale) pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu;

? w przypadku, gdy oferentem jest cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758 ze zm.) - uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego odpisy z właściwych rejestrów, promesę lub zezwolenie na nabycie nieruchomości, w przypadku gdy takie zezwolenie jest wymagane. Cudzoziemiec, który nie posiadał co najmniej promesy w dniu przetargu musi przedłożyć sprzedającemu zezwolenie ministra właściwego do spraw administracji na nabycie nieruchomości przed zawarciem umowy sprzedaży pod rygorem utraty wpłaconego do przetargu wadium.

b) informacje i dokumenty, o których mowa w § 17 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.):

? imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;

? oferowaną cenę i sposób jej zapłaty, przy czym zaoferowana cena musi być wyższa od ceny wywoławczej.

? datę sporządzenia oferty,

? koncepcję zagospodarowania i użytkowania nieruchomości, zaakceptowaną przez konserwatora zabytków (zgodnie z ustawą z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) zawierającą m.in. informacje o: funkcjach przewidywanych dla obiektu danego dworu i terminie przeprowadzenia remontu docelowego wraz z rewaloryzacją budynku ,

? harmonogram remontu docelowego inwestycji z uwzględnieniem kolejnych etapów remontu oraz terminu jego zakończenia z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie remontu powinno nastąpić najpóźniej w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości;

2) Do oferty należy załączyć:

a) oświadczenie o znajomości przepisów ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.);

b) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym nieruchomości;

c) oświadczenie zawierające zobowiązanie, że w razie nie rozpoczęcia procesu inwestycyjnego w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży, z przyczyn zależnych od oferenta, zobowiązuje się on do zapłaty Gminie Długołęka kary umownej w wysokości 0,1 % ceny osiągniętej w przetargu, za każdy dzień zwłoki, przy czym nie więcej niż 20% ceny brutto nieruchomości osiągniętej w przetargu. Za termin rozpoczęcia procesu inwestycyjnego przyjmuje się dzień pierwszego wpisu w dzienniku budowy.

d) oświadczenie zawierające zobowiązanie do złożenia oświadczenia w notarialnej umowie sprzedaży, że co do obowiązku zapłaty kar umownych podda się egzekucji zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 kpc.
Gmina Długołęka, w razie niewywiązania się Oferenta z obowiązków, będzie mogła prowadzić egzekucję na podstawie aktu notarialnego.

e) oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń;

f) kopię dowodu wniesienia wadium;

3) W przypadku załączania do oferty pełnomocnictwa, innego niż w przypadkach określonych w pkt 5 ppkt 1 oraz pkt 7 ppkt 1 lit. a, należy przedstawić je w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

8. Tryb składania ofert:

Oferty w zaklejonych kopertach uniemożliwiających identyfikację Oferenta z napisem Przetarg - Januszkowice 208/5, należy składać w biurze podawczym Urzędu Gminy Długołęka do dnia 06.03.2014r. do godz. 15:30.

9. Otwarcie ofert:

Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej. Część jawna przetargu odbędzie się w obecności Oferentów w siedzibie Urzędu Gminy Długołęka w pok. nr 17 (parter), w dniu 13.03.2014r. o godz.10:00

10. Informacja o zamknięciu przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert:

Wójt Gminy Długołęka ma prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

11. Umowa sprzedaży:

1) O terminie zawarcia umowy wygrywający przetarg zawiadamiany jest na piśmie.

2) Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz ujawnienia Nabywcy w księdze wieczystej ponosi Nabywca.

12. Informacje dodatkowe:

W protokole z przeprowadzonego przetargu kandydat na nabywcę zobowiązany będzie do oświadczenia, iż zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, posiada wiedzę nt. zapisów obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dot. przedmiotowej nieruchomości, posiada wiedzę o przebiegających przez nieruchomość sieciach infrastruktury technicznej oraz że nie wnosi w związku z powyższym żadnych zastrzeżeń.

13. Szczegóły dotyczące sprzedaży można uzyskać w pok. nr 17 Urzędu Gminy Długołęka lub telefonicznie pod nr (71) 323 02 23 oraz na stronie internetowej http://dlugoleka.bip.net.pl/ 

 

 Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=022302


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl