Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Sukcesywna dostawa paliw płynnych do pojazdów i sprzętu wyposażonego w silniki spalinowe Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju


Kategoria: Gminne » Dostawcy
Rodzaj ogłoszenia: zamówienie
Region: Dolnośląskie » Powiat Kłodzki » Gmina Gmina miejska Kudowa-Zdrój »
Miejscowość: Kudowa-Zdrój
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 19.12.2013

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - dostawy


Kudowa-Zdrój: Sukcesywna dostawa paliw płynnych do pojazdów i sprzętu wyposażonego w silniki spalinowe
Urzędu Miasta w Kudowie-ZdrojuSEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 074 8661926, faks 074 8661351.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa paliw płynnych do pojazdów i sprzętu wyposażonego w silniki spalinowe dla Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych odpowiadających nomie DIN/PN EN 228 dla benzyny bezołowiowej 95 i DIN/PN EN 590 dla paliw oleju napędowego i przepisom Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2008, Nr 221, poz. 1441) do pojazdów i sprzętu Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju, określonych w wykazie sporządzonym przez Zamawiającego w formie załącznika do umowy, na zasadzie bezpośrednich i bezgotówkowych tankowań do zbiorników jak również do kanistrów przez osoby upoważnione przez Zamawiającego, w punkcie dystrybucji paliw Wykonawcy zlokalizowanym na terenie miasta Kudowa-Zdrój, czynnym 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę wraz z wszelkimi kosztami, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia, uwzględniającymi uwarunkowania rynkowe sterowane zjawiskami zachodzącymi na światowych rynkach produktów naftowych, stanem gospodarki polskiej i polityki fiskalnej państwa a w szczególności z kosztami VAT, podatku akcyzowego, ubezpieczeń oraz zastosowanych upustów. Termin realizacji zamówienia - od daty podpisania umowy (jednak nie wcześniej niż od 01.01.2014r) do 31.12.2014 roku. W całym okresie realizacji zamówienia Zamawiający szacuje zakup paliwa w łącznej ilości 29 750 litrów, w tym: - 25 800 litrów - oleju napędowego - 3 950 litrów - benzyny bezołowiowej Pb 95 Podane ilości są wielkościami szacunkowymi, ustalonymi na podstawie ilości paliwa zakupionego w 2013r. wraz z uwzględnieniem większego zapotrzebowania ze względu na zakres zadań planowanych do wykonania w 2014r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu paliwa w ilości odbiegającej od podanych wielkości szacunkowych z tytułu niewykorzystania pełnej ilości zamawianego paliwa w zależności od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego, przy zachowaniu stałej marży/upustu Wykonawcy. Z tytułu wykorzystania mniejszej ilości litrów paliwa w stosunku do założonych wielkości, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia - z zachowaniem poniższego warunku: Z podanej łącznej ilości litrów paliwa Zamawiający gwarantuje wykorzystanie co najmniej 60%. W przypadku nie wykorzystania tego limitu Zamawiający przedłuży umowę do czasu wykorzystania gwarantowanego limitu 60% - na warunkach zawartych w istotnych postanowieniach umowy - §9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawione są w części III SIWZ - Opis przedmiotu.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium..

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o    Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli posiada aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi wydaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm).
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; 
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  ?    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 1. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 2. Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy. 3. Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku żądania przez Zamawiającego wykazania spełniania przez wykonawcę warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - zamiast dokumentów wymaganych w ww. zakresie składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1. zmiany podanego w ofercie wynagrodzenia wykonawcy, kalkulowanego do rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia oraz cen jednostkowych w związku: a) z niezależnymi od Wykonawcy zmianami hurtowych cen paliw wynikających z uwarunkowań rynkowych, sterowanych zjawiskami zachodzącymi na światowych rynkach produktów naftowych, stanem gospodarki polskiej i polityki fiskalnej państwa. Zmiany jednostkowych cen sprzedaży paliw dla każdej dostawy ustalane będą proporcjonalnie do aktualnych wahań cen hurtowych producentów paliw z dnia zakupu. b) z niewykorzystania pełnej ilości zamawianego paliwa w stosunku do oszacowanych potrzeb, przy zachowaniu stałej marży/upustu Wykonawcy. 2. W przypadku nie zakupienia gwarantowanego limitu 60% litrów szacowanego paliwa Zamawiający przedłuży niniejszą umowę do czasu wykorzystania gwarantowanego limitu 60%, przy zachowaniu stałej marży/upustu Wykonawcy. W przypadku braku zgody Wykonawcy na przedłużenie, umowa wygasa z dniem 31.12.2014r., a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.12.2013 godzina 13:00, miejsce: Urząd Miasta w Kudowie Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój, (Biuro Obsługi Klienta pok. Nr 5).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego tj.: Urząd Miasta w Kudowie Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój, (Biuro Obsługi Klienta pok. Nr 5) do 19.12.2013 r. do godz. 13.00 oznakowanej w następujący sposób: < NAZWA i ADRES ZAMAWIAJĄCEGO> Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój wraz z dopiskiem: Oferta w przetargu na zadanie- Sukcesywna dostawa paliw płynnych do pojazdów i sprzętu wyposażonego w silniki spalinowe dla Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju Nie otwierać przed dniem 19.12.2013 r. do godz. 13.15. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Gmina Kudowa-Zdrój; 57-350 Kudowa-Zdrój; ul. Zdrojowa 24; (pok. 13) w dniu 19.12.2013 r. o godz. 13.15.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11-12-2013r.

 

Z up. Burmistrza
Andrzej Kanecki
Z-ca Burmistrza Miasta
 
 
http://bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=4407&idmp=26&r=r
 

Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=020803

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl