Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Burmistrz Olecka ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę usługową, położoną w Olecku przy ul. Wiejskiej.


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Warmińsko-mazurskie » Powiat olecki » Gmina Gmina miejsko-wiejska Olecko »
Miejscowość: Olecko
Ogłaszający: Burmistrz Olecka
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 09.01.2014
Cena: 278.920,00 zł

RG.6840.54.2013

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U Nr 207, poz. 2108 z późn.zm./) po przetargu przeprowadzonym w dniu 30 października 2013 r.

 

BURMISTRZ OLECKA

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę usługową, położoną w Olecku przy ul. Wiejskiej, ujawnioną w księdze wieczystej KW OL1C/0007683/1, usytuowaną na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Nr XLVII/379/06 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 31 sierpnia 2006 r.

 

nr geod. 3182/2 o pow. 3141 m2, cena wywoławcza netto

278 920,00 zł

wadium - 28 000,00 zł

postąpienie - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosi mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Do ceny netto ustalonej w przetargu zostanie doliczony obowiązujący podatek

VAT - 23 %.

 

Nieruchomości położona jest w peryferyjnej strefie miasta, zgodnie z mpzp na terenie oznaczonym symbolem 4UH - tereny usług handlowych. Dojazd do nieruchomości z ulicy Wiejskiej (droga dojazdowa zgodnie z mpzp - 11KDL). Ulica Wiejska wyposażona jest w podstawowe uzbrojenie techniczne - wodociąg, kanalizację sanitarną i deszczową, siec energetyczną. Przyłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej właściciel nieruchomości dokonuje we własnym zakresie, na warunkach administratorów lub właścicieli tych urządzeń.

Nieruchomość graniczy na zapleczu z planowaną drogą dojazdową 14KDd (na dzień przetargu o nawierzchni gruntowej). Wzdłuż wschodniej granicy nieruchomości znajduje się kolektor kanalizacji sanitarnej z wyprowadzonym przykanalikiem do nieruchomości sąsiedniej, wzdłuż północnej i zachodniej granicy przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia, wzdłuż zachodniej granicy działki przebiega podziemny kabel energetyczny średniego napięcia, w granicach znajdują się dwa podwójne słupy betonowe z podporami. Nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej w celu zapewnienia dostępu do urządzenia w sytuacjach koniecznych.

Nieruchomość stanowi teren o zróżnicowanych poziomach porośnięty samosiewami krzewów i drzew, w części sztucznie ukształtowany przez niekontrolowane nasypy i makroniwelacje, będące następstwem wykonanych robót. Może wymagać niwelacji i utwardzenia.

Na terenie nie były wykonywane badania geotechniczne. Posadowienie budynku winno być zaprojektowane na podstawie aktualnych badań geotechnicznych gruntu, wykonanych we własnym zakresie nabywcy. Wszelkie prace zwiększające koszty budowy ponosi nabywca.

Nabywcy nieruchomości zobowiązani są do opłacenia kosztów dokumentacji związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży tj. 642,06 zł plus ewentualne koszty okazania granic.

 

F O R M A  N A B Y C I A  G R U N T U - na własność: za cenę osiągniętą w przetargu brutto płatną jednorazowo. Na dzień zawarcia umowy notarialnej winno nastąpić uznanie rachunku bankowego Gminy Olecko ustaloną w przetargu kwotą brutto oraz kwotą kosztów dokumentacji. Termin podpisania notarialnej umowy sprzedaży zostanie ustalony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu Koszty umowy notarialnej i opłat sądowych obciążają nabywcę.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu w PKO BP S.A. Oddz. w Olecku 86 1020 4724 0000 3202 0007 6422 z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 9 stycznia 2014 r. nastąpiło uznanie rachunku bankowego.

 

Warunkiem udziału w przetargu będzie okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

  • dowodu wniesienia wadium, w przypadku małżeństwa ze wskazaniem na dowodzie wpłaty obojga małżonków,
  • w przypadku osób fizycznych dowodów tożsamości małżonków lub upoważnienia współmałżonka do udziału w przetargu,
  • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 14 stycznia 2014 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Olecku, Plac Wolności 3, sala nr 32.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku nie wygrania przetargu zwrot wadium nastąpi na wskazane przez uczestnika konto nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy. Przetarg może być odwołany z ważnych powodów. Informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Olecku (pokój nr 21, tel. 875202633).

Ogłoszenie publikowane jest na tablicach ogłoszeń tut. urzędu, stronie internetowej urzędu www.um.olecko.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej - www.umolecko.bip.doc.pl.

 

Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=120303

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl