Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

rokowania na zbycie nw. nieruchomości w gminie Siechnice


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: rokowanie
Region: Dolnośląskie » Powiat Wrocławski » Gmina Gmina miejsko-wiejska Siechnice »
Miejscowość: Siechnice
Ogłaszający: Burmistrz Siechnic
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 12.12.2013

 

BURMISTRZ SIECHNIC

 Na podstawie §25 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. nr 207, poz. 2108),

 

Ogłasza na dzień 18 grudnia 2013r. rokowania na zbycie nw. nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siechnice :

 

Nr

KW obręb

Nr działki

Powierzchnia

w ha

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania zgodnie z mpzp

Cena  wywoławcza brutto

Kwota zaliczki

Godz. przepro- wadzenia rokowań

Cena nieruchomości

termin jej wnoszenia

WR1O/000

23288/3

Groblice

100/3

0,1240

Nieruchomość niezabudowana, położona w Groblicach w centralnej części wsi. Sieci infrastruktury technicznej terenu: elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa. Droga dojazdowa nieurządzona. Do drogi asfaltowej 0,1 km. Sąsiedztwo: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa zagrodowa, rów melioracyjny.

Zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności z dopuszczeniem funkcji usługowej.

Dopuszcza się lokalizację zieleni urządzonej oraz usług nieuciążliwych wbudowanych w bryły budynków mieszkalnych. Usługi wbudowane nie mogą przekroczyć 50% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego.

75.000,-

7.500,-

1030

Cena sprzedaży płatna jest przed podpisaniem umowy notarialnej.

Data  wpływu  całej kwoty na konto Gminy Siechnice jest datą

uznania wpłaty.

 

1. Nieruchomość będąca przedmiotem rokowań nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i równocześnie nie stanowi przedmiotu umowy dzierżawy, najmu lub innej umowy, skutkiem której byłoby korzystanie z nieruchomości przez inne osoby.

2. Terminy przeprowadzonych nieskutecznych przetargów - 10.05.2012 r., 20.07.2012 r.  rokowania -12.10.2012 r. 23.11.2012 r. 01.03.2013 r. 10.04.2013 r. 27.08.2013 r.

3. W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.              

4. Osoba fizyczna, będąca uczestnikiem rokowań, winna stawić się w terminie i miejscu rokowań osobiście, i przedłożyć komisji do przeprowadzenia rokowań dokument tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w rokowaniach pełnomocnika takiej osoby, który to pełnomocnik winien posiadać oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez tę osobę z notarialnie poświadczonym jej podpisem, upoważniającego pełnomocnika do uczestnictwa w rokowaniach i określającego przedmiot i datę rokowań zgodnie z ogłoszeniem, a także dokument tożsamości, które to pełnomocnictwo i dokument tożsamości pełnomocnik przedkłada komisji ds. rokowań.    

5. Spółki cywilne uczestniczące w rokowaniach winny być reprezentowane w terminie i miejscu rokowań przez wspólnika dysponującego oryginałem pełnomocnictwa udzielonego przez wszystkich wspólników z notarialnie poświadczonymi ich podpisami, upoważniającego do uczestnictwa w rokowaniach i określającego przedmiot i datę rokowań zgodnie z ogłoszeniem, a także dokumentem tożsamości, które to pełnomocnictwo i dokument tożsamości pełnomocnik przedkłada komisji ds. rokowań. Dopuszcza się uczestnictwo w rokowaniach pełnomocnika spółki cywilnej, który to pełnomocnik winien posiadać oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez wszystkich wspólników spółki cywilnej z notarialnie poświadczonymi ich podpisami, upoważniającego pełnomocnika do uczestnictwa w rokowaniach i określającego przedmiot i datę rokowań zgodnie z ogłoszeniem, a także dokument tożsamości, które to pełnomocnictwo i dokument tożsamości pełnomocnik przedkłada komisji ds. rokowań.          

6. Podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, będący uczestnikiem rokowań, reprezentowany jest przez osobę lub osoby fizyczne umocowane do zaciągania zobowiązań w jego imieniu zgodnie z odnośnymi zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Osoba ta lub osoby winny stawić się w terminie i miejscu rokowań osobiście, wraz z oryginałem odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą rokowań, oraz z dokumentem tożsamości, który to odpis i dokument tożsamości przedkłada się komisji ds. rokowań. Dopuszcza się uczestnictwo w rokowaniach pełnomocnika podmiotu podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, który to pełnomocnik winien posiadać oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w imieniu tego podmiotu zgodnie z odnośnymi zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym i z notarialnie poświadczonym podpisem tej osoby lub osób, upoważniającego pełnomocnika do uczestnictwa w rokowaniach i określającego przedmiot i datę rokowań zgodnie z ogłoszeniem, a także dokument tożsamości, które to pełnomocnictwo i dokument tożsamości pełnomocnik przedkłada komisji ds. rokowań.    

7. Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach (dane uczestnika /IMIĘ I NAZWISKO LUB DANE FIRMY/ wraz ze wskazanie nieruchomości, której dotyczy oferta - tj. nr działki, miejscowość) w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice  w terminie do dnia 12 grudnia 2013 r. do godz. 14.00 z dopiskiem NIE OTWIERAĆ!     

8. Zgłoszenie powinno zawierać:        
a) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
b) datę sporządzenia zgłoszenia,        
c) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,         
d) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,             
e) kopię dowodu wpłaty zaliczki. f) proponowany sposób dodatkowych warunków rokowań.   

9. Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest wpłacenie zaliczki najpóźniej do dnia 12 grudnia  2013r. na konto Gminy Siechnice ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice nr 78 9584 1092 2010 1000 0101 0008.       

10. Za termin zapłaty zaliczki przyjmuje się datę wpływu kwoty zaliczki na w/w rachunek bankowy Gminy Siechnice.
11. Wpłacona zaliczka zostanie:       
a) zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca zaliczkę wygra rokowania,
b) zwrócona niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia rokowań, jeżeli osoba wpłacająca zaliczkę nie wygra rokowań.        
12. Cenę nabycia prawa własności nieruchomości równą cenie osiągniętej w rokowaniach (pomniejszonej o wysokość zaliczki), wpłaca się konto Gminy Siechnice ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice nr 89 9584 1092 2010 1000 0101 0004 najpóźniej jeden dzień przed dniem zawarcia umowy notarialnej. Za termin wpłaty ceny nabycia przyjmuje się datę wpływu tej wpłaty na rachunek bankowy Gminy Siechnice.
13. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Siechnic może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.      
14. Burmistrz Siechnic zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.              
15.   Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Przestrzennej Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Siechnicach, pokój nr 214, tel. 71-786 09 27, 25, 38  www.siechnice.gmina.pl, kontakt: bborkowska@ugsiechnice.pl   
Uwaga!  Komisja przeprowadza rokowania w obecności osób, które zgłosiły udział w rokowaniach. W przypadku nieobecności osób, które złożyły pisemne zgłoszenie do udziału w rokowaniach, zgłoszenie zostanie uznane za wycofane (koperta nie będzie otwierana). Uczestnik rokowań winien przed otwarciem rokowań przedłożyć dokument potwierdzający tożsamość oraz oryginał dowodu wniesienia zaliczki.

 

Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=022308

 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl