Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w gm. Chojna


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Zachodniopomorskie » Powiat gryfiński » Gmina Gmina miejsko-wiejska Chojna »
Miejscowość: Chojna
Ogłaszający: Burmistrz Gminy Chojna
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 09.12.2013

                                                                   

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PIERWSZY

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

      

na sprzedaż nieruchomości  oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 433 o pow. 0,04ha, położonej w obrębie Nawodna gm. Chojna, nieruchomość zabudowana jest dwoma budynkami o funkcji  mieszkalny i inny niemieszkalny, dla której Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Gryfinie prowadzi  Księgę wieczystą Nr SZ1Y/00045561/3.

 

Nieruchomość nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. Zapis w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chojna - tereny zabudowane w strefie B pośredniej ochrony konserwatorskiej, w granicach terenów miejscowości rozwojowych.

Nieruchomość sklasyfikowana jest jako Bi-0,04ha.

 

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 177, poz.1054 z 2011r. ze zmianami).

Cena wywoławcza wynosi    20.000,00zł.                  

 

Minimalne postąpienie nie może być niższe niż 200,00zł.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 12 grudnia 2013r. o godz.10.00  w Urzędzie Miejskim w Chojna ul. Jagiellońska 4, pokój nr 12.  

 

Wadium w wysokości 2.000,00zł  należy wpłacać na konto BS Chojna 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002 najpóźniej do dnia  09.12.2013r. (liczy się data wpłaty).  

 

  • Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu tożsamości uczestnika, zaś w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy oraz pełnomocnictwo do jej reprezentowania ( pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej).
  • Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie, a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia  współmałżonka, zawierającego zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
  • Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu, wadium zostanie zwrócone.
  • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się do zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.
  • Osiągnięta  w wyniku przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia  zawarcia umowy notarialnej. Uczestnikowi, który przetarg wygrał, wadium  zalicza się  na poczet ceny nabycia.
  • Nabywca dokona na koszt własny geodezyjnego wznowienia granic nabytej nieruchomości. Inwestor jest zobowiązany do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń infrastruktury technicznej  w porozumieniu z  ich właścicielem oraz do usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.
  • Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

 

Ogłoszenie opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl, www.przetargi-
komunikaty.pl
,oraz www. monitorurzędowy.pl

 

Szczegółowych informacji udziela pracownik Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 4) tel. 91 414-10-35 wew. 60.

                                                                                                                             

Burmistrz                

Adam Fedorowicz

 

 

Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=320603

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl