Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr ewidencyjnym 40/10 o powierzchni 1530 m2, położonej w Gołdapi przy Promenadzie Zdrojowej


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Warmińsko-mazurskie » Powiat gołdapski » Gmina Gmina miejsko-wiejska Gołdap »
Miejscowość: Gołdap
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Gołdap
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 06.12.2013

Burmistrz Gołdapi

 

podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż     nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr ewidencyjnym 40/10 o powierzchni 1530 m2, położonej w Gołdapi przy Promenadzie Zdrojowej.

 

Działka przeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego kwartału miasta Gołdap położonego nad jeziorem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wolno stojącą; dopuszczalna zabudowa mieszkaniowo-usługowa i mieszkaniowa z samodzielnymi pokojami do wynajęcia.

 

Nieruchomość uwidoczniona jest w Księdze Wieczystej Nr OL1C/00007698/9.

 

Cena wywoławcza nieruchomości -  382.500,00 PLN brutto

Wadium  - 70.000,00 PLN

 

Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych;

? Wszelkie prace związane z wykonaniem nowych lub modernizacją, przełożeniem instalacji zewnętrznych nabywca nieruchomości wykona we własnym zakresie;

? Nabywca nieruchomości na własny koszt zleca okazanie granic;

? Wygrywający przetarg zobowiązany będzie do pokrycia kosztów notarialnych;

? wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu. Pozostałym uczestnikom zostanie ono zwrócone w ciągu trzech dni roboczych od zakończenia przetargu;

? Nieruchomość wolna jest na dzień dzisiejszy od wszelkich długów, ciężarów, ograniczeń w rozporządzeniu, hipotek, nie jest przedmiotem żadnego postępowania sądowego, administracyjnego i egzekucyjnego.

 

Przetarg odbędzie się 12 grudnia 2013r. o godz. 1000 w sali narad (pokój nr 10) Urzędu Miejskiego w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 14.  

 

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 70.000,- zł. (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych) w tytule należy podać numer ewidencyjny działki(ek).

 

W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz, czyli obligacjach Skarbu Państwa lub  papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego oryginalny dokument należy złożyć w Kasie tutejszego Urzędu Miejskiego, pokój nr 16 - (pierwsze piętro) do dnia 6 grudnia 2013 roku godziny 1345.

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek Urzędu (liczy się data wpływu na konto) PKO BP S.A. Oddział Ełk nr rachunku: 89 1020 4724 0000 3602 0007 6463 najpóźniej do dnia 6 grudnia 2013 r. włącznie.

 

Dowód tożsamości uczestnik przetargu winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.


Osoby prawne biorące udział w przetargu powinny przedstawić aktualne dane z właściwego rejestru, w celu umożliwienia komisji przetargowej ustalenia przedstawiciela firmy, upoważnionego do uczestnictwa w przetargu w jej imieniu.

 

 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Burmistrz Gołdapi zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

Dokładne informacje: UM pok. nr 36, tel. 87 615 60 54

 

 

 

 Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=281803


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl