Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

II-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Krzywoustego 79a, 82-83 (obręb Oleśnica)


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat Oleśnicki » Gmina Gmina miejska - Oleśnica »
Miejscowość: Oleśnica
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Oleśnicy
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 22.10.2013

Burmistrz Miasta Oleśnicy

Rynek-Ratusz

56-400 Oleśnica, ogłasza:

 

II-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Krzywoustego 79a, 82-83  (obręb Oleśnica):

 

-  działka gruntu nr 4/29 AM 25 o pow. 7.424m2,

- przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z Decyzją Burmistrza Miasta Oleśnicy nr 62/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. o warunkach zabudowy, powyższa nieruchomość przeznaczona jest pod budowę dwóch budynków wielorodzinnych wraz z niezbędnymi instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz infrastrukturą drogową, 

-  KW nr WR1E/00041347/7,

-  cena nieruchomości wraz z drzewostanem wynosi 1.809.889,00 zł (słownie: jeden milion osiemset dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych),

- teren działki porośnięty jest dziką roślinnością trawiastą i pojedynczym drzewostanem liściastym bez wartości użytkowej dla realizowanej funkcji terenu, polepszającymi warunki sąsiedzkie. Ponadto na działce nr 4/29 znajduje się jedna sztuka dębu szypułkowego stanowiącego okazały twór przyrody ożywionej o wysokich walorach przyrodniczych,

- na terenie działki nr 4/29 zlokalizowane są fundamenty pozostałe po budynkach posadowionych  w przeszłości na terenie działki oraz w części południowo-zachodniej utwardzenia z kostki brukowej w złym stanie technicznym,

- dojazd na  teren działki nr 4/29 możliwy od zachodu z drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej, od północy z drogi wewnętrznej utwardzonej kostką betonową,

- działka położona jest na terenie uzbrojonym w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazową, telefoniczną i ciepłowniczą

- przez teren w/w działki przebiega kanalizacja deszczowa (część płd.-wsch. działki) oraz sieć ciepłownicza: część instalacji telefonicznej, wodociągowej, gazowej, energetycznej oraz sieci ciepłowniczej rozprowadzona jest po terenie działki jako pozostałość przyłączy do nieistniejących już budynków. Przebieg sieci ciepłowniczej i przyłącza w  południowej części działki może nieznacznie ograniczać obszar zainwestowania,

- zgodnie z podaną informacją od EnergiaPro S.A. dla zasilania planowanych budynków wielorodzinnych niezbędna będzie budowa nowej stacji transformatorowej wraz z siecią,

-  nieruchomość jest wolna od innych obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

- cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.800.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion osiemset tysięcy),

- wadium wynosi 180.000,00 zł. (słownie złotych: sto osiemdziesiąt tysięcy).

 

Przetarg na wyżej wymienioną nieruchomość, odbędzie się dnia 28 listopada 2013r. o godz. 1045 (w Sali Narad - pokój nr 5 na parterze Urzędu Miasta).

 

Najpóźniej do dnia 22 listopada 2013 r. na konto Urzędu Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu.


Cena sprzedaży w/w gruntów, osiągnięta w przetargu podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 6 oraz zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z dnia 05.04.2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.).


Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oleśnicy.


Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.


Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.


Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości płatna jest w gotówce przed zawarciem aktu notarialnego.


Wygrywający przetarg pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem przetargu
 i zbyciem nieruchomości tj. zwrot kosztów za ogłoszenie w prasie, opracowanie map geodezyjnych, operatu szacunkowego, założenie księgi wieczystej, koszty notarialne i sądowe oraz opłaty podatkowe.


Zastrzega się prawo odwołania przetargów jedynie z ważnych powodów.


Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  Urzędu Miasta Oleśnicy ( pok. 103, I p. ) lub telefonicznie pod nr  (071) 798-21-54 w godz. od 800 do 1600.

 


więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=021401

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl