Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki gruntu nr 845/1 o powierzchni 2692m2 położonej przy ul. Strzeleckiej w Strzelcach Krajeńskich


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Lubuskie » Powiat strzelecko-drezdenecki » Gmina Gmina miejsko-wiejska Strzelce Krajeńskie »
Miejscowość: Strzelce Krajeńskie
Ogłaszający: Burmistrz Strzelec Krajeńskich
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 08.11.2013

                                         O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E  GPM- 31/2013

Burmistrza Strzelec Krajeńskich

z dnia 30 września 2013r.

 

Burmistrz Strzelec Krajeńskich

ogłasza

II nieograniczony  przetarg  ustny na  sprzedaż działki gruntu nr 845/1 o powierzchni 2692m2 położonej przy ul. Strzeleckiej w Strzelcach Krajeńskich.

                                                   

cena nieruchomości 220.000,00 zł ( słownie złotych: dwieście dwadzieścia tysięcy)


Cena wywoławcza - 220.000,00 zł (słownie złotych: dwieście dwadzieścia tysięcy)                           

Wadium   -  22.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia dwa tysiące)

 

Dla ww. działki prowadzona jest księga wieczysta  GW1K/00016686/5.


Działka położona jest w sąsiedztwie strefy centralnej miasta, w pobliżu jeziora. Zlokalizowana jest w sąsiedztwie terenów nowej i starej zabudowy wielorodzinnej. Dostęp komunikacyjny bardzo dobry. Dojazd do działki drogą o nawierzchni asfaltowej (w bardzo niewielkim odcinku droga utwardzoną). Topografia terenu dobra. Kształt nieregularny lecz zwarty, korzystny do zabudowy. Na nieruchomości znajdują się sieci infrastruktury technicznej (wodociągowej i energetycznej) W akcie notarialnym sprzedaży zostanie ustanowiony na rzecz właścicieli mediów zapis gwarantujący  nieodpłatny, każdorazowy dostęp na czas nieoznaczony - w celu ich naprawy i konserwacji.


Działka znajduje się na terenie, na którym znajdują się sieci infrastruktury: wodociągowa i energetyczna - w obrębie działki oraz  kanalizacyjna, gazowa i telefoniczna - poza obrębem działki. Warunki przyłączenia się do mediów określą poszczególni właściciele sieci na wniosek nabywcy nieruchomości.


Tut. Urząd posiada Promesę Enea Operator Sp. z o.o. z dnia  02.10.2012r. w sprawie wydania warunków przyłączenia mediów ważną przez okres 2(dwóch) lat od jej wydania oraz pismo Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich informujące o możliwości wyniesienia poza obręb działki  przyłącza wodociągowego (oba pisma do wglądu w pokoju nr 32 Urzędu Miejskiego w Strzelcach Kraj.).


W granicach działki znajdują się wyłączone z szacowania: brama wjazdowa, słupki ogrodzeniowe osadzone w gruncie z żywopłotem i siatką skorodowaną  nie nadające się do dalszego użytkowania, ponadto pozostałości po ławie fundamentowej (prawdopodobnie pod altankę)  oraz zdewastowana altanka konstrukcji drewnianej, obita płytami pilśniowymi, na ławie z kamienia polnego. Nabywca usunie ww. pozostałości we własnym zakresie. Brak planu zagospodarowania dla przedmiotowej nieruchomości. Nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania dla tego terenu Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie zatwierdzonego Uchwałą Nr XIII/110/99 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 22.12.1999r., Uchwałą Nr XVII/103/07 z dnia 28.11.2007r. oraz Uchwałą Nr XLVII/338/09 z dnia 27.11.2009r. - działka znajduje się na terenie przeznaczonym pod  obszary wielofunkcyjne mieszkalnictwa z usługami o charakterze nieuciążliwym.

                                                              

Działka może zostać zabudowana na podstawie zabudowy sąsiedniej, po uprzednim uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przez Burmistrza Strzelec Krajeńskich oraz po uzyskaniu pozwolenia na budowę wydanego przez Starostę Strzelecko-Drezdeneckiego w Strzelcach Krajeńskich Ww. działka nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.


Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

 

Uwaga

Minimalne postąpienie - o które należy podwyższyć cenę  wywoławczą  przy licytacji  wyżej wymienionej  nieruchomości - zostanie ustalone bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu, jednak w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 14 listopada 2013r. o godz.11°° w sali nr 1 tutejszego Urzędu.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz osoby prawne (cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - tj. Dz.U.2004,167,1758), którzy wpłacą wadium w terminie do  08 listopada 2013 r. na konto bankowe nr 49836200050399181920000020 w Lubusko-Wielkopolskim Banku Spółdzielczym Oddział Strzelce Krajeńskie.


Wpłacone wadium winno znajdować się na wyżej wymienionym koncie najpóźniej  w dniu 08 listopada 2013r.                         

 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przed otwarciem przetargu do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium, dowodu tożsamości oraz w odniesieniu do osób prawnych aktualny odpis z KRS - oryginału lub  potwierdzonej kserokopii, a w przypadku osób ich reprezentujących - pełnomocnictwo notarialne do udziału w przetargu.


Zgodnie z  art.6 ust.1 pkt 4 ustawy o opłacie skarbowej (t.j.Dz.U.z 2012, poz.1282)  -  przypadku przedłożenia pełnomocnictwa, o którym mowa wyżej, należy uiścić opłatę skarbową.  w wysokości 17,00zł (część IV  załącznika do tej ustawy). Powyższej opłaty nie uiszcza się w przypadku gdy pełnomocnictwo udzielane jest: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.


Wadium należy wpłacić na oboje małżonków. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo notarialne drugiego małżonka.  


Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym natomiast będą zwrócone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 21-dni od zamknięcia przetargu o terminie zawarcia aktu notarialnego (termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia).


Warunkiem nabycia działki, obok wygrania przetargu, jest wpłacenie całej ceny nieruchomości  uzyskanej w przetargu  która winna znajdować się na wskazanym w protokole z przetargu koncie bankowym do czasu zawarcia umowy notarialnej.

 

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się osoby, która przetarg wygra, od zawarcia umowy notarialnej.


Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia go w uzasadnionych przypadkach.


Bliższych informacji udzielają pracownicy referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego Urzędu Miejskiego w Strzelca Kraj., nr tel. 76 36 332 ( pokój nr 32, II piętro ).

 

 

 

Burmistrz Strzelec Krajeńskich

Wiesław SAWICKI

 

 

 

Więcej o oferencie -  http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=080604


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl