Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

trzeci przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem nr 14a przy ul. Grunwaldzkiej w Chrzanowie


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Małopolskie » Powiat chrzanowski » Gmina Gmina miejsko - wiejska Chrzanów »
Miejscowość: Chrzanów
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Chrzanowa
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 13.11.2013

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Chrzanowa

z dnia 18 września 2013r.

Burmistrz Miasta Chrzanowa ogłasza:

trzeci przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem nr 14a przy ul. Grunwaldzkiej w Chrzanowie.

 

Nieruchomość obejmująca działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków, w jednostce ewidencyjnej Chrzanów-miasto, obręb Chrzanów nr 5170/3 o pow. 0890 ha, zgodnie z zapisem w KR1C/00052184/4 stanowi własność Gminy Chrzanów. 

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 14a przy ul. Grunwaldzkiej w Chrzanowie o pow. użyt. 225,40 m2, rok budowy 1900. Budynek dwukondygnacyjny z poddaszem, podpiwniczony, wyposażony w instalacje: elektryczną, wod-kan, ogrzewanie piecowe. Budynek od strony zachodniej usytuowany w granicy nieruchomości, przylegający do budynku nr 21 przy ul. Kościuszki. Budynek nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Uczestnik przetargu wyłoniony jako Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu żądania przedstawienia świadectwa charakterystyki energetycznej budynków.

Ewentualne usunięcie drzew znajdujących się na przedmiotowej nieruchomości na warunkach określonych przepisami ustawy o ochronie przyrody.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chrzanów  nieruchomość znajduje się na terenach rozwoju funkcji gospodarczych i centrotwórczych, w strefie ochrony konserwatorskiej pośredniej B.

Z własnością nieruchomości opisanej w pkt 1 związane są następujące prawa i obciążenia:

  1. prawo przejazdu i przechodu przez nieruchomość oznaczoną jako działka nr 3546/325 (zakres służebności opisany w Dziale I KR1C/00052184/4). Nabywca nieruchomości partycypować będzie w kosztach konserwacji i remontów drogi objętej służebnością w wysokości 25% wartości niezbędnych nakładów poniesionych na utrzymanie przedmiotowej drogi w stanie pozwalającym na korzystanie z niej, wyliczonych na podstawie sporządzonych przez uprawnione osoby kosztorysów budowlanych.
  2. służebności: przeprowadzania i utrzymania kanalizacji, wodociągu oraz drenów na rzecz właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem Grunwaldzka 12;
  3. właściciel działki nr 5170/3 zobowiązany będzie do ustanowienia po części tej działki nieodpłatnie służebności gruntowej prawa przejazdu  i przejścia na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 5170/1. 

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości upłynął 15.04.2013r.

Przeprowadzone w terminach: 20.06.2013r. i 5.09.2013r. przetargi ustne, nieograniczone na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym ? nikt nie przystąpił do przetargów.

Trzeci przetarg ustny, nieograniczony przeprowadzony zostanie w dniu 19 listopada 2013r, godz.10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chrzanowie Aleja Henryka 20, sala 54.

Cena wywoławcza nieruchomości ustalona do trzeciego przetargu wynosi 530 000,00 zł. (słownie: pięćset trzydzieści tysięcy zł 00/100). Sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, w pieniądzu, w wysokości
106 000,00zł. (słownie: sto sześć tysięcy zł 00/100), w takim terminie, aby środki widoczne były na koncie Urzędu Miejskiego w Chrzanowie Bank Spółdzielczy o/Chrzanów nr 32 8444 0008 0000 0070 6654 0009 w dniu 13 listopada 2013r. W przypadku osób prawnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wpłaty wadium należy dokonać przelewem.

Wskazanym jest, aby dowód wpłaty (do okazania w dniu przetargu)  zawierał: w przypadku osób fizycznych - imię nazwisko i adres, w przypadku osób prawnych - pełną nazwę firmy, jej siedzibę. Wpłata wadium nie powoduje naliczania odsetek od zdeponowanej kwoty. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie niezwłocznie zwrócone. W przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w stosownym zawiadomieniu Burmistrz Miasta Chrzanowa może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

W przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa, w formie aktu notarialnego, złożonego do akt sprawy w oryginale w dniu przetargu.

W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność majątkową, w tym prowadzących działalność gospodarczą (nie dotyczy spółek cywilnych), do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt sprawy pisemne oświadczenie współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu, o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

W dniu przetargu jego Uczestnicy zobowiązani są posiadać dokument tożsamości oraz:

  1. w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne pełny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą - wydruk z Centralnej Ewidencji
    i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej - dodatkowo umowę spółki oraz stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki.


Za aktualne uważa się dokumenty wygenerowane nie wcześniej niż miesiąc przed  dniem  przetargu. Dokumenty, o których mowa w niniejszym punkcie winny być przedłożone w oryginałach.

Koszty związane z przeniesieniem własności nieruchomości - koszty umowy notarialnej oraz wpisów do ksiąg wieczystych ponosi nabywca.

Właściciel nieruchomości może odwołać przetarg z ważnej przyczyny, informując o tym fakcie w formie prawem przewidzianej.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości (na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chrzanowie I piętro obok pok.23, na stronie internetowej Urzędu www.chrzanow.pl - gospodarowanie mieniem-zbycie nieruchomości, w Biuletynie Informacji Publicznej - zamówienia publiczne i ogłoszenia - ogłoszenia różne, na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Chrzanowie, Aleja Henryka 20 oraz w prasie krajowej) na okres  dwóch miesięcy.

Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chrzanowie, al. Henryka 20, pok.41 I piętro lub pod nr tel./032/ 758-51-41.

 

 


Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=120303

 

 

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl