Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

VI ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Baczyńskiego


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat Oławski » Gmina Gmina miejska Oława »
Miejscowość: Oława
Ogłaszający: Zarząd Powiatu w Oławie
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 17.04.2012
Cena: 350.000,00 PLN

ZARZĄD POWIATU W OŁAWIE
ogłasza VI ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,
położonej w Oławie przy ul. Baczyńskiego,
oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 8/1 AM-22
o pow. 3104 m2, stanowiącej własność Powiatu Oławskiego 

 1. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Oławie - Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW  nr  WR1O/00053175/7.
 2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod budowę nieuciążliwych obiektów usługowych lub usługowo-mieszkalnych.
 3. Przetarg odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2012 r. o godz. 11.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Oławie ul. 3 Maja 1 pokój nr 12, parter. Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 20 października 2010 r., drugi w dniu 13 stycznia 2011 r., trzeci w dniu 20 kwietnia 2011 r., czwarty w dniu 31 sierpnia 2011r., piąty w dniu 15 grudnia 2011 r.
 4. Cena wywoławcza netto wynosi 350 000 zł. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony należny podatek VAT.
 5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką lub przelewem wadium w wysokości 35 000 zł na konto Starostwa Powiatowego w Oławie Bank Zachodni WBK S.A. Oddział w Oławie nr 75 1090 2428 0000 0006 1403 8091, w terminie do dnia 17 kwietnia 2012 r. Wpłata wadium zostanie uwzględniona, gdy w/w kwota będzie znajdowała się na wskazanym koncie nie później niż 3 dni przed przetargiem.
 6. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 3 500 zł, po zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych. 
 7. Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej: * dowód wpłaty wadium, * dowód tożsamości, * osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami, * złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami, regulaminem przetargu oraz z nieruchomością.
 8. Podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.).
 9. W ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, Zarząd Powiatu w Oławie wyznaczy termin zawarcia umowy notarialnej.
 10. Cena osiągnięta w wyniku przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości.
 11. Cena nieruchomości, pomniejszona o wpłacone wadium, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 12. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie dotrzyma terminu wpłaty bądź nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Zarząd Powiatu w Oławie może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Osobom, które nie wygrają przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
 14. Koszty opłat notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości w całości ponosi nabywca.
 15. Zarząd zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn, o czym poinformuje zainteresowanych w prasie lokalnej - Gazeta Powiatowa "Wiadomości Oławskie", w prasie regionalnej - "Gazeta Wrocławska", w Biuletynie Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Oławie oraz w telewizji kablowej (OTvK w Oławie  i TvK w Jelczu-Laskowicach).
 16. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Oławie ul. 3 Maja 1 pokój nr 309, 308 lub pod nr tel. (071) 301 15 35.

Zdzisław Brezdeń - starosta oławski

 

 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl