Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

czwarte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną stanowiących własność Gminy Miejskiej Głogów


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat Głogowski » Gmina Gmina Miejska Głogów »
Miejscowość: Głogów
Ogłaszający: Prezydent Miasta Głogowa
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 02.10.2013

PREZYDENT MIASTA GŁOGOWA

 ogłasza czwarte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych

przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

stanowiących własność Gminy Miejskiej Głogów

 

Lp.

Położenie

Nr geod.

Pow.

Nr księgi wieczystej

Cena wywoławcza netto

Wadium

Minimalne postąpienie

1.

Głogów, ul. Gen. Maczka

Obręb 13 Brzostów - AM 4

375/20

1.190 m2

LE1G/00086286/5

159.000,00 zł

 37.405,60 euro

10.000,00 zł

1.590,00 zł

2.

Głogów, ul. Gen. Maczka

Obręb 13 Brzostów - AM 4

375/21

1.231 m2

LE1G/00086287/2

157.000,00 zł

36.935,09 euro

10.000,00 zł

1.570,00 zł

3.

Głogów, ul. Gen. Urbanowicza

Obręb 13 Brzostów - AM 4

375/30

1.208 m2

LE1G/00086026/5

158.000,00 zł

37.170,35 euro

10.000,00 zł

1.580,00 zł

4.

Głogów, ul. Mechaniczna

Obręb 9 Żarków - AM 4

428/38

1.125 m2

LE1G/00086187/1

143.000,00 zł

33.641,52 euro

10.000,00 zł

1.430,00 zł

5.

Głogów, ul. Geodezyjna

Obręb 9 Żarków - AM 4

428/73

1.411 m2

LE1G/00086568/6

187.000,00 zł

43.992,75 euro

10.000,00 zł

1.870,00 zł

6.

Głogów, ul. Bolesława Wysokiego

Obręb 10 Piastów Śląskich - AM 3

27/13

805 m2

LE1G/00091000/5

114.000,00 zł

26.819,11 euro

10.000,00 zł

1.140,00 zł

7.

Głogów, ul. Bolesława Wysokiego

Obręb 10 Piastów Śląskich - AM 3

27/14

805 m2

LE1G/00091001/2

114.000,00 zł

26.819,11 euro

10.000,00 zł

1.140,00 zł

8.

Głogów, ul. Bolesława Wysokiego

Obręb 10 Piastów Śląskich - AM 3

27/17

852 m2

LE1G/00090999/7

120.000,00 zł

28.230,64 euro

10.000,00 zł

1.200,00 zł

 


Podana cena wywoławcza nie obejmuje 23% podatku VAT, który będzie doliczony do ceny wylicytowanej.

Wartość nieruchomości w euro ustalono wg średniego kursu NBP ogłoszonego na dzień 2 września 2013 roku (1 EUR = 4,2507).
 

1. Przetargi odbędą się w dniu 8 października 2013 roku w sali nr 122 Urzędu Miejskiego w Głogowie, Rynek 10. Rozpoczęcie o godz. 12:00.
2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które w wyznaczonym terminie wniosą wadium i przedłożą Komisji Przetargowej w dniu przetargu:

 1. w przypadku osób fizycznych: dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium;
 2. w przypadku osób prawnych: odpis aktualny ( ważny 3 miesiące) z Krajowego Rejestru Sądowego, uchwałę wyrażającą zgodę na nabycie nieruchomości, dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot i oryginał dowodu wpłaty wadium;
 3. pełnomocnicy winni przedstawić poświadczone pełnomocnictwo.


3.  Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga uzyskania zezwolenia.
4.  Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wymienionych w powyższej tabeli pod pozycją:

 1. nr 1 - 5 upłynął w dniu 27 lipca 2012 roku;
 2. nr 6 - 8 upłynął w dniu 27 czerwca 2012 roku.


5. Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości wymienionych w powyższej tabeli pod pozycją:

 1. nr 1 - 5 odbyły się w dniu 16 października 2012 roku;
 2. nr 6 - 8 odbyły się w dniu 2 października 2012 roku.

6.  Drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż w/w nieruchomości odbyły się w dniu 12 marca 2013 roku, a trzecie w dniu 21 maja 2013 roku.
7. Wadium w podanej wysokości należy wnieść w pieniądzu, tj. wpłacić na rachunek Gminy Miejskiej Głogów Bank BGŻ S. A. Oddział w Głogowie Plac Jana    z Głogowa 2 Nr 65 2030 0045 1110 0000 0192 9720 z dopiskiem przetarg na działkę nr geod. ... obręb ... w terminie nie później niż do dnia 2 października  2013 roku. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Miejskiej Głogów.

 1. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni, po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
 2. Wadium zwraca się przelewem na rachunek podany przez uczestnika przetargu.
 3. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 4. Zaliczenie wadium na poczet ceny nabycia nieruchomości nastąpi w dniu wpłaty pozostałej części należności z tytułu sprzedaży nieruchomości.
 5. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy sprzedaży.

8.  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
9.  Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu           21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu  i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
10.   Termin uiszczenia ceny sprzedaży nieruchomości, pomniejszonej o wpłacone wadium, upływa w dniu zawarcia aktu notarialnego. O dotrzymaniu terminu płatności decyduje data wpływu wymaganej należności na rachunek Gminy Miejskiej Głogów.
11.   Koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty sądowe ponosi w całości nabywca nieruchomości.
12.   Prezydent Miasta Głogowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu i podając przyczynę odwołania przetargu.

Informacje dotyczące zbywanych nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych

1.   Dla nieruchomości położonych w obrębie 13 Brzostów m. Głogów (poz. nr 1 - 3) ustalono przeznaczenie podstawowe pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą. Plan dopuszcza lokalizowanie wolnostojących lub bliźniaczych budynków garażowych i gospodarczych. Ustala się ochronę zabytkowego układu urbanistycznego Brzostowa, wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr 973/L z dnia 11 marca 1992 roku. Zbywane nieruchomości nie są wpisane do rejestru zabytków, ale położone są w strefie K ochrony krajobrazu - są to tereny integralnie związane z zespołem zabytkowym, pełniące rolę otuliny dla strefy A ochrony konserwatorskiej. Działania na tym terenie obejmują:

 1. restaurację zabytkowych elementów urządzonego krajobrazu, ewentualnie z częściowym ich odtworzeniem;
 2. ochronę form i sposobu użytkowania terenów takich jak: układ dróg, miedz, zadrzewień śródpolnych alej, szpalerów, grobli, stawów, przebiegu cieków wodnych;
 3. wymagane jest uzyskanie opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odnośnie nowych inwestycji;
 4. nową zabudowę należy dostosować do gabarytów obiektów istniejących.

2.  Dla nieruchomości położonych w obrębie 9 Żarków m. Głogów (poz. nr 4 i 5) ustalono przeznaczenie podstawowe pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą. Plan dopuszcza przeznaczenie części pomieszczeń pod usługi o powierzchni nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. Dopuszcza się garaże oraz obiekty gospodarcze. Ustala się następujące zasady dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: prace ziemne w rejonie i w pobliżu stanowisk archeologicznych mają być prowadzone pod nadzorem archeologicznym. W razie konieczności należy przeprowadzić badania ratownicze. Na tego typu prace należy uzyskać pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
3. Dla nieruchomości położonych w obrębie 10 Piastów Śląskich m. Głogów (poz. nr 6 - 8) ustalono przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i uzupełniające: usługi z udziałem nie przekraczającym 30% powierzchni całkowitej budynku, drogi wewnętrzne, infrastruktura techniczna, parkingi i garaże.
4.  Na terenie nieruchomości oznaczonych nr geod. 27/13, nr 27/14, nr 27/15, nr 27/16 i nr 27/17 położonych w obrębie 10 Piastów Śląskich m. Głogów znajduje się stanowisko archeologiczne Nr 10/85 AZP68 - 20:

 1. w obrębie chronionego stanowiska archeologicznego oraz jego bezpośredniego sąsiedztwa wszelkie zamierzenia inwestycyjne wymagają przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę (a dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę - przed realizacją inwestycji, tj. przed uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego akceptację przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych) należy uzyskać pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie ziemnych robót budowlanych na terenie zabytkowym w trybie prac konserwatorskich, które polegają na przeprowadzeniu wyprzedzających ratowniczych badań archeologicznych metodą wykopaliskową, przez uprawnionego archeologa;
 2. w przypadku odkrycia podczas robót ziemnych, przedmiotu co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, inwestor jest zobowiązany zabezpieczyć przedmiot wraz z miejscem znalezienia i niezwłocznie zawiadomić o tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeżeli jest to niemożliwe, wówczas Prezydenta Miasta Głogowa.

5. Teren lokalizacji nieruchomości wyposażony jest w sieci: wodociągową, kanalizacyjną i elektroenergetyczną. Dodatkowo sieć gazowa występuje w ulicy Bolesława Wysokiego w obrębie 10 Piastów Śląskich.
6.  Powyższe sieci zostały naniesione na mapy zasadnicze, które znajdują się w tut. Urzędzie, Wydziale Rozwoju Miasta Dziale Geodezji i Gospodarki Gruntami, do wglądu dla osób zainteresowanych.
7.  Wszystkie inwestycje i zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elektryczną, odprowadzania ścieków, wód opadowych oraz lokalizacji innych urządzeń infrastruktury technicznej wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwych dysponentów sieci.
8.  Warunki obsługi nieruchomości w zakresie urządzeń infrastruktury technicznej należy uzyskać indywidualnie, na własny koszt, w oparciu o faktyczne zapotrzebowanie określone przez nabywcę.
9.  Przebudowa sieci uzbrojenia terenu kolidującej z planowanym zainwestowaniem nastąpi na koszt inwestora, na warunkach określonych przez właściciela sieci.
10.   Gmina Miejska Głogów nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z nieuwidocznionymi na podkładach geodezyjnych sieciami uzbrojenia technicznego.
11.   Nabywca przejmie nieruchomość w stanie istniejącym.
12. Nabywca nieruchomości poniesie koszty związane z przygotowaniem terenu pod planowaną inwestycję.
13.  Działy III i IV ksiąg wieczystych sprzedawanych nieruchomości wolne są od wpisów - nie zawierają obciążeń.
14. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą danej nieruchomości oraz z warunkami przetargu podanymi w ogłoszeniu                       o przetargu.

 
Dodatkowych informacji udziela:
Wydział Rozwoju Miasta Dział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Urzędu Miejskiego w Głogowie, Rynek 10
Pokój 230, tel. 76/ 7265 453

 

Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=020301

 

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl