Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

pierwszy przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Generała Maczka w Chrzanowie


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Małopolskie » Powiat chrzanowski » Gmina Gmina miejsko - wiejska Chrzanów »
Miejscowość: Chrzanów
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Chrzanowa
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 16.10.2013

 

Burmistrz Miasta Chrzanowa ogłasza pierwszy przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Generała Maczka w Chrzanowie


Niezabudowana nieruchomość, obejmująca działkę oznaczoną w jednostce ewidencyjnej Chrzanów-miasto, obręb Chrzanów nr 5496/22 o pow.0,0228 ha, zgodnie z zapisem w KR1C/00045948/6 stanowi własność Gminy Chrzanów. Działy III i IV księgi wolne od wpisów.


Dla przedmiotowej nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chrzanów nieruchomość zlokalizowana jest na obszarze tereny mieszkaniowo-usługowe do adaptacji, modernizacji i intensyfikacji zabudowy, w obrębie terenów zainwestowanych.


Nieruchomość położona jest bezpośrednio przy gminnej drodze publicznej - ul. Generała Maczka. Na nabywcy nieruchomości spoczywał będzie obowiązek uzyskania zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu z drogi gminnej oraz jego urządzenie.


Nieruchomość posiada dostęp do niezbędnych mediów.


Właściciel nie dysponuje badaniami gruntu. Nieruchomość zbywana jest w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.


Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upłynął 29.08.2013r.


Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przeprowadzony zostanie w dniu 22 października 2013r. godz.12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chrzanowie Aleja Henryka 20, sala 54.


Cena wywoławcza nieruchomości ustalona do przetargu w wysokości 28 000,00 zł. (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy zł 00/100), ujmuje podatek VAT wg stawki 23%.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, w pieniądzu, w wysokości 5600,00zł. (słownie:  pięć tysięcy sześćset zł 00/100), w takim terminie, aby środki widoczne były na koncie Urzędu Miejskiego w Chrzanowie Bank Spółdzielczy o/Chrzanów nr 32 8444 0008 0000 0070 6654 0009 w dniu 16 października 2013r.


Wskazanym jest, aby dowód wpłaty (do okazania w dniu przetargu)  zawierał: w przypadku osób fizycznych - imię nazwisko i adres, w przypadku osób prawnych - pełną nazwę firmy, jej siedzibę. Wpłata wadium nie powoduje naliczania odsetek od zdeponowanej kwoty. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie niezwłocznie zwrócone. W przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w stosownym zawiadomieniu Burmistrz Miasta Chrzanowa może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


W przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa, w formie aktu notarialnego, złożonego do akt sprawy w oryginale w dniu przetargu.


W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność majątkową, w tym prowadzących działalność gospodarczą (nie dotyczy spółek cywilnych), do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt sprawy pisemne oświadczenie współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu, o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.


W dniu przetargu jego Uczestnicy zobowiązani są posiadać dokument tożsamości oraz:

  1. w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne pełny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą - wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej - dodatkowo umowę spółki oraz stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki.


Za aktualne uważa się dokumenty wygenerowane nie wcześniej niż miesiąc przed  dniem  przetargu. Dokumenty, o których mowa w niniejszym punkcie winny być przedłożone w oryginałach.

Koszty związane z przeniesieniem własności nieruchomości  koszty umowy notarialnej oraz wpisów do ksiąg wieczystych ponosi nabywca.


Właściciel nieruchomości może odwołać przetarg z ważnej przyczyny, informując o tym fakcie w formie prawem przewidzianej.


Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.


Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości (na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chrzanowie I piętro obok pok.23, na stronie internetowej Urzędu www.chrzanow.pl - gospodarowanie mieniem-zbycie nieruchomości, w Biuletynie Informacji Publicznej - zamówienia publiczne i ogłoszenia - ogłoszenia różne, na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Chrzanowie, Aleja Henryka 20 oraz w prasie lokalnej).


Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chrzanowie, al. Henryka 20, pok.41 I piętro lub pod nr tel. 32 758-51-41.

 Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=120303


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl