Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej parterowym budynkiem produkcyjno- usługowym o nr ew. 404 stanowiącej własność Miasta Limanowa


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Małopolskie » Powiat limanowski » Gmina Gmina miejska - Limanowa »
Miejscowość: Limanowa
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Limanowa
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 04.10.2013

 

Ogłoszenie

 Burmistrz Miasta Limanowa

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej parterowym budynkiem produkcyjno- usługowym o nr ew. 404 stanowiącej własność Miasta Limanowa, położonej w Limanowej w obrębie nr 3 przy ul. Krakowskiej w Limanowej, objętej księgą wieczystą nr NS1L/00028638/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych.


Działka nr 404 obr. 3 o powierzchni 0,0587 ha, położona jest przy ul. Krakowskiej, nieopodal skrzyżowania z ul. Fabryczną w Limanowej. Zabudowana jest parterowym budynkiem produkcyjno- usługowym. Kształt działki zbliżony do kwadratu. Teren nieruchomości jest korzystnie usytuowany w stosunku do układu dróg. Działka jest płaska, od strony północnej przylega do ul. Krakowskiej, z pozostałych stron sąsiaduje z nieruchomościami zabudowanymi budynkami usługowo- handlowymi. Posiada możliwość podłączenia wody, gazu, kanalizacji i sieci energetycznej. Działka znajduje się zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w terenie usług użyteczności publicznej i usług komercyjnych w strefie ochrony konserwatorskiej- symbol U/kz i częściowo w liniach rozgraniczających drogi krajowej.


Budynek produkcyjno- usługowy o powierzchni użytkowej 197,50 m2- budynek parterowy, niepodpiwniczony, konstrukcji murowano- drewnianej z dachem dwuspadowym pokrytym eternitem i papą. W budynku zlokalizowane są pomieszczenia produkcyjno- usługowe z zapleczem socjalnym oraz kotłownia z piecem węglowym. Budynek jest w złym stanie technicznym.


Działka zabudowana budynkiem produkcyjno- usługowym, będąca przedmiotem przetargu jest wolna od obciążeń i zobowiązań.


Wydanie nieruchomości nastąpi w terminie do 31 października 2013 roku.

 

Cena wywoławcza działki:

Działka 404 (pow.0,0587 ha) zabudowana parterowym budynkiem usługowo- handlowym (pow. użytkowa 197,5 m2)- cena 400 000,00 zł

Do wylicytowanej kwoty nie zostanie doliczony podatek VAT.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 10 października 2013 roku o godz. 1000  w budynku Urzędu Miasta Limanowa przy ulicy Jana Pawła II 9, sala nr 18.

           

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 20 000,00 zł w terminie do dnia 4 października 2013 roku.


Wpłata wadium w wysokości 20 000,00 zł upoważnia do brania udziału w przetargu. Na dowodzie wpłaty- przelewu należy podać numer działki, której wadium dotyczy.


Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.


Małżonkowie nabywający nieruchomość do majątku wspólnego wspólnie uczestniczą w przetargu. W przypadku występowania jednego z małżonków do uczestnictwa w przetargu wymagana jest zgoda drugiego małżonka.


Osoby prawne zobowiązane są przedłożyć wypis z właściwego rejestru sądowego oraz pełnomocnictwa do reprezentowania.

           

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% netto ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

 

Wadium należy wpłacać w formie przelewu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Limanowa Bank Spółdzielczy w Limanowej nr rachunku 71 8804 0000 0000 0023 3100 0004, w taki sposób aby w dniu 4 października 2013 roku wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Limanowa.

           

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium wpłacone w formie przelewu zostanie zwrócone na konto wpłacającego w terminie najpóźniej do trzech dni po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

           

Cena działki ustalona w drodze licytacji jest płatna jednorazowo w ten sposób by środki finansowe znajdowały się na rachunku bankowym Miasta Limanowa najpóźniej jeden dzień przed zawarciem aktu notarialnego przenoszącego własność.

           

Sprzedawca zobowiązuje się zawiadomić nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

           

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Limanowa może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty umowy notarialnej oraz opłat sądowych ponosi Nabywca.

           

Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach pracy Urzędu Miasta Limanowa w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego Nieruchomości i Ochrony Środowiska przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej lub telefonicznie pod nr (018) 3372- 054.

           

Burmistrz Miasta Limanowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.

 

 

Więcej o oferencie -  http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=120701


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl