Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Konkurs Ofert na stanowisko: Ordynatora Oddziału Kardiologicznego


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Zdrowie
Rodzaj ogłoszenia: konkurs ofert
Region: Mazowieckie » Powiat Warszawa » Gmina Miasto na prawach powiatu - Warszawa »
Miejscowość: Warszawa
Ogłaszający: Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "MEDITRANS" SP ZOZ
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 04.04.2012

Ogłoszenie

o konkursie na stanowisko ORDYNATORA


Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego

i Transportu Sanitarnego

"MEDITRANS" SP ZOZ w Warszawie 

w porozumieniu z Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko


ORDYNATORA

ODDZIAŁU KARDIOLOGICZNEGO

 

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje określone  w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151 poz. 896), tj. tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalisty II stopnia w odpowiedniej dziedzinie medycyny: tj. z Kardiologii oraz minimum 8 lat pracy w zawodzie.

 

Kandydaci proszeni są o złożenie dokumentów określonych w Rozporządzeniu  MZiOSz dnia 19.08.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursów na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu (Dz.U.Nr 115, poz. 749 z póź. zm. w Dz.U. z 2000 r. Nr 45, poz.530).

 

Kandydaci powinni przedstawić: podanie, odpis dyplomu, przebieg pracy zawodowej, prawo wykonywania zawodu, zaświadczenie o posiadanych specjalizacjach, stopniach i tytułach naukowych, spis publikacji, 2 opinie o kwalifikacjach zawodowych oraz opinię z ostatnich 3 lat pracy lub  świadectwo pracy zawodowej z okresu ostatnich 3 lat ( w razie gdy stosunek pracy ustał lub został rozwiązany) i oświadczenie o niekaralności, w tym za przewinienia zawodowe, oraz inne dokumenty w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata. Dokumenty składane jako kserokopie powinny być poświadczone własnoręcznym podpisem kandydata a oryginały tych dokumentów należy dostarczyć na posiedzenie Komisji Konkursowej do wglądu.

 

Dokumenty należy składać w kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz adresem, w terminie 30 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia w Gazecie Lekarskiej tj. 30 dni od dnia 5 marca 2012 na adres WSPRiTS "Meditrans" SP ZOZ  00-685Warszawa ul. Poznańska 22 (Dział Personalny Ip. pok.131,  Ewa Trębacz  Kierownik Działu Personalnego) 


O terminie posiedzenia Komisji Konkursowej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl