Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie wsi Borowa


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat Wrocławski » Gmina Gmina wiejska Długołęka »
Miejscowość: Długołęka
Ogłaszający: Wójt Gminy Długołęka
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 05.10.2013

Wójt Gminy Długołęka
Długołęka, ul. Robotnicza 12, 55 - 095 Mirków

ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie wsi Borowa

 

1. Oznaczenie nieruchomości:

1) działka nr 171/18 o pow. 0,0925 ha, obręb wsi Borowa, nr księgi wieczystej WR1E/00039072/1

2) działka nr 171/19 o pow. 0,0926 ha, obręb wsi Borowa, nr księgi wieczystej WR1E/00039072/1

3) działka nr 171/20 o pow. 0,0927 ha, obręb wsi Borowa, nr księgi wieczystej WR1E/00039072/1


2. Opis nieruchomości:

  Działki położone są w centralnej części wsi, przy zbiegu ulic Jesionowej i Akacjowej o nawierzchni asfaltowej z chodnikami w pobliżu drogi krajowej nr 8 Wrocław-Oleśnica. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa jednorodzinna i zagrodowa. Infrastruktura techniczna (prąd, wodociąg, kanalizacja sanitarna) prowadzona jest wzdłuż ulicy Jesionowej i Akacjowej. We wsi znajduje się stacja kolejowa, na której kursują pociągi na linii Oleśnica - Wrocław. Działki o kształcie prostokąta.


3. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

1) Teren, na którym położone są działki nr 171/18 , 171/19, 171/20  przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz zabudowę zagrodową.

Ponadto działki znajdują się w granicy strefy OW obserwacji archeologicznej.

2) Szczegółowe ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość zostały określone w uchwale nr XXIV/456/2004 Rady Gminy Długołęka z dnia 27 sierpnia 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Borowa (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 193, poz. 3062 z dnia 12 października 2004r.)


4.  Ceny wywoławcze  nieruchomości:

1) działka nr 171/18: 80 000 zł brutto (osiemdziesiąt tysięcy złotych)

2) działka nr 171/19: 80 000 zł brutto (osiemdziesiąt tysięcy złotych)

3) działka nr 171/20: 80 000 zł brutto (osiemdziesiąt tysięcy złotych)


5. Terminy i miejsce przetargów:

1) działka nr 171/18: 10.10.2013r. godz. 10.00  siedziba Urzędu Gminy Długołęka, pokój 17, (parter)

2) działka nr 171/19: 10.10.2013r. godz. 11.00  siedziba Urzędu Gminy Długołęka, pokój 17, (parter)

3) działka nr 171/20: 10.10.2013r. godz. 12.00  siedziba Urzędu Gminy Długołęka, pokój 17, (parter)


6. Wadium:

1) działka nr 171/18: 5 000 zł brutto (pięć tysięcy złotych)

2) działka nr 171/19: 5 000 zł brutto (pięć tysięcy złotych)

3) działka nr 171/20: 5 000 zł brutto (pięć tysięcy złotych)


7. Termin wniesienia wadium: 05.10. 2013r.


8. Nieruchomość jest bez zobowiązań i obciążeń. 


9. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.


10. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć Przewodniczącemu Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu:

1) dokument tożsamości lub odpis z właściwego rejestru,

2) pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) do reprezentowania osoby ubiegającej się o nabycie nieruchomości, chyba że podmiot ubiegający się o nabycie nieruchomości bierze udział w przetargu osobiście,

3) oryginał dowodu wpłaty wadium,

4) w przypadku, gdy oferentem jest osoba pozostająca w związku małżeńskim na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej (w tym prowadząca działalność gospodarczą), do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać (w oryginale) pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu,

5) w przypadku, gdy oferentem jest cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758 ze zm.)? uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego odpisy z właściwych rejestrów, promesę lub zezwolenie na nabycie nieruchomości, w przypadku gdy takie zezwolenie jest wymagane.
Cudzoziemiec, który nie posiadał co najmniej promesy w dniu przetargu musi przedłożyć sprzedającemu zezwolenie ministra właściwego do spraw administracji na nabycie nieruchomości przed zawarciem umowy sprzedaży pod rygorem utraty wpłaconego do przetargu wadium.


11. Wadium wnoszone jest w formie pieniężnej, na konto Gminy Długołęka nr: 11 9584 1021 2003 0300 0101 0004 - Bank Spółdzielczy w Oleśnicy Oddział w Długołęce.
Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na konto Gminy Długołęka.
W przypadku, gdy oferentem jest osoba pozostająca w związku małżeńskim na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej, wadium musi zostać wniesione przez oboje małżonków lub w przetargu należy okazać (w oryginale) pełnomocnictwo współmałżonka do wniesienia wadium.


12. Wadium wpłacone przez zwycięzcę przetargu, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.


13. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.


14. O terminie zawarcia umowy zwycięzca przetargu zawiadamiany jest na piśmie.


15. W przypadku, gdy zwycięzca przetargu uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


16. Uczestnikom przetargu, którzy nie wygrali przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia przetargu. Wadium nie odebrane w terminie 3 dni od daty zakończenia przetargu zwraca się uczestnikom przetargu przekazem pocztowym, po potrąceniu opłaty pocztowej.


17. Wadium jest zwracane uczestnikom przetargu w przypadku:

1) odwołania przetargu,

2) unieważnienia przetargu,

3) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.


18. Przetarg może zostać odwołany jedynie z ważnych powodów.


19. Terminy poprzednich przetargów: 30.07.2013r.


20. Szczegóły dotyczące przetargu można uzyskać w pok. nr 17 Urzędu Gminy Długołęka lub telefonicznie pod nr 71-323 02 23 oraz na stronie internetowej http//dlugoleka.bip.net.pl

 

Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=022302


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl