Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego na drugim piętrze budynku przy ulicy Kłodzkiej nr 26 w Jedlinie-Zdroju


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat Wałbrzyski » Gmina Gmina miejska Jedlina-Zdrój »
Miejscowość: Jedlina-Zdrój
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 24.09.2013

 

 

BURMISTRZ MIASTA JEDLINA ZDRÓJ

 Ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 o powierzchni użytkowej 48,99 m kw. z przynależnościami, położonego na drugim piętrze budynku przy ulicy Kłodzkiej nr 26 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 617/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach oraz w prawie użytkowania wieczystego gruntu o powierzchni 0,0297 ha, oznaczonego numerem ewidencyjnym 70/12, ustanowionego do 17.09.2096 r.

 

1. OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Lokal mieszkalny nr 6 :

1) składa się z dwóch pokoi i kuchni;

2) do lokalu przynależą: piwnica o powierzchni 1,03 m2, komórka lokatorska na parterze o powierzchni 1,06 m2 i komórka lokatorska na poddaszu o powierzchni 1,76 m2;

3) korzysta z WC wspólnego na korytarzu

4) wyposażony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjną i elektryczną;

5) nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w art.5 ust. 3-7 oraz art. 63 i 63a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r Nr 243, poz. 1623 ze zm.)


Przedmiotowa nieruchomość:

1) Wpisana jest do wykazu zabytków nieruchomych miasta Jedlina-Zdrój - podlega ochronie i opiece na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.);

2) nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań;

3) opisana jest w księdze wieczystej nr SW1W/00024283/0 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu - VII Wydział Ksiąg Wieczystych.


2. PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI i SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

1) W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój, zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Jedlina-Zdrój Nr XV/84/12 z dnia 28 marca 2012r. działka nr 70/12 oznaczona jest symbolem 3MW/U z zapisem teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.

2) W ewidencji gruntów oznaczona jest klaso-użytkiem B - tereny mieszkaniowe.


3. TERMIN i MIEJSCE PRZEPROWADZENIA PRZETARGU:

Przetarg odbędzie się w dniu 30 września 2013 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój przy ul. Poznańskiej nr 2 (I piętro - Sala Orła Białego).


4. WARUNEK UDZIAŁU W PRZETARGU:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w pieniądzu w wysokości 5 000,00 zł na rachunek Gminy Jedlina-Zdrój w PKO BP S.A. I Oddział w Wałbrzychu nr 13102050950000560200114280, nie później niż 24 września 2013 r. z napisem na dowodzie wpłaty (przelewie) wadium - lokal ul. Kłodzka nr 26/6. Za termin wpłaty wadium uznaje się datę stempla pocztowego (bankowego) na dowodzie wpłaty (przelewie). Wadium wpłacona przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości lokalowej. Wadium będzie zwrócone pozostałym uczestnikom przed upływem trzech dni od daty: zamknięcia, odwołania, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, za pośrednictwem rachunku bankowego, po złożeniu ich pisemnej dyspozycji.


5. CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 59 500,00 zł

w tym: cena lokalu : 98% ceny wywoławczej i cena udziału w gruncie: 2% ceny wywoławczej.

Sprzedaż części budynku (lokalu), położonego w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Kłodzkiej nr 26 m 6 jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r Nr 177, poz. 1054 ze zm.). Za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę

opłaty roczne, które ustala się od ceny osiągniętej w przetargu z zachowaniem proporcji.

Stawki procentowe opłat z tytułu użytkowania wieczystego wynoszą:

  • 1% - opłata roczna, płatna do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok, przez cały okres użytkowania wieczystego. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego.
  • 15% - pierwsza opłata, podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste.

6. TERMIN WNOSZENIA OPŁAT:

Cena nabycia uzyskana w przetargu oraz pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, podlegają zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za termin wpłaty ceny nieruchomości uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy.


7. ZASADY AKTUALIZACJI OPŁAT:

Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.


8. TERMIN DO ZŁOŻENIA WNIOSKU: przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust. 1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 13 sierpnia 2013 r.


9. SKUTKI UCHYLENIA SIĘ OD ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY:

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


10. ZASTRZEŻENIE:

Niniejszy przetarg może zostać odwołany, a informacja o odwołaniu przetargu będzie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości wraz z uzasadnieniem.


11. INFORMACJE DODATKOWE:

1. Sprzedaży nieruchomości dokonuje się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 , poz. 651 ze zm.).

2. Wspólnota Mieszkaniowa posiada wydzielony fundusz remontowy. Składka miesięczna wynosi 1,00 zł za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu z przynależnościami.

3. Zgodnie z §2a Uchwały Nr XIII/74/99 Rady Miejskiej w Jedlinie-Zdroju z dnia 29 października 1999 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych z późn. zm. nabywca lokalu przed zawarciem umowy przenoszącej własność zobowiązany jest do zwrotu na rzecz gminy, kwoty odpowiadającej udziałowi procentowemu danego lokalu w nieruchomości wspólnej, wpłaconej przez gminę na fundusz remontowy utworzony przez wspólnotę mieszkaniową, wyliczonej na dzień zawarcia umowy przenoszącej własność, pomniejszonej o kwotę wydatkowaną do tego dnia z funduszu remontowego na wykonane remonty.

4. Nabywca z chwilą wykupu lokalu mieszkalnego przejmuje zobowiązania finansowe Wspólnoty Mieszkaniowej, odpowiadające udziałowi procentowemu lokalu w nieruchomości wspólnej.

5. Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. Istniejące na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej mogą być wykorzystane przez nabywcę tylko i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń.

6. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

7. Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości, tj. opłaty sądowej i notarialnej.

8. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.).

9. Uczestnik przetargu przedkłada komisji przetargowej przed otwarciem przetargu na sprzedaż nieruchomości dokumenty:

  • dowód tożsamości
  • dowód wniesienia wadium
  • właściwe pełnomocnictwo notarialne udzielone przez osobę, którą reprezentuje
  • oświadczenie, że uczestnik zapoznał się z warunkami przetargu oraz znany mu jest stan faktyczny i prawny lokalu mieszkalnego i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń:
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą numer NIP oraz umowę o zawarciu spółki-w przypadku wspólników spółki cywilnej lub statut;
  • podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru oraz zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości.

10. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o conajmniej jedno postąpienie. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

11. Termin umowy notarialnej zostanie wyznaczony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia

przetargu.

12. Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Urzędu Miasta. Informacja:

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

ul. Poznańska nr 2

tel. 748455-215 wew. 23

nieruchomosci@jedlinazdroj.eu

 

WZ. Burmistrza Miasta

Marek Fedoruk

ZASTĘPCA BURMISTRZA


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl