Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Siedlce na prawach powiatu


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Mazowieckie » Powiat Siedlce » Gmina Miasto na prawach powiatu - Siedlce »
Miejscowość: Siedlce
Ogłaszający: Prezydent Miasta Siedlce
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 11.10.2013

PREZYDENT MIASTA SIEDLCE

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Siedlce na prawach powiatu

położonych w Siedlcach przy ulicy Jana Pawła II w obrębie 19, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 19/34 o powierzchni 3,7980 ha, wpisanej do księgo wieczystej KW SI1S/00080006/6 oraz nr 21 o powierzchni 0,2464 ha, wpisanej do księgi wieczystej KW SI1S/00087756/7. Sprzedaż powyższych nieruchomości następuje łącznie.

 

Działka nr 19/34 jest niezabudowana.


Natomiast na działce nr 21 znajduje się kompleks 25 garaży murowanych o powierzchni zabudowy od 20 do 27 m2. Łączna powierzchnia zabudowy wynosi 613 m2.  Garaże zostały wybudowane w 1975 r., a ich średnie zużycie przyjmuje się na 30%.


Nieruchomości posiadają bezpośredni dostęp do dróg publicznych - ul. Jana Pawła II, Gospodarczej, łącznika pomiędzy tymi ulicami oraz projektowanej 3 KDD.


Nieruchomości mają dostęp do pełnego uzbrojenia.


Ustalam:

- cenę wywoławczą nieruchomości do przetargu w kwocie      12 080 000 zł brutto

w tym:               

grunt            11 775 000 zł,       

zabudowania     305 000 zł.

- wadium                          800 000 zł,

- postąpienie                     125 000 zł

Sprzedaż powyższych nieruchomości zwolniona jest z opodatkowania podatkiem VAT.

 

Obszar, na którym położona jest nieruchomość nie ma obecnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Obszar przedmiotowych działek obejmuje sporządzany projekt planu miejscowego w oparciu o uchwałę Rady Miasta Nr X/192/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. Szpital i Parki. W opracowywanym projekcie działka nr 19/34 ma znaleźć się częściowo na terenach oznaczonych symbolem U/MW - zabudowa usługowa i mieszkaniowa wielorodzinna (od strony ul. Jana Pawła II) i w pozostałej części na terenach oznaczonych symbolem MW ? zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Natomiast działka nr 21 na terenach oznaczonych symbolem MW - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 17 października 2013 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miasta, Skwer Niepodległości 2, sala nr 144.

           

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium pieniędzmi w określonej wyżej wysokości na konto Urzędu Miasta Siedlce ING Nr 06 1050 1953 1000 0023 4839 7999 najpóźniej w dniu 11 października 2013 r. (data wpływu na konto).

 

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia. Dowód wniesienia wadium uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.


Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości.


W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa.

           

Prezydent Miasta nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne podziemne uzbrojenia terenu nie wykazane na istniejących mapach.

           

Prezydent Miasta może odwołać przetarg z ważnej przyczyny podając informację o tym niezwłocznie w  formie właściwej dla ogłoszenia przetargu podając przyczynę jego odwołania.

           

Warunki przetargu szczegółowo określa regulamin przetargu wywieszony na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu.

           

Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w drodze przetargu jest płatna jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. W dniu poprzedzającym wyznaczony termin podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Miasta.


Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał ulega zarachowaniu na poczet ceny sprzedaży, a pozostałym uczestnikom przetargu zwraca się niezwłocznie po zakończeniu lub odwołaniu przetargu. W razie uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi.

 

Dodatkowe informacje na temat procedury przetargowej można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami pok. Nr 126, tel. 25-643-07-65, a w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa - tel. 25-643-07-72.

 

 

 Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=146401


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl