Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego Lądek-Zdrój, ul. Leśna 3 m 4


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat Kłodzki » Gmina Gmina miejsko-wiejska Lądek-Zdrój »
Miejscowość: Lądek Zdrój
Ogłaszający: Burmistrz Lądka Zdroju
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 06.04.2012
Cena: 37.000,00 PLN

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Nr IF.6840.10.2012

z dnia 07 kwietnia 2012 r.

na sprzedaż lokalu mieszkalnego

Lądek-Zdrój, ul. Leśna 3 m 4

 

Burmistrz Lądka Zdroju działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr  207, poz. 2108 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza  t r z e c i  ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości.

 

Własność nieruchomości

GMINA Lądek-Zdrój - na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego NiR.V.7723-52/10 z dnia 16 marca 2010r. o komunalizacji mienia Skarbu Państwa jest właścicielem zabudowanej nieruchomości, oznaczonej geodezyjnym numerem działki gruntu 371 (AM-11) w obrębie Stary Zdrój o powierzchni 0,0867 ha, położonej w Lądku-Zdroju przy ulicy Leśnej 3, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą Kw. nr SW1K/00083673/ 2. 

 

Opis lokalu

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość lokalowa stanowiącą samodzielny lokal  mieszkalny nr 4 zlokalizowany na parterze budynku przy ulicy Leśnej 3.

Skład lokalu: lokal składa się z jednego pokoju, kuchni, dwóch przedpokoi, spiżarki i w.c. łącznej powierzchni użytkowej 43,73 m2. Brak pomieszczeń przynależnych. Z własnością lokalu  związany jest udział w częściach wspólnych budynku i gruntu wynoszący 9,77%, tj. 977/10000 części.

Lokal posiada niezależne od wspólnej klatki schodowej wejście bezpośrednio z podwórza. Stan techniczny - lokal poniżej standardu, wymaga przeprowadzenia generalnego remontu. Część lokalu położona jest na parterze nie podpiwniczonej przybudówki.

 

Opis budynku

Budynek w zabudowie wolnostojącej, trzykondygnacyjny, mieszkalny-wielorodzinny, składający się z 8 lokali mieszkalnych oraz jednego lokalu użytkowego przeznaczonego do adaptacji na garaż, znajdujący się obok budynku w zespole komórek.

Dane techniczne budynku: kubatura - 2.935 m3, powierzchnia zabudowy - 209,0 m2, powierzchnia użytkowa - 447,43 m2.

Nieruchomość wyposażona w instalacje: energii elektrycznej, wod.-kan., gazową; ogrzewanie indywidualne.

Obiekt znajduje się w ewidencji zabytków województwa dolnośląskiego. Wszelkie prace remontowe należy przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

Gmina Lądek-Zdrój nie  posiada oceny charakterystyki energetycznej dla budynku przy ulicy Leśnej 3.  

W planie zagospodarowania  przestrzennego miasta Lądek-Zdrój teren działki 371 wchodzi w skład większego obszaru oznaczonego symbolem MP-A i jest przeznaczony  m.in. pod zabudowę mieszkaniową, pensjonaty, urządzenia i usługi związane z funkcją uzdrowiskową, niezbędne obiekty infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, drogi wewnętrzne, ścieżki rowerowe,  oraz inne zrealizowane przed wejściem planu, o ile są zgodne z przepisami szczegółowymi.

Pełny tekst planu zagospodarowania przestrzennego znajduje się na stronie

http://bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=181&idmp=51&r=r

zakładka: plany zagospodarowania przestrzennego.

 

Zarząd nad nieruchomością:

Zarząd nad nieruchomością sprawowany jest przez współwłaścicieli. Wspólnota Mieszkaniowa Leśna 3 podejmie uchwałę co do sposobu zarządu i administrowania nieruchomością. Nabywca lokalu i związanego z nim prawa współwłasności budynku i gruntu ponosi wszystkie koszty i wydatki związane z utrzymaniem, eksploatacją i remontem lokalu, a także części wspólnych budynku i gruntu stosownie do wielkości posiadanego udziału. Nabywcy są również upoważnieni do współdziałania w zakresie zarządu rzeczą wspólną stosownie do art. 200 kodeksu cywilnego. Na pokrycie kosztów  zarządu właściciele lokali uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, płatnych z góry do dnia 10-go każdego miesiąca.

 

Wartość nieruchomości

52.024 zł. , w tym wartość lokalu 44.221 zł. ustalona na dzień 30.06.2011r.

 

Terminy poprzednich przetargów

27.12.2011r., 27.02.2012r.

 

Cena wywoławcza nieruchomości 

37.000 zł, w tym cena lokalu 30.000 zł, cena udziału w gruncie 7.000 zł.

 

Podatek VAT

Sprzedaż lokalu (stanowiącego część budynku) jest zwolniona od podatku od towarów i usług, w związku z tym, że od zasiedlenia lokalu  upłynęło więcej niż dwa lata. (na podst. art.  43 ust.1,pkt. 10  ustawy z dnia 11 marca 2004r  o podatku od towarów i usług Dz. U. nr 54, poz.535 ze zm.) W stosunku do tego towaru nie przysługiwało gminie Lądek-Zdrój prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, ponieważ nieruchomość została nabyta w drodze komunalizacji mienia Skarbu Państwa.

 

Obciążenia

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zadłużeń, nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, ani ograniczeniami w rozporządzaniu. Nie istnieją żadne nie wykonane roszczenia prywatno-prawne osób trzecich. Nieruchomość nie była przedmiotem umów zobowiązaniowych a nadto nie toczą się żadne postępowania administracyjne lub sądowe, których byłaby przedmiotem.

Przeciwko tutejszej Gminie nie są prowadzone żadne postępowania egzekucyjne. Gmina nie jest w upadłości ani nie prowadzi w tej sprawie postępowań układowych.

 

Koszty i opłaty

Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży zostały wliczone do ceny wywoławczej. Natomiast wszelkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność i oddającej grunt w użytkowanie wieczyste jak: taksa notarialna wraz z podatkiem VAT, opłaty sądowe  i opłaty za wypisy aktu notarialnego obciążają nabywcę.

 

Procedura sprzedaży

Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju przy ul. Rynek 31, na okres od dnia 07 marca 2012r do dnia 11 kwietnia 2012r a także informacja o jego wywieszeniu będzie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej - Tygodnik Powiatowy Euroregio Glacensis Nr 10/2012 i na stronach internetowych tut. Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce-Nieruchomości komunalne http://www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=652&idmp=7&r=r

 

Nieruchomości można obejrzeć po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu z administratorem- Zarządem Budynków Komunalnych w Lądku-Zdroju przy ul. Fabrycznej Nr 7a. Numer telefonu (74) 8146 469


Przetarg odbędzie się  dnia 11 kwietnia 2012 r.

w Urzędzie Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju

pokój nr 26, III p, o  godz.13 00

 

Cena wywoławcza wynosi  : 37.000 zł.

Wadium:                                  2.500zł

Postąpienie minimalne: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych  dziesiątek złotych, tj. 370 zł.

 

I. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium w pieniądzu, z takim rozliczeniem, aby należna kwota znalazła się na koncie Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój w PBS w Strzelinie Oddział w Lądku-Zdroju nr konta  39 9588 0004 3900 1111 2000 0060 w nieprzekraczalnym terminie do dnia  06 kwietnia 2012r.- włącznie. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć "Przetarg  Nr IF.6840.10.2012 Lądek-Zdr., ul. Leśna 3/4." Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

II. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym. Wadium przepada na rzecz Gminy Lądek-Zdrój, w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

 

III. W celu ustalenia listy uczestników przetargu osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego ? aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego; pełnomocnicy - pełnomocnictwo oraz dokument stwierdzający ich tożsamość (w przypadku kserokopii dokumentów wymagane będzie ich urzędowe poświadczenie). 

 

IV. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia (w dniu przetargu na liście obecności), że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości (podst. prawna art. 23 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 - o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz.926 ze zm.) oraz, że zapoznały się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu technicznego oraz ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.

 

V. Przetarg jest ważny bez względu na ilość uczestników, jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała.

 

VI. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z jego przeprowadzeniem do Burmistrza Lądka- Zdroju za pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

 

VII.  Ustalenie terminu zawarcia umowy notarialnej nastąpi do 3-ch tygodni licząc od daty przetargu.

 

VIII.Burmistrz Lądka-Zdroju zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

 

IX. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl