Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż nieruchomości położonej w Bieruniu w rejonie ul. Chemików


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Śląskie » Powiat bieruńsko-lędziński » Gmina Gmina miejska - Bieruń »
Miejscowość: Bieruń
Ogłaszający: NITROERG Spółka Akcyjna
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 28.08.2013
Cena: 43.000,00 PLN

OGŁOSZENIE

 

NITROERG Spółka Akcyjna

43-150 Bieruń, Plac Alfreda Nobla 1

ogłasza

przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż

nieruchomości  położonej w Bieruniu w rejonie ul. Chemików

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości położonej w Bieruniu w rejonie ul. Chemików obejmującej :

  • prawo wieczystego użytkowania gruntu stanowiącego działkę nr 1470/116 o powierzchni 1.515 m2, dla której Sąd Rejonowy w Tychach prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1T/00067259/7, obciążone służebnością przesyłu ujawnioną w Księdze Wieczystej

 

Cena wywoławcza wynosi: 43.000,- zł netto (słownie: czterdzieści trzy tysiące złotych)


Wadium wynosi: 4.300 zł (słownie: cztery tysiące trzysta złotych)


Postąpienie wynosi: 500 zł (słownie: pięćset złotych)

 

Oferty pisemne, w zaklejonych kopertach z dopiskiem Przetarg na sprzedaż działki nr 1470/116 - nie otwierać należy składać w siedzibie NITROERG S.A. w Bieruniu, Pl. Alfreda Nobla 1, Kancelaria Ogólna, w terminie do   29.08.2013 r. do godz. 1200 lub przesłać pocztą na adres: NITROERG S.A. Plac Alfreda Nobla 1, 43-150 Bieruń. Za datę doręczenia Oferty do Spółki uznaje się datę jej wpływu do siedziby Spółki.


Oferta powinna zawierać :

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,

2) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie:

- wypisu z ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z CEiDG (w przypadku prowadzenia przez oferenta indywidualnej działalności gospodarczej),

- umowę spółki cywilnej (w przypadku takiej formy prowadzenia działalności),

- odpisu z właściwego rejestru (w przypadku oferenta będącego osobą prawną),

3) datę sporządzenia oferty,

4) oferowaną cenę netto,

5) dołączony dowód wpłacenia wadium,

6) nr rachunku bankowego, na który zwrócone zostanie wadium,

7) oświadczenia, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 7 Regulaminu Przetargowego.


Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.08.2013 r. o godz. 1000, w Bieruniu przy Pl. Alfreda Nobla 1.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w określonej wysokości. Wadium należy wpłacić na konto NITROERG S.A.: ING Bank Śląski 30 1050 1230 1000 0002 0085 5021, z zaznaczeniem celu wpłaty: Przetarg na sprzedaż działki nr 1470/116 w terminie do 28.08.2013 r. do godz. 1200. Wadium wniesione przez nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium ulega  przepadkowi w razie uchylenia się oferenta, którego oferta została wybrana, od podpisania umowy  sprzedaży nieruchomości.

 

Ostateczna finalizacja transakcji nastąpi po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości.


W przypadku braku zgody Rady Nadzorczej na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości, przetarg zostanie unieważniony, a wadium zwrócone w trybie określonym w §12 pkt.3 Regulaminu Przetargowego.


Regulamin Przetargowy dostępny jest w Kancelarii Ogólnej Spółki oraz na stronie internetowej www.nitroerg.pl. Informacji o przetargu i jego warunkach udziela Pan Alojzy Piekorz tel. 032/4661408, tel. komórkowy: 605904728 ; a.piekorz@nitroerg.pl.

 

Przedmiot przetargu można oglądać w dniach roboczych od 19.08.2013 r. do 27.08.2013 r. po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

 


/files/dokumenty/Regulamin_sprzedaż_nieruchomosci.pdf

 

NITROERG S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania Przetargu w każdym czasie lub zmiany jego warunków bez podania przyczyny, zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty oraz prawo swobodnego wyboru oferty, zmiany terminów wyznaczonych w Ogłoszeniu, wyłącznej interpretacji zapisów Ogłoszenia i postanowień Regulaminu.


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl