Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

I przetarg nieograniczony(licytację) na sprzedaż nieruchomości miejskiej położonej w Siedlcach przy ulicy Miodowej, ujawnionej w księdze wieczystej Nr SI1S/00068549/4


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Mazowieckie » Powiat Siedlce » Gmina Miasto na prawach powiatu - Siedlce »
Miejscowość: Siedlce
Ogłaszający: Prezydent Miasta Siedlce
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 16.09.2013

 

PREZYDENT MIASTA SIEDLCE

ogłasza

 

I przetarg nieograniczony(licytację) na sprzedaż nieruchomości miejskiej położonej w Siedlcach przy ulicy Miodowej, ujawnionej w księdze wieczystej Nr SI1S/00068549/4 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki  Nr 17/7 o pow.0,0203 ha    i Nr 18/26 o pow. 0,0044 ha, obręb 58


- cena wywoławcza           41.100,00 zł 

- wadium                             5 000,00 zł,

- minimalne postąpienie       500,00 zł.

 

(Transakcja sprzedaży zwolniona jest z opodatkowania podatkiem VAT),

           

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2 w sali 144 w dniu 19 września 2013r. o godz. 10,00.

 

Dla obszaru na którym znajdują się działki Nr 17/7 i 18/26 obręb 58, położone w Siedlcach przy ulicy Miodowej, nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego obszaru  przyjęto kierunek zagospodarowania określony jako teren mieszkaniowo-usługowy.


Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium pieniędzmi w określonej wyżej wysokości na konto Miasta Siedlce w ING Bank Śląski O/Siedlce  06 1050 1953 1000 0023 4839 7999 najpóźniej w dniu 16 września  2013 r. (data wpływu na konto).


Dowód wniesienia wadium uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.


W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa.

 

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

           

Prezydent Miasta nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne podziemne uzbrojenia terenu nie wykazane na istniejących mapach.

           

Prezydent Miasta może odwołać przetarg z ważnej przyczyny podając informację o tym niezwłocznie w  formie właściwej dla ogłoszenia przetargu podając przyczynę jego odwołania.

           

Warunki przetargu szczegółowo określa regulamin przetargu wywieszony na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu.

           

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Siedlce pok. Nr 127, tel. (25) 643-79-34.

 

Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=146401

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl