Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Kudowa-Zdrój: Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej w Kudowie-Zdroju ? etap II


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Roboty budowlane
Rodzaj ogłoszenia: zamówienie
Region: Dolnośląskie » Powiat Kłodzki » Gmina Gmina miejska Kudowa-Zdrój »
Miejscowość: Kudowa-Zdrój
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 19.07.2013

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Kudowa-Zdrój: Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej w Kudowie-Zdroju - etap II


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES
: Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 074 8661926, faks 074 8661351.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej w Kudowie-Zdroju- etap II.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej w Kudowie-Zdroju- etap II 1. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy polega na wbudowaniu mieszanki mineralno - asfaltowej w ilości do 40 ton w ramach remontu cząstkowego uszkodzonych nawierzchni bitumicznych niżej wyszczególnionych dróg gminnych oraz drogi wojewódzkiej nr 387: ul. Zdrojowa, ul.1 Maja, ul. Nad Potokiem, ul. M. Buczka, ul. T. Kościuszki, ul. C.K. Norwida. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości wbudowanej mieszanki mineralno - bitumicznej do 20% od podanych wielkości szacunkowych w zależności od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych. Nie będzie to stanowić podstawy do zmiany warunków umowy oraz konsekwencji prawnych i finansowych. Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń z tego tytułu. 3. Przedmiot umowy będzie wykonany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacją projektową (część III SIWZ - Opis przedmiotu), oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy, przepisami BHP oraz warunkami zawartej umowy oraz będzie obejmował wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego wykonania umowy wraz z wkalkulowanym ryzykiem Wykonawcy, związanym z przyjętą formą rozliczenia dotyczącej ryczałtowej, jednostkowej ceny brutto za wbudowanie 1 tony masy bitumicznej, uwzględniającej roboty określone w opisie przedmiotu zamówienia i STWiORB..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w okresie do 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego stanowiących do 50% wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia tj. na wbudowaniu mieszanki mineralno - asfaltowej w ramach remontu cząstkowego uszkodzonych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie gminy Kudowa-Zdrój.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • O wykonanie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wśród najważniejszych robót wykonali, co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, polegające na remoncie lub wykonaniu nawierzchni bitumicznej, obejmujące swoim zakresem wbudowanie min. 20 ton mieszanki mineralno-bitumicznej każda, z załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone 
 • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykonawca spełnia warunek jeżeli: dysponuje kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania /nadzorowania robotami w specjalności drogowej wydane na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010, Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010, Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. nr 63, poz. 394 ze zm.) 
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 
  • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
   Na podstawie § 1.4 ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Zamawiający określa, że roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie o którym mowa wyżej i złożenia dowodów czy zostały one wykonywane należycie dotyczy jedynie robót budowlanych wystarczających do potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, którego opis sposobu oceny spełnienia znajduje się w ust. 5.1.2 SIWZ. Zamawiający nie żąda informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 
 • III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 1. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 2. Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy. 3. Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty (załącznik nr 1 do umowy) przy wystąpieniu przynajmniej jednego z następujących warunków: 1) termin zakończenia prac, za zgodą obu stron może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: działania siły wyższej np. klęski żywiołowej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót lub wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności np. w wyniku działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, konieczność wykonania robót dodatkowych. Fakt ten musi być zgłoszony na piśmie i potwierdzony przez koordynatora. W przedstawionych w niniejszym ustępie przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym, że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie danemu okresowi powodującemu opóźnienie. 2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości wbudowanej mieszanki mineralno - bitumicznej do 20% od podanych wielkości szacunkowych w zależności od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych. Nie będzie to stanowić podstawy do zmiany warunków umowy oraz konsekwencji prawnych i finansowych. Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń z tego tytułu. 3) w wyniku zaistnienia okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili podpisania umowy np.: - dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy PB zmiana w opisie przedmiotu zamówienia, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, - dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy PB uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia, zgłoszonych przez wykonawcą lub koordynatora; 4) zamawiający dopuszcza zmianę podmiotów trzecich na etapie realizacji zamówienia na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienia publiczne dotychczasowy podwykonawca.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.07.2013 godzina 13:00, miejsce: Urząd Miasta w Kudowie Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój, (Biuro Obsługi Klienta pok. Nr 5).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego tj.: Urząd Miasta w Kudowie Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój, (Biuro Obsługi Klienta pok. Nr 5) do 19.07.2013 r. do godz. 13.00 oznakowanej w następujący sposób: < NAZWA i ADRES ZAMAWIAJĄCEGO> Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój wraz z dopiskiem: Oferta w przetargu na zadanie- REMONT CZĄSTKOWY DRÓG O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ W KUDOWIE-ZDROJU- ETAP II. Nie otwierać przed dniem 19.07.2013 r. do godz. 13.15. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Gmina Kudowa-Zdrój; 57-350 Kudowa-Zdrój; ul. Zdrojowa 24; (pok. 13) w dniu 19.07.2013 r. o godz. 13.15..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieBurmistrz Miasta
Czesław Kręcichwost


specyfikacja - http://bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=4069&idmp=26&r=r

 


Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=020803


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl