Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Pisemny przetarg na sprzedaż z wolnej ręki, za cenę nie niższą niż wartość oszacowania, przedsiębiorstwa upadłej spółki


Kategoria: Sądowe, komornicze » Upadłości, układy
Rodzaj ogłoszenia: ogłoszenia syndyków
Region: Podlaskie » Powiat zambrowski » Gmina Gmina miejska Zambrów »
Miejscowość: Zambrów
Ogłaszający: SYNDYK MASY UPADŁOŚCI Zakładu Budowlano - Drogowego "SJ" Szymański - Jarząbek spółka jawna w upadłoś
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 17.07.2013

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Zakładu Budowlano - Drogowego "SJ" Szymański - Jarząbek

spółka jawna w upadłości likwidacyjnej, 

18-300 Zambrów, ul. Sitarska 20, tel. 695 299 158, 

ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż z wolnej ręki, 

za cenę nie niższą niż wartość oszacowania, 

przedsiębiorstwa upadłej spółki.


Przedmiotem przetargu jest sprzedaż upadłego przedsiębiorstwa, traktowanego zgodnie z art. 55.1 Kodeksu cywilnego jako zespół zorganizowanych składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej ze skutkami określonymi w art. 317 Prawa upadłościowego i naprawczego.


Szczegółowy wykaz majątku przedsiębiorstwa dostępny jest w biurze syndyka w Białymstoku przy ul. Legionowej 14/16 lok. 204 oraz na stronie www.biurosyndyka.net

Opisany wyżej przedmiot sprzedaży stanowiący masę upadłości przed-siębiorstwa Zakładu Budowlano - Drogowego  "SJ" Szymański -Jarząbek spółka jawna w upadłości likwidacyjnej oferuje się do sprzedaży w trybie pisemnego przetargu ofertowego za cenę wywoławczą, nie niższą niż wartość oszacowania, tj. 3.197.200,00 zł (słownie: trzy miliony sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych) plus podatek VAT na poniższych warunkach: 

  • sprzedaż przedsiębiorstwa może nastąpić za cenę nie niższą niż 3.197.200,00 zł (słownie: trzy miliony sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych) plus podatek VAT,  
  • oferty nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa należy składać w terminie do dnia 17 lipca 2013 roku w biurze syndyka w Białymstoku przy ul. Legionowej 14/16 lok. 204, z dopiskiem na kopercie "Oferta przetargowa, sygn. akt V GUp 3/12 (Zakład Budowlano - Drogowy  "SJ" Szymański - Jarząbek spółka jawna) - nie otwierać", 
  • składający ofertę winien wpłacić wadium w wysokości 200.000,00 złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych) w terminie do 17 lipca 2013 roku (data uznania rachunku) na rachunek bankowy Zakładu Budowlano - Drogowego  ?SJ? Szymański - Jarząbek spółka jawna w upadłości likwidacyjnej w Banku PKO BP S.A. numer: 66 1020 1332 0000 1102 0811 0001. 

Oferta powinna zawierać:

a) oznaczenie oferenta ( imię, nazwisko lub firma, adres, PESEL lub REGON i NIP) a w przypadku przedsiębiorców wypisy z właściwych rejestrów,

b) oferowaną cenę zakupu, która nie może być niższa od ceny wywoławczej,

c) potwierdzenie wpłaty wadium, oraz pełnomocnictwo dla osoby, która podpisała ofertę w imieniu oferenta,

d) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedsiębiorstwa oraz że wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego,

e) oświadczenie zobowiązujące oferenta do pokrycia kosztów związanych ze sprzedażą,

f) oświadczenie oferenta że nie jest spokrewniony z upadłym, syndykiem, Sędzią Komisarzem i ich rodzinami.


Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 19 lipca 2013r. o godz. 13.00 w biurze syndyka w Białymstoku przy ul. Legionowej 14/16 lok. 204 w obecności syndyka i przybyłych oferentów. Wyboru oferty dokona syndyk. Oferent, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest zawrzeć umowę sprzedaży. 


W terminie czternastu dni od dnia zatwierdzenia wyboru oferty i przed dniem podpisania umowy oferent winien wpłacić całą zaoferowaną cenę.Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana, podlega zaliczeniu na cenę nabycia, a w razie niezawarcia umowy sprzedaży z winy oferenta wadium przepada na rzecz masy upadłości. Innym oferentom wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od zatwierdzenia oferty.


Zastrzega się syndykowi prawo odwołania w całości lub w części przetargu w każdym czasie i bez podania przyczyny, a także jego unieważnienia na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny (aż do czasu podpisania umowy).


Szczegółowe warunki sprzedaży określa Regulamin Przetargu znajdujący się biurze syndyka w Białymstoku przy ul. Legionowej 14/16 lok. 204. 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl