Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomoci w gminie Narewka


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Podlaskie » Powiat hajnowski » Gmina Gmina wiejska Narewka »
Miejscowość: Narewka
Ogłaszający: Wójta Gminy Narewka
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 18.06.2013

OGŁOSZENIE  Nr  2/2013

Wójta Gminy Narewka

z dnia 22 maja 2013 r.

 

w sprawie sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność Gminy Narewka,  w drodze publicznego ustnego nieograniczonego przetargu:

 

 

Lp

Obręb

Nr

działki

Pow. w

m2

Nr  Kw.

Cena

wywoław.

w zł netto

Koszty

przygot

dok. do

sprzed.

w zł

Wys.

wadium

w zł

Postąpie-nie w zł

Przeznaczenie

w  mpzp lub w studium

Kolejny

przetarg

1

SKUPOWO

( łącznie sprzedawany grunt  wraz z budynkiem b.szkoły  po pożarze o pow.użyt. 257,30 m2)

318

8254

18965

78200

860

8000

800

Brak planu. W studium - w części jako tereny zabudowy głównie zagrodowej oraz mieszkaniowej z miejscami pracy i w części na cele rolne

III

2

ŁUKA

1087/10

1236

16088

36100

500

3700

400

W planie -tereny zabudowy letniskowej

III

3

ŁUKA

(łącznie sprzedawane)

1087/11

1088/10

717

514

16088

36000

500

3600

400

W planie -tereny zabudowy letniskowej

III

4

ŁUKA

(łącznie sprzedawane)

1088/11

1089/10

338

577

16088

26700

500

3000

300

W planie -tereny zabudowy letniskowej

III

5

ŁUKA

(łącznie sprzedawane)

1088/12

1089/11

338

576

16088

26700

500

3000

300

W planie -tereny zabudowy letniskowej

III

6

ŁUKA

(łącznie sprzedawane)

1088/13

1089/12

338

575

16088

26700

500

3000

300

W planie -tereny zabudowy letniskowej

III

7

ŁUKA

(łącznie sprzedawane)

1088/14

1089/13

325

575

16088

26300

500

3000

300

W planie -tereny zabudowy letniskowej

III

8

ŁUKA

(łącznie sprzedawane)

1088/15

1089/15

900

318

16088

35600

500

3600

400

W planie -tereny zabudowy letniskowej

III

9

ŁUKA

 

1089/16

1234

16088

36100

500

2400

250

W planie -tereny zabudowy letniskowej

III

10

MASIEWO NOWE

100/5

1235

19266

37800

430

4000

400

W planie - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

IV

11

MASIEWO NOWE

100/7

1207

19266

35500

430

4000

400

W planie - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

IV

 

Przetarg odbędzie się w dniu  24 czerwca  2013 r. o godz. 10, w lokalu tut. Urzędu, (sala konferencyjna).

                                                                                                                                                                        

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium (w środkach pieniężnych)w terminie do dnia 18 czerwca 2013r. w kasie tut. Urzędu lub na konto:  BS Brańsk  22 80630001 00300300 0097 0001.  (za datę wpływu wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na konto Gminy) i okazanie Komisji Przetargowej w chwili otwarcia przetargu dowodu jego wniesienia.

                                                                             

Wpłacając wadium należy  wyraźnie zaznaczyć na jaką nieruchomość dokonana jest  wpłata, a w przypadku przystąpienia do licytacji na więcej niż jedną nieruchomość, dowody wpłaty wadium mają być dokonywane osobno.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na  poczet ceny nabycia  nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie(do 3 dni od dnia przetargu) przelewem lub w kasie urzędu.

Zapłata pozostałej części należności za zakup nieruchomości musi nastąpić przed zawarciem aktu notarialnego, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu, przed zawarciem umowy.

W przypadku uchylania się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości  przez osobę, która przetarg wygra, wpłacone  wadium przepada na rzecz organizatora przetargu.

Do ceny uzyskanej w wyniku  licytacji zostanie doliczony  podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Koszty wskazania granic sprzedawanych nieruchomości  pokrywa nabywca.

Nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi ani ograniczeniami w rozporządzaniu.

W związku z wygaśnięciem z dniem 31.12.2003 r. miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Narewka, brak jest uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru obejmującego  przedmiotowe nieruchomości. Określenie sposobu zagospodarowania  i warunków zabudowy może nastąpić wyłącznie w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium i dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport,  NIP, PESEL) lub pełnomocnictwo notarialne uprawniające do występowania w imieniu osoby fizycznej. W przypadku osób prawnych ? umowy spółki, aktualnego wyciągu rejestru, aktualnej listy wspólników oraz pełnomocnictwa do występowania w imieniu spółki.

Małżonkowie oboje biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka.

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Zastrzega się sobie prawo unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w tut. Urzędzie, pokój Nr 8 lub telefonicznie 85 682 98 88,  lub na stronie internetowej www.narewka.pl

 

 

Wójt Gminy Narewka

                                                                                                                                              MIKOŁAJ  PAWILCZ

 


 

Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=200509

 

 

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

                                                                                                          


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl