Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem innym niemieszkalnym o pow. użytkowej 601m2, położonym w Chojnie przy ul.Jagiellońskiej i Ogrodowej


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Zachodniopomorskie » Powiat gryfiński » Gmina Gmina miejsko-wiejska Chojna »
Miejscowość: Chojna
Ogłaszający: Burmistrz Gminy Chojna
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 19.07.2013

                                                                                                                 

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza czwarty

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem innym niemieszkalnym o pow. użytkowej 601m2, położonym w Chojnie przy ul.Jagiellońskiej i Ogrodowej stanowiącej działkę nr 207/28 o pow. 4165m2, położonej w obrębie 7 miasta Chojna, KW SZ1Y/00064293/2 - centrum miasta.

 

 

Budynek przeznaczony do rozbiórki.

Nieruchomość nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. Zapis w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chojna - w części teren zabudowany oraz w części przemysł i składy. Nieruchomość sklasyfikowana jest jako Bi - inne tereny zabudowane.

 

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 z 2004r. ze zmianami).


Nieruchomość zostanie obciążona służebnością gruntową na rzecz dojścia i dojazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr 207/25, nr 207/26, nr 207/27, nr 207/29, położonych w obrębie 7 miasta Chojna.

 

cena wywoławcza 707 500,00zł

wadium: 70.750,00zł

minimalne postąpienie 7 100,00zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 24 lipca 2013r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim
w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 12.  

 

Wadium należy wpłacać na konto BS Chojna 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002 najpóźniej do dnia 19.07.2013r. (liczy się data dokonania wpłaty).  


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości jak wyżej oraz dowodu tożsamości uczestnika, a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej- poświadczonej notarialnie).


Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie, w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.


Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia.


Wadium ulega przepadkowi w razie wygrania przetargu i nie przystąpienia do zawarcia aktu notarialnego. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone.


Nabywca zobowiązany jest do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń
w porozumieniu z właścicielem oraz do usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

 

Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.


Nabywca zobowiązany będzie, w razie potrzeby, do wznowienia granic nieruchomości.

 

 

Ogłoszenie wraz z mapą terenu opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl oraz www.przetargi-komunikaty.pl i www.monitorurzedowy.pl


Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 8) tel. 414 10 35 wew. 61.


Burmistrz Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając jednocześnie do publicznej wiadomości przyczynę odwołania przetargu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.                                                                                                          

 

 

Burmistrz

Adam Fedorowicz

 

Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=320603


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl