Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przy ul. Topolowej


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Lubuskie » Powiat wschowski » Gmina Gmina miejsko-wiejska Sława »
Miejscowość: Sława
Ogłaszający: Burmistrz Sławy
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 13.03.2012

 BURMISTRZ  SŁAWY

Ogłasza

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

Nieruchomości niezabudowanych, nieuzbrojonych

położonych w Sławie przy ul. Topolowej,

stanowiących własność Gminy

 

Nr ewid.

działki

Powierzchnia w m 2

Księga Wieczysta

Cena nieruchomości brutto

Wysokość wadium brutto

697/21

774

ZG1W/00013098

45.756,00 zł

6.900,00 zł

697/22

734

ZG1W/00013097

43.419,00 zł

6.500,00 zł

697/26

784

ZG1W/00017085

46.371,00 zł

7.000,00 zł

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie miasta Sława ww. działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wolnostojącą lub bliźniaczą, o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 2 mieszkań w budynku).

Bezpośrednie sąsiedztwo przedmiotowych działek to budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz tereny niezabudowane. Kształty poszczególnych działek regularne (czworokąty). Sprzedaż na własność. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) upłynął z dniem 11.11.2011 r. Cena wywoławcza zawiera podatek od towarów i usług w wysokości 23 % podatku VAT. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się ze stanem nieruchomości w terenie. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 19 marca 2012 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń nr 001 Urzędu Miejskiego w Sławie przy ul. Henryka Pobożnego 10 (parter budynku). Wadium należy wnieść w pieniądzu do dnia 13 marca 2012 r. w kasie Urzędu w godz. od 7.30 do 15.30 lub na konto nr 65 8669 0001 2009 0004 9269 0003 Bank Spółdzielczy Wschowa o/Sława (wpłata oznacza wpływ środków na konto gminy).

 

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

 • w przypadku osób fizycznych - dowód tożsamości, oryginał dowodu wniesienia wadium;
  • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej - aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, oryginał dowodu wniesienia wadium;
  • pełnomocnicy osób fizycznych winni przedstawić poświadczone pełnomocnictwo wraz
   z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej ? na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.);
  • małżonkowie posiadający wspólność biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości,
  • nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r.
   o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 ze zm.).

 

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu na podane przez wpłacającego konto bankowe.

 

Termin uiszczenia pełnej ceny sprzedaży upływa w dniu zawarcia umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Miejskiego w Sławie. Niedotrzymanie tego terminu powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.

Nabywcy nieruchomości zostaną zawiadomieni o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r Nr 207, poz. 2108).

 

Dodatkowych informacji na temat nieruchomości można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sławie, przy ul. H.Pobożnego10 - pokój nr 012 lub telefonicznie pod nr 068-355-83-48.

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl