Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Rokowania, na zbycie lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. Lokal mieszkalny położony w Solcu Kujawskim przy ul. H. Sawickiej 3/19.


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: rokowanie
Region: Kujawsko-pomorskie » Powiat bydgoski » Gmina Gmina miejsko - wiejska Solec Kujawski »
Miejscowość: Solec Kujawski
Ogłaszający: BURMISTRZ MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 20.05.2013

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 38, art.39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2010r Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami) i § 25 Rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia  14 września 2004r. r. w sprawie  sposobu i trybu  przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  stanowiących  własność  Skarbu Państwa  lub własność gminy ( Dz. U z  2004r.  Nr 207, poz. 2108 z późn.zm.)

 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski

O G Ł A S Z A

Rokowania, na zbycie lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

 

Opis nieruchomości :

 1. Lokal mieszkalny położony w Solcu Kujawskim przy ul. H. Sawickiej 3/19.

 2. Lokal położony w budynku o 27 lokalach mieszkalnych.

 3. Lokal usytuowany jest na parterze budynku.

 4. Lokal składa się z 1 pokoju, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju.

 5. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi - 28,78 m 2.

 6. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wod. - kan., gazową i centralne ogrzewanie.

 7. Budynek położony jest na działce nr 391/18.

 8. Powierzchnia działki wynosi - 582m2.

 9. Księga wieczysta nr BY1B/00070245/7*.

 

*Wszelkie prawa, roszczenia, ciężary i ograniczenia ciążące na lokalach wyodrębnionych z nieruchomości ciążą na przynależnych do nich udziałach we współwłasności lub współużytkowaniu wieczystym.


10.Cena lokalu ? 77 706,00 zł.

11.Cena 1m2 gruntu  do oddania w użytkowanie wieczyste wynosi -  172,00 zł.

12.Wartość udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu wynosi - 2 309,48 zł.

13.Ułamkowa część gruntu do oddania w użytkowanie wieczyste wynosi 29/1257 tj. stosunek powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni użytkowej całego budynku.

14.Pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu wynosi 25 % jego wartości, tj.577,37 zł  netto + należny podatek VAT, kolejne opłaty roczne stanowią 1 % wartości gruntu, tj. 23,09 zł netto + należny podatek VAT.

15.Termin wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu-do 31 marca  każdego roku bez uprzedniego wezwania. Wysokość tej opłaty, może ulec zmianie na skutek zmiany wartości gruntów w okresach nie krótszych niż raz na trzy lata.

16.Termin I przetargu wyznaczony został  na 15.02.2013r., termin II przetargu wyznaczony został na 29.03.2013r.

17.Rokowania odbędą się  24 maja  2013r. o godz.1300 w siedzibie UMiG w Solcu

 Kujawskim ul. 23 Stycznia 7.

18.Zgłoszenia udziału w rokowaniach w zamkniętych kopertach, przyjmowane będą w UMiG do dnia 20.05.2013r. do godz.1500.

19.Zaliczkę tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się wygrywającego rokowania od zawarcia umowy w wysokości 10% ceny tj. 7 770,60 zł , wpłacić należy, na konto  w  Banku PeKaO   SA  I  Oddział    Solec Kujawski nr  60 1240 3507 1111 0000 3057 6548, najpóźniej do dnia 20.05.2013r.

 

Zaliczka  wpłacona   przez wygrywającego  rokowania,  zaliczona  zostanie  na  poczet  ceny nabycia a  w  przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, przepada na rzecz Sprzedającego.

 

20.Zgłoszenie powinno zawierać:

 - imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę,

- datę sporządzenia zgłoszenia,

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki

bez zastrzeżeń,

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

- proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań,

- do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki,

21.Z uzasadnionej przyczyny zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

22.Lokal przeznaczony do zbycia oglądać będzie można , po  uprzednim  zgłoszeniu  tego  faktu w  Urzędzie  Miasta  i Gminy w  Solcu Kujawskim ul. 23 Stycznia 7 pokój nr 4 tel. ? (52) 387 01 19, Fax.  (52)  387 12 53, e-mail: rnizm@soleckujawski.pl.

 

 

 

 Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=040308

 

 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl