Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości we wsi Ciosaniec


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Lubuskie » Powiat wschowski » Gmina Gmina miejsko-wiejska Sława »
Miejscowość: Ciosaniec
Ogłaszający: Burmistrz Sławy
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 13.03.2012

BURMISTRZ SŁAWY

Ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż:

Nieruchomości położonej w obrębie wsi Ciosaniec,

zabudowanej budynkiem stodoły,

nieuzbrojonej stanowiącej własność Gminy

 

 


Nr ewid. działki

Powierzchnia w m 2

Księga wieczysta

Cena nieruchomości

Wysokość wadium

322/3

500

ZG1W1/00014503/9

17.600,00 zł

2.600,00 zł

 

Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony został przeprowadzony w dniu 24.10.2011 r.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ww. działka przeznaczona jest pod zabudowę zagrodową z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej (symbol RM/7). Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań. Sprzedaż na własność.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) upłynął z dniem 24.08.2011 r. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.   

 

Przetarg odbędzie się w dniu 19 marca 2012 r. o godz. 10.30 w sali posiedzeń nr 001 Urzędu Miejskiego w Sławie, przy ul. Henryka Pobożnego 10. Wadium należy wnieść w pieniądzu do dnia 13 marca 2012 r. w kasie Urzędu w godz. od 7.30do 15.30 lub na konto nr 65 8669 0001 2009 0004 9269 0003 Bank Spółdzielczy Wschowa o/Sława (wpłata oznacza wpływ środków na konto gminy).

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

 • w przypadku osób fizycznych - dowód tożsamości, oryginał dowodu wniesienia wadium;
  • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej - aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, oryginał dowodu wniesienia wadium;
  • pełnomocnicy osób fizycznych winni przedstawić poświadczone pełnomocnictwo wraz
   z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej - na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.);
  • małżonkowie posiadający wspólność biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości,
  • nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r.
   o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 ze zm.).

 

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu na podane przez wpłacającego konto bankowe.

 

Termin uiszczenia pełnej ceny sprzedaży upływa w dniu zawarcia umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Miejskiego w Sławie. Niedotrzymanie tego terminu powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.

Nabywcy nieruchomości zostaną zawiadomieni o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r Nr 207, poz. 2108).

 

Dodatkowych informacji na temat nieruchomości można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sławie, przy ul. H.Pobożnego10 - pokój nr 012 lub telefonicznie pod nr 068-355-83-48.

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl