Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Lubuskie » Powiat wschowski » Gmina Gmina miejsko-wiejska Sława »
Miejscowość: Sława
Ogłaszający: Burmistrz Sławy
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 11.04.2012
Cena: 727.668,00 PLN

BURMISTRZ  SŁAWY

Ogłasza IV publiczny przetarg ustny

nieograniczony na sprzedaż

 

Nieruchomości niezabudowanej,

nieuzbrojonej, położonej w obrębie miasta Sława

przy ul. Henryka Pobożnego,

stanowiącej własność Gminy Sława

pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami.

 

Oznaczenie nieruchomości:

 

Nr ewid. działki

Powierzchnia w m2

Księga Wieczysta

Cena nieruchomości (brutto)

Wysokość wadium

449/4

8076

ZG1W/19989/4

727.668,00 zł

110.000,00 zł

 

Warunki zagospodarowania nieruchomości:

W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie miasta Sława uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Sławie Nr LV/370/10 z dnia 28 października 2010 r.
(Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2011 r. Nr 11, poz. 285) działka oznaczona jest symbolem MWU/16 ? przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami, w ramach której dopuszcza się lokalizację budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych oraz usługowych. Nieruchomość wolna od obciążeń
i zobowiązań. Sprzedaż na własność.

 

Opis nieruchomości:

Działka położona jest bezpośrednio przy ul. Henryka Pobożnego. W bezpośrednim sąsiedztwie działki znajdują się tereny zabudowy mieszkalno-usługowej, przystanek autobusowy, Urząd Miejski, szkoła podstawowa oraz grunty niezabudowane. Dostępność komunikacyjna do działki bardzo dobra - droga utwardzona. Odległość od centrum miasta wynosi ok. 500 m. Odległość od Jeziora Sławskiego ok. 1000 m.

Cena wywoławcza w poprzednim przetargu wynosiła: 856.080,00 zł

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: - 5 lat

Termin rozpoczęcia budowy: 2 lata od dnia podpisania umowy notarialnej.

Termin zakończenia budowy: 5 lat od dnia podpisania umowy notarialnej.

Za rozpoczęcie zabudowy uważa się wybudowanie fundamentów, a za zakończenie zabudowy wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym. Terminy te obowiązują także następców prawnych pierwszego właściciela nieruchomości.

 

W przypadku niedotrzymania przez nabywcę ustalonego terminu zabudowy Gmina Sława naliczać będzie kupującemu kary umowne w wysokości 100.000,00 zł / (słownie: sto tysięcy złotych) za każdy rok zwłoki,
przy czym termin wymagalności kary umownej za poszczególny rok przypadać będzie ? bez konieczności wzywania kupującego do zapłaty -na dzień poprzedzający ostatni dzień roboczy danego roku, począwszy od roku 2017. W zakresie zapłaty kar umownych kupujący podda się w akcie notarialnym dokumentującym umowę kupna-sprzedaży przedmiotowej nieruchomości egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 1.000.000,00 zł/ (słownie: jeden milion złotych), tj. sumy kar umownych za okres 10 lat,
przy czym Gmina Sława lub jej następca prawny będą mogli prowadzić egzekucję na podstawie tego aktu notarialnego zarówno o sumę wymagalnych kar umownych jak i o poszczególną wymagalną za dany okres karę umowną, natomiast będą mogli wystąpić do właściwego sądu powszechnego z wnioskiem o nadanie temu aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności w terminie do dnia 31 grudnia 2027 roku.

W przypadku zbycia przedmiotowej nieruchomości w całości, bądź w części kupujący (tj. jej nabywca od Gminy Sława) zobowiązany będzie wyjednać od swojego następcy prawnego złożenie w akcie notarialnym dokumentującym umowę zbycia oświadczenia o poddaniu się egzekucji wobec Gminy Sława o analogicznej treści, a w przypadku nie wyjednania takiego oświadczenia kupujący będzie osobiście odpowiedzialny wobec Gminy Sława, stosownie do art. 391 kodeksu cywilnego, do zapłaty powyższych kar umownych w przypadku dalszego niedotrzymywania przez swojego następcę prawnego ustalonego terminu zabudowy przedmiotowej nieruchomości.

 

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2012 r. o godz. 10.00 w sali nr 001, Urzędu Miejskiego w Sławie, przy ul. Henryka Pobożnego 10, 67-410 Sława. Poprzednie przetargi odbyły się w dniach: 06.12.2010 r. , 01.08.2011 r. , 10.11.2011 r.

 

Wadium w podanej wysokości należy wnieść w pieniądzu do dnia 11 kwietnia 2012 w kasie Urzędu w godz. od 7.30 do 15.30 lub na konto nr 65 8669 0001 2009 0004 9269 0003 Bank Spółdzielczy Wschowa o/Sława.
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. urzędu.
Na dowodzie wpłaty należy podać nr działki. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie wypłacone niezwłocznie po przetargu na podane przez wpłacającego konto bankowe.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wniosą wadium w wyznaczonym terminie i przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

  • w przypadku osób fizycznych - dowód tożsamości, oryginał dowodu wniesienia wadium;
  • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej - aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, oryginał dowodu wniesienia wadium;
  • pełnomocnicy osób fizycznych winni przedstawić poświadczone pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej ? na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.);
  • małżonkowie posiadający wspólność biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości,
  • nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r.
    o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 ze zm.).

 

Termin do złożenia wniosku osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął z dniem
30 września 2010 r.


Termin uiszczenia pełnej ceny nieruchomości wylicytowanej w przetargu, upływa w dniu zawarcia umowy notarialnej. Niedotrzymanie tego terminu powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym. Nabywcy nieruchomości zostaną zawiadomieni o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni
od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108).

 

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik winien zapoznać się ze stanem prawnym i stanem zagospodarowania nieruchomości oraz warunkami przetargu. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

 

Dodatkowych informacji na temat nieruchomości można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sławie - pokój nr 012 lub telefonicznie pod nr 068-355-83-48.    

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl