Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

II przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie miasta Trzebnicy w okolicy ul. Czereśniowej.


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat Trzebnicki » Gmina Gmina miejsko-wiejska Trzebnica »
Miejscowość: Trzebnica
Ogłaszający: Burmistrza Gminy Trzebnica
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 07.06.2013

 

Przetarg nr GGN P/4/2013

Burmistrza Gminy Trzebnica

 Zgodnie z Zarządzeniami Burmistrza Gminy Trzebnica nr 0151/87/2008 z dnia 25.06.2008 r., nr 0151/95/2008 z dnia 16.07.2008 r., nr 0050/53/2011 z dnia 11.04.2011 r., nr 0050/44/2012 z dnia 26.03.2012 r. oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 i z 2009 Nr 55, poz. 450),

ogłaszam II przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie miasta Trzebnicy w okolicy ul. Czereśniowej.

  1. Nieruchomości komunalne zostały objęte stosownym wykazem nr GGN/8/2013, który został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Trzebnicy na okres 3 tygodni, tj. w dniach 15.02.2013 r. do dnia 08.03.2013 r. Ponadto informację o wykazie podano do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie www.bip.trzebnica.pl oraz w prasie lokalnej.
  2. Burmistrz Gminy Trzebnica, w oparciu o sporządzone przez rzeczoznawcę majątkowego operaty szacunkowe, oraz koszty przygotowania do sprzedaży, na podstawie obowiązujących przepisów, ustalił ceny wywoławcze niezabudowanych nieruchomości komunalnych, ujętych w następujących samodzielnych pozycjach przetargowych:

Nr

poz.

 

Położenie, obręb

GRUNT NIEZABUDOWANY

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Cena

wywoławcza

(zł)

Wysokość wadium

(zł)

godz. przetargu w dniu 13 czerwca 2013 r.

 

numer

pow.

w ha

DZ.

AM

KW

1.

Trzebnica

35/6

38

WR1W/00021662/1

0,1438

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

123 000,00

12 300,00

8.00

2.

Trzebnica

35/7

38

WR1W/00021662/1

0,1390

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

119 000,00

11 900,00

8.15

3.

Trzebnica

35/13

38

WR1W/00021662/1

0,1902

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

159 000,00

15 900,00

8.30

4.

Trzebnica

35/18

38

WR1W/000

21662/1

0,1709

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

143 000,00

14 300,00

8.45

5.

Trzebnica

35/22

38

WR1W/00021662/1

0,1206

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

102 000,00

10 200,00

9.00

6.

Trzebnica

35/33

38

WR1W/

00021662/1

0,1245

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

101 000,00

10 100,00

9.15

7.

Trzebnica

35/35

38

WR1W/

00021662/1

0,1480

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

114 000,00

11 400,00

9.30

8.

Trzebnica

35/36

38

WR1W/

00021662/1

0,1519

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

117 000,00

11 700,00

9.45

9.

Trzebnica

35/43

38

WR1W/

00021662/1

0,1098

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

92 000,00

9 200,00

10.00

10.

Trzebnica

35/51

38

WR1W/

00021662/1

0,2253

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

172 000,00

17 200,00

10.15

11.

Trzebnica

35/53

38

WR1W/

00021662/1

0,1067

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

89 000,00

8 900,00

10.30

12.

Trzebnica

35/67

38

WR1W/

00021662/1

0,1137

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

100 000,00

10 000,00

10.45

13.

Trzebnica

35/68

38

WR1W/

00021662/1

0,1138

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

100 000,00

11 000,00

11.00

14.

Trzebnica

35/69

38

WR1W/

00021662/1

0,1472

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

115 000,00

11 500,00

11.15

15.

Trzebnica

35/70

38

WR1W/

00021662/1

0,1172

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

97 000,00

9 700,00

11.30

16.

Trzebnica

35/72

38

WR1W/00021662/1

0,1656

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

130 000,00

13 000,00

11.45

 

 

 

Przetargi odbędą się w dniu 13 czerwca 2013 roku o godz. zgodnie z tabelą, w sali nr 12 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy pl. Piłsudskiego 1.

Sprzedawane nieruchomości komunalne wolne są od długów, ciężarów i roszczeń na rzecz osób trzecich. Sprzedaż odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego terenu, określonego w dniu sprzedaży tej nieruchomości na mapie zasadniczej prowadzonej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, który nie wyklucza istnienia w terenie innych niewykazanych na mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub, o których brak jest informacji w instytucjach branżowych, przy czym w przypadku związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych, Nabywca przeniesie stosowne media na własny koszt, po dokonaniu przewidzianych prawem uzgodnień i uzyskaniu pozwoleń.

Oferent winien jest zapoznać się ze stanem prawnym i faktycznym zbywanych nieruchomości.

TEREN UZBROJONY JEST W SIEĆ WODOCIĄGOWĄ. UZBROJENIE TERENU W SIEĆ KANALIZACYJNĄ PLANOWANE JEST NA 2013/2014 ROK.


W dniu przetargu Oferent zobowiązany jest posiadać numer NIP, wyciąg z właściwego rejestru w przypadku podmiotów polskich; w przypadku cudzoziemców (na podstawie ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców) - uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego odpisy z właściwych rejestrów, których aktualność winna być potwierdzona przez Sąd lub inny organ prowadzący rejestr w okresie nie dłuższym niż okres trzech miesięcy poprzedzający datę przetargu, a także zgodę właściwych organów statutowych Oferenta na nabycie nieruchomości objętej przetargiem.


Kwota osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o należny podatek VAT, - co stanowi cenę zakupu tej nieruchomości, płatną w całości przez Nabywcę przelewem przed zawarciem aktu notarialnego (po pomniejszeniu o kwotę wpłaconego wadium) na konto Urzędu Miejskiego w Trzebnicy nr 25 9591 0004 2001 0000 4431 0001 w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy.


Wadium w wysokości ustalonej w pkt 2 i umożliwiające udział w przetargu, należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Trzebnicy nr 14 9591 0004 2001 0000 4431 0005 w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 czerwca 2013 roku, wraz z zaznaczeniem numeru przetargu (GGN P/4/2013) oraz numeru pozycji przetargowej, przy czym warunkiem koniecznym uczestnictwa w przetargu jest osobiste lub faksem (071-722-78-56) złożenie w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy kopii dowodu wpłaty wadium, w terminie do dnia 7 czerwca 2013 roku oraz okazania tego dowodu wpłaty w dniu przetargu.


Burmistrz Gminy Trzebnica zawiadomi ustalonego w przetargu Nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.


Jeśli ustalony w przetargu Nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do aktu notarialnego, Burmistrz Gminy Trzebnica może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


Oferent, który wygrał przetarg podpisuje w dniu przetargu stosowny protokół z przetargu, a wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium złożone przez Oferentów, którzy nie wygrają przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3-ch dni.


Nabywca nieruchomości oprócz ceny nabycia nieruchomości zobowiązanych jest do pokrycia opłat notarialnych i sądowych.


Burmistrz Gminy Trzebnica może odwołać ogłoszony przetarg z podaniem uzasadnionej przyczyny.


Inne, szczegółowe informacje i wyjaśnienia udzielane są w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - pokój nr 52?54 tel. 071 312-06-11 wew. 252-254.

 

Burmistrz Gminy

Trzebnica

Marek Długozima

 


/files/dokumenty/oferta_inwestycyjna_2013_Czeresniowa-_kwiecień_2013.pdf

 

więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=022003

                                                       


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl