Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dwóch nieruchomości położonych na terenie Gminy Olecko, w miejscowości Ślepie


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Warmińsko-mazurskie » Powiat olecki » Gmina Gmina miejsko-wiejska Olecko »
Miejscowość: Olecko
Ogłaszający: Burmistrz Olecka
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 02.05.2013

O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie  sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów  oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr  207, poz. 2108 z późn. zm.) po przetargach przeprowadzonych w dniu 2 października 2012 r., 10 grudnia 2012 r. i 19 lutego 2013 r.  zakończonych wynikiem negatywnym

 BURMISTRZ  OLECKA

ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dwóch nieruchomości położonych na terenie  Gminy Olecko, w miejscowości Ślepie:


1) lokalu mieszkalnego nr 8, położonego w budynku nr 10, na działce oznaczonej nr geod. 257 o powierzchni 273 m kw, wraz z pomieszczeniem przynależnym - piwnicą oraz udziałem w nieruchomości  wspólnej w wysokości 20/273 części;

2) budynku gospodarczego murowanego położonego na działce oznaczonej nr geod. 318 o powierzchni 31 m kw.

OPIS  NIERUCHOMOŚCI

1) Lokal mieszkalny nr 8 położony jest na pierwszej kondygnacji w budynku wielolokalowym, składający się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i WC o łącznej powierzchni użytkowej 48,40 m kw wraz z pomieszczeniem przynależnym - piwnicą o powierzchni użytkowej 8,09 m kw z udziałem w częściach wspólnych budynku - ujawniony w księdze wieczystej KW Nr OL1C/00001613/8. Z własnością lokalu związany jest udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu, oznaczonego nr geod. 257 o pow. 273 m kw, wynoszący  20/273 jego części - ujawniony w księdze wieczystej KW Nr OL1C/00028722/0.

 

cena wywoławcza      -  49.500,00 zł

wadium                         -    5.000,00 zł

 

 2) Budynek gospodarczy murowany o powierzchni użytkowej 18 m kw i prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego nr geod. 318 o pow. 31 m kw - ujawniony w księdze wieczystej KW Nr OL1C/00003517/9.


cena wywoławcza         -    1.125,00 zł

wadium                             -       200,00 zł

 

postąpienie - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem  w górę do pełnych  dziesiątek  złotych.   

                                                

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do opłacenia ewentualnych kosztów dokumentacji geodezyjnej.

 

Nieruchomości zostaną udostępnione do obejrzenia w dniu 25 kwietnia 2013 r. w godz. od 10.00 do 10.30.


Forma  nabycia:

Ogłoszony do przetargu ustnego nieograniczonego lokal mieszkalny nr 8 będzie sprzedany na własność z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu za cenę osiągniętą w przetargu, płatną jednorazowo. Nabywca zobowiązany będzie regulować opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego nr geod. 257 o powierzchni 273 m kw w udziale wynoszącym 20/273 części.


Ogłoszony do przetargu ustnego nieograniczonego budynek gospodarczy będzie sprzedany na własność z prawem użytkowania wieczystego gruntu za cenę osiągniętą w przetargu, płatną jednorazowo. Nabywca zobowiązany będzie regulować opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego nr geod. 318 o powierzchni 31 m kw.


Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu winna być regulowana do Starostwa Powiatowego w Olecku w terminie do 31 marca każdego roku, począwszy od 2014 r.           


Na dzień zawarcia notarialnej umowy sprzedaży winno nastąpić  uznanie  rachunku bankowego Gminy Olecko ustaloną w przetargu kwotą oraz kwotą kosztów dokumentacji. Termin podpisania notarialnej umowy sprzedaży ustalony zostanie   w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty umowy notarialnej i opłat sądowych obciążają nabywcę.

 

W a d i u m należy wpłacać gotówką na konto Urzędu Miejskiego w Olecku w PKO BP S. A Oddz.  w  Olecku  Nr  86 1020 4724  0000 3202 0007 6422 z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 2 maja 2013 r. nastąpiło uznanie rachunku bankowego Gminy Olecko.

 

Warunkiem udziału w przetargu  jest okazanie  komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wniesienia wadium, w przypadku małżeństwa ze wskazaniem na dowodzie wpłaty obojga małżonków,

- w przypadku osób fizycznych dowodu tożsamości i upoważnienia współmałżonka do udziału w przetargu,

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 7 maja 2013 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Olecku, Plac Wolności 3, sala nr 32.


Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Zwrot wadium w przypadku nie wygrania przetargu nastąpi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na konto wskazane przez uczestnika przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy. Przetarg może być odwołany z  ważnych powodów. Informacje dotyczące przetargu można  uzyskać w Urzędzie Miejskim w Olecku - pokój  nr 21, tel. 87 520 26 33.

 

 

więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=281304


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl