Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

I p r z e t a r g ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Byczynie


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Opolskie » Powiat kluczborski » Gmina Gmina miejsko-wiejska Byczyna »
Miejscowość: Byczyna
Ogłaszający: Burmistrz Byczyny
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 09.04.2013

r.,

 Burmistrz Byczyny

o g ł a s z a   I   p r z e t a r g 

ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

 

Nr działki  i opis: Byczyna, ul. 400 - lecia Bitwy pod Byczyną

Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Kształt działki: wielokąt o regularnych bokach. Położona przy drodze nieutwardzonej.

Dz. nr 723/27, ark. mapy 8

W trakcie wykopów kontrolnych  okazało się, że powierzchnia działki jest w miarę wyrównana, lecz już pod ok. 30 cm warstwą gruntu znajduje się gruz ceglany, bryły betonowe, żelbetowe o rożnej wielkości, odkryto również murowaną z cegły nieczynną studnię. Działka posiada opisaną wadę zmniejszającą jej wartość i użyteczność

 

Powierzchnia 787 m2


Księga wieczysta KW OP1U/00080759/9

 

Cena w zł netto 19.022,00 zł

 

23% VAT

 

wycena z dnia : 15.01.2013r., 


Wadium 1902,00 zł

 

Przeznaczenie w planie zagospodarowania Zgodnie z decyzją   nr 16/10 z dnia 19.05.2010  roku nr Bk.I - 7331 / 16 /10  o warunkach zabudowy teren działki przeznaczony jest po budownictwo mieszkaniowe w zabudowie jednorodzinnej.

 


2 Forma zbycia - na własność.

3 Obciążenia nieruchomości - brak.

4 Przetarg odbędzie się w dniu  12.04.2013 roku w Urzędzie Miejskim w Byczynie  w sali. nr 9 , wg  następującego harmonogramu;

 

Godzina przetargu 11.00

Nr działki 723/27

Koszty związane ze zbyciem  / zł  brutto220 


5. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne , które wpłacą  wadium ( w pieniądzu ) w wysokości 10% ceny nieruchomości  nie później niż do dnia 09.04.2013 roku . Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy prowadzony w Banku Spółdzielczym Namysłów Oddział w Byczynie nr 568890 1040 0000 1818 2005 0004 (liczy się data wpływu na konto). Na dowodzie wpłaty należy podać numer działki, której wpłata dotyczy

6. Wpłacone wadium  zostanie ;

- zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra  przetarg,

- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu,

- wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika wygrywającego przetarg  od  zawarcia umowy.

7 Cena nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu. Należność płatna przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S Namysłów O/ Byczyna 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003  lub w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie, najpóźniej  na dzień  przed zawarciem umowy notarialnej.


8 Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o  rozstrzygnięciu przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.

9 Jeżeli osoba ustalona jako nabywca  nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejsc i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętym  przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10 Nabywca nieruchomości  ponosi koszty  związane ze zbyciem; geodezyjno - szacunkowe (wymienione w tabeli powyżej) przed zawarciem umowy notarialnej,  oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej. Nabywca ponosi również koszty wskazania punktów granicznych.

11 Nabywca przyjmuje  nieruchomość  w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.

12 Przetarg ustny nieograniczony  na zbycie w/w nieruchomości odbędzie się na podstawie zarządzenia nr r-I-0151 / 80 / 09    Burmistrza Byczyny z dnia z dnia 25 czerwca 2009r., roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu - wywieszonego na tablicy ogłoszeń od 25.06.2009 do dnia 16.07.2009 roku.


13 Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, 46-220 Byczyna,
ul. Rynek 1, pokój. nr 23  tel. 77 413 41 50 wew. 29


14 Burmistrz Byczyny  może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.                                                                                                            

                                                                                                                                                                                

/files/dokumenty/B-na_ul._400_lecia.pdf

 

Więcej o oferencie http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=160401


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl